Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 08:44

Μέρισμα 9,20 € ανά μετοχή της "Καρέλια" και εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Μέρισμα 9,20 € ανά μετοχή της "Καρέλια" και εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

 

 

Τη διανομή μερίσματος μερίσματος ύψους 9,20 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της "Καρέλια", η οποία επίσης, μεταξύ άλλων, προχώρησε και σε εκλογή Δ.Σ.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Εκθεσης του .Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.432.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,358% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Δεν υπήρξαν αποχές από την ψηφοφορία του 1ου θέματος.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2017.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2017.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.432.271 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,353% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 129 ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

 

Θέμα 3ο: Εγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2018.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2017, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356,00.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000.

Αποφασίστηκε, επίσης, η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 (από 1.1.2018 έως 18.07.2018), ως εξής:

1. Στα εκτελεστικά μέλη συνολικό μικτό ποσό ευρώ 111.952,00.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μικτό συνολικό ποσό ευρώ 126.000,00.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.432.394 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,358% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 6 ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

 

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2018, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία "KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.", που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της σύμφωνα με την από 6ης Ιουνίου 2018 προσφορά της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων για την εκλογή του Ορκωτού ελεγκτή: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ της εκλογής του ορκωτού ελεγκτή: 1.432.271, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,353% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή : 1.432.271 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,353% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 129 ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

 

Θέμα 5ο: Εγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2017, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των ευρώ 9,20 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των ευρώ 7,82 (καθαρό) ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23.07.2018, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 30.07.2018, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd από κεφάλαια της εταιρείας στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων την 24.07.2018 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 2.684.503 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 6ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αμοιβών των μελών του

Αποφασίστηκε:

(Ι) (α) η εκλογή Δ.Σ. αποτελούμενου από πέντε μέλη, εκ των οποίων τα δύο να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, με πενταετή θητεία από την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, απαρτιζόμενο από τους: κα Βικτωρία - Μαργαρίτα Γ. Καρέλια, κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια, κ. Ευστάθιο Γ. Καρέλια, καθηγητή κ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο και κ. Robin Derlwyn Joy, (β) ο ορισμός ως ανεξαρτήτων μελών του νέου ΔΣ, κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, του καθηγητή Βασιλείου Γ. Αντωνόπουλου και του κ. Robin Derlwyn Joy, οι οποίοι πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002, καθώς δεν κατέχουν μετοχές της εταιρείας και, επιπλέον, δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, ούτε με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

(ΙΙ) Για το χρονικό διάστημα από 18 Ιουλίου 2018 έως την 30η Ιουνίου 2019 να καταβληθούν οι παρακάτω μισθοί / αποζημιώσεις: (1) Στα εκτελεστικά μέλη: συνολικό μικτό ποσόν Ευρώ 205.356 (2) Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.410.919 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,558% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.226 ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.259.358 ψήφους.

 

Θέμα 7ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

Αποφασίστηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τρία ανεξάρτητα μέλη. Εξελέγησαν δε από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη της:

•Ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης, φορολογικός σύμβουλος - οικονομολόγος,

•Ο κ. Robin Derlwyn Joy, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του .Σ.

και

•Ο καθηγητής κ. Βασίλειος Γ. Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.410.796 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,553% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.604 ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

[Με πληροφορίες από το capital.gr http://www.capital.gr/]

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER