Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 09:21

Ανοιξε ο δρόμος για ρύθμιση πυροδανείων με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Ανοιξε ο δρόμος για ρύθμιση πυροδανείων με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα πυροδάνεια, χωρίς να καταπίπτει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας: “Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση και των πυρόπληκτων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και εκτός της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω υπουργική απόφαση αίρει το έως σήμερα εμπόδιο, το οποίο επικαλούνταν κατά βάση οι τράπεζες προς τους συγκεκριμένους δανειολήπτες και διαφυλάσσει τα συμφέροντά τους από τις ληφθείσες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι παραμένει ευθύνη των δανειοληπτών να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών, καθώς και το να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την τακτοποίηση των δανείων τους”.

Η υπουργική απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει: “Οι ρυθμίσεις εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων πραγματοποιούνται, χωρίς να επέρχεται αύξηση της εγγυητικής του ευθύνης, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α) Επί ίσοις όροις για το εγγυημένο και μη εγγυημένο τμήμα του δανείου.

β) Με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, σε συμφωνία με το σχετικό νομικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας πιστωτικών ιδρυμάτων και τις παρεχόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος οδηγίες και κατευθύνσεις (σχετική η υπ’ αριθ. 42/2014 ΠΔΤΤΕ).

γ) Με τη ρύθμιση θα επέρχεται στα επιχειρηματικά δάνεια, αποδεδειγμένα, αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) του δανείου, με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά τη ρύθμιση του δανείου είναι μεγαλύτερη από την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών, σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης και ρευστοποίησης των υφιστάμενων εξασφαλίσεων του δανείου ή θέσης της επιχείρησης σε εκκαθάριση (χωρίς να συνυπολογίζονται οι αναμενόμενες λόγω κατάπτωσης της εγγύησης ροές). Ο υπολογισμός πραγματοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με κοινό μοντέλο υπολογισμού της ΚΠΑ που εφαρμόζουν οριζοντίως.

δ) Το κεφάλαιο που καθορίζεται με τη συμφωνία ρύθμισης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο του αρχικού κεφαλαίου για το οποίο χορηγήθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης. Οι υφιστάμενες εξασφαλίσεις, ενοχικές και εμπράγματες, των υπό ρύθμιση δανείων, συνεχίζουν να ισχύουν για τη νέα ρύθμιση αυτών.

ε) Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να αποτυπώνεται με ακρίβεια η έναρξη και η λήξη εφαρμογής της ρύθμισης, τα οικονομικά στοιχεία (κεφάλαιο, τοκοχρεολύσια, ανεξόφλητα υπόλοιπα, κ.λπ.), η εξέλιξη της σύμβασης (δοσολόγιο κ.λπ.), η ρητή συνομολόγηση των ανωτέρω εκ μέρους των συμβαλλομένων και η παραίτησή τους από ενστάσεις.

στ) Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει τρεις συνεχόμενες δόσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα αιτούνται την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου του εγγυημένου κεφαλαίου του ρυθμισμένου δανείου. Το Ελληνικό Δημόσιο εξετάζει τα αιτήματα κατάπτωσης βάσει των δικαιολογητικών που ορίζονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση διαδικασίας βεβαίωσης και των ειδικών όρων των υπουργικών αποφάσεων παροχής εγγύησης, βάσει των οποίων συνήφθησαν τα ρυθμισμένα δάνεια. Τα πιστωτικά ιδρύματα με το αίτημα κατάπτωσης θα συνυποβάλλουν, πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αιτιολογημένη αναφορά του τύπου και του υπολογισμού της ΚΠΑ, καθώς επίσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη, όπου απαιτείται, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ρύθμισης οφειλών. ζ) Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε δανειολήπτη με τον οποίο καταρτίζουν συμφωνία ρύθμισης και να παρέχουν αφενός ενημέρωση του εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της τρίμηνης ηλεκτρονικής αναφοράς που αποστέλλουν και αφετέρου οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των όρων της παρούσας απόφασης. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τα ως άνω ρυθμισμένα δάνεια, ακολουθεί τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία ρύθμισης. Σε περίπτωση που περιορισθεί ή πλήρως εξαλειφθεί η κύρια οφειλή, ως αποτέλεσμα ρύθμισης μεταξύ του δανειολήπτη και του πιστωτή, περιορίζεται ή εξαλείφεται, αντίστοιχα, και η εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου. Κάθε ρύθμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω λειτουργεί και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για τις σχετικές οφειλές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης καταβάλλεται από τον δανειολήπτη - επιχείρηση προμήθεια ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4549/2018. Στην περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας ρύθμισης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο για την καταβολή του εγγυημένου ποσού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, όπως αυτό ορίσθηκε στην εν λόγω συμφωνία ρύθμισης”.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER