Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015 17:56

Διαγωνισμός για προμήθεια κάδων στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαγωνισμός για προμήθεια κάδων στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

 

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια κάδων συλλογής και απορριμματοφόρου αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών, προϋπολογισμού 206.640 ευρώ, προκήρυξε ο Δήμος Πύλου - Νέστορος.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των ειδών ή για μέρος αυτών, αλλά πάντα για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη διακήρυξη (εγκεκριμένη μελέτη, επικαιροποίηση της 18/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου - Νέστορος). Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).

 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, θα δίνονται από το Δήμο Πύλου - Νέστορος (κ. Βοντίτσου Αγγελική, τηλ. επικοινωνίας 27233 60249), ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pylos-nestor.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER