Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 22:03

Η ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας απειλεί με πρόστιμα όσους δεν πληρώσουν το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Η ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας απειλεί με πρόστιμα όσους δεν πληρώσουν το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης

«Οι πολίτες οφείλουν να συμμορφωθούν στις αποφάσεις της ΔΕΥΑΚΥ, άλλως κινδυνεύουν να τους επιβληθούν οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα», σημειώνει ο πρόεδρος της υπηρεσίας Παναγιώτης Γυφτάκης, απαντώντας σε πολίτες που ζητούν την απαλλαγή τους από χρεώσεις που τους επιβάλει η επιχείρηση για έργο αποχέτευσης. Επίσης ο κ. Γυφτάκλης σημείωνει χαρακτηριστικά:

«Επιφυλασσόμαστε  παντός νομίμου δικαιώματός μας για την επιβολή των νομίμων κυρώσεων και προστίμων και την είσπραξη των απαιτήσεών μας διά της δικαστικής οδού. Καλούμε όλους τους υπόχρεους πολίτες, κατοίκους του Νοτιοδυτικού Τμήματος Παραλίας, όπως εκπληρώσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους προς την ΔΕΥΑΚΥ».

Στην απάντησή του προς του κατοίκους της περιοχής -η οποία κοινοποιείται στο δήμαρχο, την Περιφέρεια, την Εισαγγελία, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Συνήγορο του Πολίτη- ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚΥ, αφού προηγουμένως αναφέρεται αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα του κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης, σημειώνει μεταξύ άλλων: 

«Οπως γνωρίζετε, η ΔΕΥΑΚΥ εκτέλεσε το έργο "Αποχετευτικό δίκτυο νοτιοδυτικού τμήματος παραλίας, ΠΕ3", περιοχή στην οποία βρίσκονται και εξυπηρετήθηκαν τα ακίνητα των άνω ιδιοκτητών, τα οποία συνδέθηκαν με τον αποχετευτικό αγωγό, τα οποία έως τότε εξυπηρετούνταν με βόθρους ή με αντλητικά συγκροτήματα που μετέφεραν τα λύματα στο προϋφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Το έργο αυτό, πέραν του ότι αποτελεί έργο που εξυπηρετεί δημόσια ωφέλεια, ήτοι υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί προκειμένου να συνδεθεί το Νοτιοδυτικό Παραλιακό τμήμα Κυπαρισσίας με το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού, ώστε το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης Κυπαρισσίας να είναι λειτουργικό και άρτιο. 

Η δαπάνη του έργου αυτού, η οποία ανήλθε στο ποσό των 220.000 ευρώ, δεν αποτελούσε επιλέξιμη δαπάνη και δεν χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια, αλλά αποτελούσε δαπάνη συμμετοχής της επιχείρησής μας στο έργο, για την κάλυψη της οποίας η επιχείρηση δανειοδοτήθηκε αντίστοιχο ποσό. Σημειωτέον ότι το έργο του βιολογικού καθαρισμού συνδέεται και με το Νοτιοδυτικό Παραλιακό Τμήμα Κυπαρισσίας διά του έργου "Αποχετευτικό Δίκτυο Νοτιοδυτικού Παραλιακού Τμήματος Κυπαρισσίας", όμως ως προαναφέρεται η δαπάνη του τελευταίου δεν χρηματοδοτήθηκε.

Δυνάμει της με αρ. 22/12-6-2012 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚΥ, σύμφωνα με το νόμο 1069/1980, και κανονισμό της επιχείρησης,  αποφασίστηκε ομόφωνα ότι: 1) Για τους κατοίκους που θα συνδέονταν με το δίκτυο αποχέτευσης του Νοτιοδυτικού Παραλιακού Τμήματος, η συμμετοχή τους στο έργο να είναι 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 2) για τους κατοίκους που δεν έχουν πληρώσει παροχή υπονόμου, τα τέλη σύνδεσης να είναι 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Δυνάμει της με αρ. 50/21-7-2014 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚΥ, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι: 1) Απαλλάσσονται από τα έξοδα σύνδεσης αποχέτευσης στους καταναλωτές που χρεώνονταν αποχέτευση στο λογαριασμό τους, 2) την εφάπαξ εξόφληση για την αγορά της παροχής αποχέτευσης στους μη έχοντες σύνδεση με την αποχέτευση με το ποσό των 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και 3) την διευκόλυνση των καταναλωτών για τη συμμετοχή τους στο έργο της ΠΕ3, αξίας 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των 75 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τις περιόδους 3ο/2014, 4ο/2014, 1ο/2015 και 2ο/2015, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς τους.  

Οπως είναι προφανές και κατανοητό, η δαπάνη συμμετοχής των πολιτών στο έργο, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών οικονομικών συνθηκών  ου επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα μας την τελευταία πενταετία, καθορίστηκε με τις άνω αποφάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησης σε ποσοστό κατά πολύ ευνοϊκότερο για τους πολίτες, από αυτό που θα μπορούσε να καθοριστεί σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 12 του κανονισμού της επιχείρησης, όπου προβλέπεται ότι η συμμετοχή των πολιτών στη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσοστό του 65% της όλης δαπάνης του έργου. Δηλαδή, με δεδομένο ότι το κόστος του έργου ανήλθε στο ποσό των 220.000 ευρώ, με βάση τον κανονισμό της ΔΕΥΑΚΥ (άρθρο 12) οι υπόχρεοι ιδιώτες, έπρεπε να καταβάλλουν με ποσοστό 65%, το ποσό των 143.000 ευρώ και η ΔΕΥΑΚΥ με ποσοστό 35%  το ποσό των  77.000. Με την προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚΥ όμως,  καθορίστηκε η συμμετοχή των υπόχρεων ιδιωτών στο ποσό των 55.350 ευρώ, και η συμμετοχή της ΔΕΥΑΚΥ στο ποσό των 164.700 ευρώ. 

Επίσης τόσο από τα ανωτέρω εκτιθέμενα όσο και από τις επιστολές - ειδοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στους πολίτες έχει καταστεί σαφές ότι όσοι καταναλωτές χρεώνονταν στους λογαριασμούς τους ποσό αποχέτευσης, αυτοί έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση για καταβολή δαπάνης σύνδεσης. Οι χρεώσεις των άνω δαπανών σύνδεσης και αποχέτευσης έχουν γίνει ανά παροχή, όπως αυτό προβλέπεται από τον άρθρο 5.1 του κανονισμού της επιχείρησης. 

Σημειωτέον ότι το κόστος κατασκευής αγωγού αποχέτευσης είναι κατά πολύ μεγαλύτερο όταν κατασκευάζεται για να εξυπηρετεί μια πολυκατοικία με πολλές παροχές, από το κόστος κατασκευής αγωγού που εξυπηρετεί μία μόνο παροχή.

Επιπλέον είναι επίσης σαφές ότι συμμετοχή στην δαπάνη του συγκεκριμένου έργου αφορά μόνο τους πολίτες και τα ακίνητα αυτών που βρίσκονται στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Παραλίας Κυπαρισσίας, διότι το έργο "Αποχετευτικό Δίκτυο Νοτιοδυτικού Παραλιακού Τμήματος Κυπαρισσίας, ΠΕ3" έγινε μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή. Στην υπόλοιπη περιοχή της Κυπαρισσίας, υπήρχε αποχετευτικό δίκτυο και συνδέσεις των πολιτών με αυτό. Συνεπώς δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση των υπολοίπων πολιτών της Κυπαρισσίας για συμμετοχή στο έργο, από καμία αιτία.

Οσον αφορά τον ισχυρισμό περί φυσικής ροής των λυμάτων από την Πολυκατοικία Ματσινόπουλου, επειδή είναι δίπλα στα αντλιοστάσια, αυτός δεν ευσταθεί και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι αφενός γίνεται άντληση των λυμάτων στα αντλιοστάσια και αφετέρου τα αντλιοστάσια αποτελούν μέρος του έργου, για τη δαπάνη του οποίου υποχρεούνται οι συγκεκριμένοι πολίτες σε συμμετοχή. 

Εν τέλει, είναι προφανές ότι οι πολίτες οφείλουν να συμμορφωθούν στις αποφάσεις της ΔΕΥΑΚΥ, άλλως κινδυνεύουν να τους επιβληθούν οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

Σημειωτέον επίσης ότι η πλειοψηφία των υπόχρεων πολιτών για την συμμετοχή τους στην δαπάνη του έργου και στην δαπάνη σύνδεσης με αυτό έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την ΔΕΥΑΚΥ.

Μετά ταύτα, επιφυλασσόμαστε  παντός νομίμου δικαιώματός μας για την επιβολή των νομίμων κυρώσεων και προστίμων και την είσπραξη των απαιτήσεών μας διά της δικαστικής οδού

Καλούμε όλους τους υπόχρεους πολίτες, κατοίκους του Νοτιοδυτικού Τμήματος Παραλίας, όπως εκπληρώσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους προς την ΔΕΥΑΚΥ.

Τέλος η επιχείρηση είναι στην διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετικά με το άνω έργο».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER