Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011 20:56

Τα μέτρα για την αποζημίωση παραγωγών κηπευτικών από την κρίση που δημιούργησε το E. Coli

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

Έκτακτα μέτρα, συνολικού προϋπολογισμού 210 εκ. €, θα εφαρμοσθούν για ορισμένα λαχανικά (αγγούρια, τομάτες, κολοκύθια, πιπεριές, μαρούλια και αντίδια), με βάση κανονισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα. Σκοπός των μέτρων είναι η αντιστάθμιση των παραγωγών για ζημιές που έχουν υποστεί λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από το βακτήριο Escherichia coli.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης υπέγραψε άμεσα σχετική εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Ενότητες που θα αναλάβουν την εφαρμογή των μέτρων.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός, «τα μέτρα όπως διαμορφώθηκαν μετά από αιτήματα της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών, αντισταθμίζουν απώλειες των παραγωγών, που αντιμετωπίζουν μια κρίση για την οποία δεν είναι υπεύθυνοι. Οφείλει μάλιστα η Επιτροπή να προχωρήσει και σε συμπληρωματικές δράσεις για την αποκατάσταση της φήμης των οπωροκηπευτικών αλλά και την πρόληψη τέτοιων κρίσεων, που απειλούν τη δημόσια υγεία, τη βιωσιμότητα των παραγωγικών κλάδων και τις οικονομίες των κρατών μελών». 
Ειδικότερα, θα δοθούν ενισχύσεις σε Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και μεμονωμένους παραγωγούς που εφαρμόζουν:
 Απόσυρση από την αγορά, με προορισμό την καταστροφή, τη δωρεάν διανομή ή τη χρήση στη διατροφή των ζώων
 Πρώιμη συγκομιδή
 Μη συγκομιδή.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) υλοποιούν τα μέτρα είτε μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα είτε εκτός των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί εξυπηρετούνται μέσω των Ο.Π. ή μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η ενίσχυση καλύπτει μέτρα που εφαρμόζονται για το διάστημα από 26/05/2011 έως και 30/06/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι αύριο, 21 Ιουνίου να υποβάλουν αιτήματα για τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην περίοδο από 26/05/2011 έως και 21/06/2011.

Η σχετική εγκύκλιος
Με τον Καν(ΕΕ) 585/2011 θεσπίζονται προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης του τομέα των φρούτων και λαχανικών, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από το βακτήριο Escherichia coli. Από τα μέτρα αυτά μπορούν να επωφεληθούν Οργανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών ή/και μεμονωμένοι παραγωγοί που καλλιεργούν και εμπορεύονται αγγούρια, μαρούλια και αντίδια, τομάτες, πιπεριές και κολοκύθια, που προορίζονται για νωπή κατανάλωση, με σκοπό την ομαλοποίηση των γεωργικών αγορών.

2. ΣΚΟΠΟΣ
Η κατ’ εξαίρεση ενίσχυση θα χορηγηθεί σε:
1. Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του τομέα των οπωροκηπευτικών και
2. μεμονωμένους παραγωγούς οπωροκηπευτικών που δεν είναι μέλη Οργανώσεων παραγωγών
για τη χρονική περίοδο από 26/05/2011 έως 30/06/2011 και ειδικότερα για τα παρακάτω προϊόντα:
α) τομάτες με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0702 00 00
β) μαρούλια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0705 11 00 και 0705 19 00 και αντίδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0705 29 00
γ) αγγούρια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 05
δ) πιπεριές με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 60 10
ε) κολοκύθια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 90 703. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ανώτατο ύψος της ενωσιακής δαπάνης για όλα τα Κράτη- Μέλη ανέρχεται σε 210.000.000€. Εάν τα αιτήματα των Κρατών- Μελών για την ενωσιακή ενίσχυση υπερβούν τα 210.000.000€, θα χρησιμοποιηθεί συντελεστής κατανομής ( θα επιφέρει οριζόντια μείωση).

4. ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Τα μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής:
 Η απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/09).
Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να:
α. Οδηγηθούν για βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 346712/6-10-97 του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ισχύει.
β. Διατεθούν για τη διατροφή των ζώων (Σε ημερήσια βάση: Αιγοπρόβατα: 1 κιλό ανά ζώο, Βοοειδή: 7 κιλά ανά ζώο, Εκτατικής μορφής εκμεταλλεύσεις χοίρων: 3 κιλά ανά ζώο )
γ. Διατεθούν ως δωρεάν διανομή (Σε ημερήσια βάση: 1 κιλό ανά τελικό δικαιούχο- φυσικό πρόσωπο)
 Η πρώιμη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 23 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/09)
 Η μη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 85 του Καν(ΕΚ) 1580/07 / το άρθρο 84 του Καν(ΕΚ) 543/11.
Το όριο του 5% που αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 του Καν(ΕΚ) 1580/07/ το άρθρο 79(2) του Καν(ΕΚ) 543/11 για τη δράση της απόσυρσης δεν ισχύει. Η δράση της πρώιμης συγκομιδής δύναται να καλύψει προϊόντα τα οποία πραγματικά έχουν συγκομιστεί άγουρα. Η δράση της μη συγκομιδής δύναται να εφαρμοστεί σε καλλιεργούμενη έκταση από την οποία έχει ήδη ληφθεί ποσότητα προς εμπορία με την προϋπόθεση ότι αυτή η ποσότητα θα αφαιρεθεί από τον υπολογισμό της ενίσχυσης με βάση τα λογιστικά ή φορολογικά στοιχεία της Ο.Π/ μεμονωμένου παραγωγού.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.1 Οι Ο.Π. οι οποίες υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα, δύνανται να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης της παραγράφου 4, είτε μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα είτε εκτός αυτών.
Οι Ο.Π που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους.
Οι αιτήσεις τροποποίησης περιλαμβάνουν σχετικό έντυπο αίτησης με συνημμένο το νέο πίνακα του επιχειρησιακού προγράμματος.
Τα αιτήματα κοινοποιούνται άμεσα διαμέσου των αρμόδιων Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτική (Fax: 210 5246258 και email: ax2u195@minagric.gr και ax2u210@minagric.gr), προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Στις επικείμενες τροποποιήσεις θα διατηρηθεί υποχρεωτικά δράση που αφορά στην προστασία περιβάλλοντος.
Η δαπάνη για τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης δύναται να υπερβεί το όριο του 1/3 των πραγματικών δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.
Το ύψος δαπάνης του επιχειρησιακού προγράμματος του έτους 2011 (τροποποίηση εντός του έτους) δύναται να αυξηθεί πέραν του ποσοστού 25%του ποσού που έχει αρχικά εγκριθεί. Η συνολική δαπάνη του επιχειρησιακού προγράμματος του 2011 ανέρχεται σε ποσοστό 8,7% της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής του έτους 2009 και αναλύεται σε 4,6% κοινοτική ενίσχυση και 4,1% χρηματικές εισφορές των μελών ή κεφάλαια της ίδιας της ΟΠ (το επιπλέον ποσοστό 0,5% της κοινοτικής ενίσχυσης χορηγείται εφόσον αποδεδειγμένα έχει χρησιμοποιηθεί για δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων).
Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση θα υπολογιστεί βάση των ποσών που προβλέπονται στα Υποδείγματα 1 και 2.
Οι Ο.Π. εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης εκτός επιχειρησιακών προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση θα υπολογιστεί βάση των ποσών που προβλέπονται στο Υπόδειγμα 2.
5.2 Οι Ο.Π. που δεν υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση θα υπολογιστεί βάση των ποσών που προβλέπονται στο Υπόδειγμα 2.
5.3 Οι μεμονωμένοι παραγωγοί (δεν είναι μέλη ΟΠ ή είναι μέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία) δύνανται να ενισχυθούν για τα μέτρα που αφορούν την απόσυρση προϊόντων τους με προορισμούς τη βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση ή τη διάθεσή τους για τη διατροφή των ζώων και το μέτρο της μη συγκομιδής.
Όσον αφορά το μέτρο της μη συγκομιδής, απαιτείται στη συνέχεια η καταστροφή της καλλιέργειας σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 346712/6-10-97 του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικά με «διαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων», όπως ισχύει.
Οι μεμονωμένοι παραγωγοί που θα υλοποιήσουν της δράση της απόσυρσης πρέπει να υπογράψουν συμφωνία με αναγνωρισμένη ΟΠ.
Σε Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας που δεν λειτουργούν ΟΠ οι οποίες δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα προϊόντα, οι μεμονωμένοι παραγωγοί δύνανται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή διαμέσου των ΚΕΠ, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και δεν υποχρεούνται να συνάψουν την παραπάνω συμφωνία με Ο.Π.
5.4 Οι Οργανώσεις Παραγωγών υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτιολογημένες αιτήσεις (καλλιεργούμενη έκταση, παραγωγή, είδος προϊόντος κ.α.) μεμονωμένων παραγωγών, προκειμένου αυτοί να προβούν σε απόσυρση των προϊόντων τους.
5.5 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων αναλαμβάνουν την οργάνωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έκτακτων μέτρων παρέμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της ΚΥΑ 266355/11.02.09(ΦΕΚ 64Β/2009) και τα άρθρα 7,8,9 της ΥΑ 286886/22.04.09(ΦΕΚ 867 Β/2009) . Επισημαίνεται ότι, οι ως άνω υπηρεσίες μεριμνούν προκειμένου να εξευρεθούν οι χώροι παραλαβής των προϊόντων με ιδιαίτερη προσοχή για τους μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά και της μετουσίωσης των προϊόντων στο σύνολό τους.

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ
6.1 Η ενωσιακή στήριξη για τις ποσότητες των προϊόντων (αποσύρσεις, πρώιμη ή μη συγκομιδή) στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, υπολογίζονται με βάση το Υπόδειγμα 1.
6.2 Η ενωσιακή συμπληρωματική ενίσχυση, για τις ποσότητες των προϊόντων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και για τις ποσότητες εκτός των επιχειρησιακών προγραμμάτων υπολογίζονται με βάση το μέγιστο ποσό της συμπληρωματικής ενωσιακής ενίσχυσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2.

7. ΕΛΕΓΧΟΙ
7.1 Οι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό 10% και σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 112 του Καν(ΕΚ) 1580/07 / Καν (ΕΚ) 543/2011 άρθρα 108 και 110.
7.2 Οι παραπάνω έλεγχοι, για τους μεμονωμένους παραγωγούς που θα αποζημιωθούν εκτός των ΟΠ, ανέρχονται σε ποσοστό 100%.
7.3 Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις επιτροπές ελέγχου, που ορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. 278226/07.06.10 (ΦΕΚ 812Β/2010) και στο άρθρο 7, παρ. 2 της ΥΑ 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867 Β/2009)


8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
8.1 Καθημερινά μέχρι τις 10 π.μ., οι Ο.Π. και οι μεμονωμένοι παραγωγοί κοινοποιούν στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ, την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν μέτρα παρέμβασης και την ημερομηνία υλοποίησης τους, με βάση το Υπόδειγμα 7.
8.2 Κάθε

Τρίτη και μέχρι τις 15.00 μ.μ., οι Αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eleni.radi@opekepe.gr τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 και 4.
8.3 Κάθε Τετάρτη πριν τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή (AGRI-AID-FVEG@ec.europa.eu) όλες τις κοινοποιήσεις που έχει λάβει στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 και 4. Επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 22/06/2011 πρέπει να κοινοποιηθούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση όλα τα μέτρα παρέμβασης που υλοποιήθηκαν από την 26/05/2011 έως την 21/6/2011.
8.4 Την 18η Ιουλίου 2011 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή (AGRI-AID-FVEG@ec.europa.eu), τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τα Υποδείγματα 5 και 6 (συνολικές αποσυρθείσες ποσότητες, συνολική επιφάνεια πρώιμης ή μη συγκομιδής, συνολική ενωσιακή ενίσχυση).
Επισημαίνεται ότι η ενωσιακή ενίσχυση για τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης δεν θα χορηγηθεί σε περίπτωση που οι σχετικές κοινοποιήσεις δεν γίνουν σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
9.1 Μέχρι τις 11 Ιουλίου 2011 οι Ο.Π. αιτούνται τη συνολική ενωσιακή ενίσχυση, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται για τις μερικές πληρωμές των επιχειρησιακών προγραμμάτων (άρθρο 73 του Καν(ΕΚ) 1580/07 ή άρθρο 72 του Καν(ΕΚ) 543/11). Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εγκυκλίου, το όριο του 80% δεν ισχύει.
9.2 Η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους θα δοθούν μετά τον υπολογισμό το συντελεστή κατανομής.
9.3 Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πληρωμής και τις βεβαιώσεις ελέγχου όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 της Υ.Α. 286886/22-4-09 (ΦΕΚ 867 Β /2009). Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορισθούν λεπτομέρειες για την αποστολή των αιτημάτων πληρωμής και την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΚ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER