Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 13:45

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δημιουργήθηκε στη Γορτυνία

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας κατά τη Τακτική Συνεδρίαση του στις 20 Ιουνίου 2011 κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη μελέτη βιωσιμότητας και αποφάσισε τη σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας. Ψήφισε το καταστατικό  λειτουργίας και εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας», με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Γ.». 

ΕΔΡΑ
Έδρα της Επιχείρησης είναι τα Τρόπαια Αρκαδίας, λειτουργεί δε παράρτημα στο Παλούμπα και στην Κοντοβάζαινα  Αρκαδίας και όπου αλλού απαιτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Δ.Σ.).

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 και 268 έως 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06, ΦΕΚ Α' 114/2006), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α’ 263/23.12.2008) και το άρθρο 107 του νόμου 3852/2010.
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Επιχείρησης με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΣΚΟΠΟΣ
Οι σκοποί της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, αφορούν στην οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και στην παροχή υπηρεσιών στους παρακάτω τομείς:
στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και ειδικότερα:
Στη δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Υγείας – Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής.
Στην εφαρμογή πολιτικών ή στη συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, των βρεφών και των νηπίων.
Στην εφαρμογή πολιτικών ή στη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
Στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων, παλιννοστούντων ομογενών, αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του Δήμου.
Στη συνέχιση της λειτουργίας ή/ και την έναρξη λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων ή/ και νέων, στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, Κοινωνική μέριμνα, κα).
Στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του δήμου.
Στο σχεδιασμό προγράμματος φροντίδας στο σπίτι ατόμων με κινητικά και ψυχιατρικά προβλήματα, ώστε να μπορούν να διαβιούν μόνα και να αναπτύσσουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους κοινωνική δραστηριότητα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη σωματική, ψυχική και νοητική αξιολόγηση του ασθενούς/ εξυπηρετούμενου και της οικογένειας του.
Στη μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών.
στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και ειδικότερα:
Στη συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, την προστασία της τοπικής κληρονομιάς και γενικότερα της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας.
Στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων, διαγωνισμών, φεστιβάλ, σεμιναρίων, ημερίδων, forum, πρότυπων δράσεων για τη νεολαία δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και γενικότερα υποστήριξης των βασικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Στην ανάπτυξη δράσεων για την καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της περιοχής, μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας εικαστικών, μουσικών και θεατρικών εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, σχολών χορού, ζωγραφικής και γλυπτικής, σκακιού, σχολών σύγχρονης καλλιτεχνικής παιδείας, εκπαιδευτικών κέντρων και κέντρων δια βίου μάθησης, χορωδιών, ορχηστρών, φιλαρμονικών, πινακοθήκης, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων.
Στην ανάπτυξη συνεργασίας με τους πολιτιστικούς φορείς και ομάδες του τόπου, με τα ερασιτεχνικά σωματεία, τις ομάδες και τα συγκροτήματα, την εκπαιδευτική και καλλιτεχνική κοινότητα του Δήμου, καθώς και την παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής βοήθειας και υλικοτεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συγκεκριμένα, ίδρυση, λειτουργία καθώς και υποστήριξη λειτουργίας παραδοσιακών σχολών, λαογραφικών μουσείων και εργαστηρίων, διαπολιτιστικών κέντρων και κέντρων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης, όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων και ομάδων του Δήμου.
Στην προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στην προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού που δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα που να αλλοιώνει τον κοινωφελή χαρακτήρα της Επιχείρησης.
Στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων συνολικής προβολής του Δήμου
Στην κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
Στην προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
στο περιβάλλον, την έρευνα και τεχνολογία και ειδικότερα:
Στην εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και σε θέματα ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου Γορτυνίας. Τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, την προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και της συνεργασίας με εξειδικευμένους Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, που στόχο έχουν την ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.
Στην προστασία και διαχείριση των ιαματικών πηγών και των δημοτικών υποδομών Λουτροθεραπείας στα Λουτρά Ηραίας.
Στη διαχείριση και λειτουργία υποδομών φιλοξενίας του Δήμου σε εθελοντές, ΚΑΠΗ και λοιπές κοινωνικές ομάδες, με σκοπό πολιτιστικές ανταλλαγές, συνεργασίες με άλλους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.   
Στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, που εξασφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
Στην ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
Στην παροχή συνδρομής στους αρμόδιους φορείς, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και έκτακτων αναγκών.
Στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
Στην έρευνα και σχεδίαση μελετών και προγραμμάτων για τη δημιουργία υποδομών και επιχειρήσεων, που θα προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Στην εφαρμογή μελετών ψηφιακής τεχνολογίας και στην υλοποίηση προγραμμάτων υπηρεσιών ευρυζωνικών δικτύων.
Στη συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και που σχετίζονται άμεσα με τις κύριες δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
στην οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και ειδικότερα:
Την άσκηση συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Γορτυνίας και κυρίως για τη μετακίνηση:
α) κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών,
β) των εργαζομένων στους οικείους Δήμους και Κοινότητες και στα νομικά πρόσωπα αυτών και
γ) μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο, εφόσον η μετακίνησή τους δεν είναι δυνατή με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης.

Κάθε άλλη δράση που εντάσσεται στους σχετικούς τομείς του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και εφόσον η δράση αυτή, σχετίζεται άμεσα με την κύρια δραστηριότητα που ασκεί η Κοινωφελής Επιχείρηση.

Από τους σκοπούς αυτούς εξαιρούνται:
η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
η αποκομιδή απορριμμάτων.
η δημιουργία και συντήρηση του πρασίνου.
η λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
οι παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του ΔΚΚ (Ν.3463/2006).

Η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών, από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, είναι δυνατή, εφόσον α) είναι μεταξύ τους συναφείς και β) σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας σε άλλες ομοειδείς ή ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ.
Το χαρακτηριστικό στοιχείο της ΔΗΚΕΓ είναι ότι δεν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση, αφού σκοπός της δεν είναι η επιδίωξη κέρδους. Αντίθετα, μέσω αυτών επιδιώκεται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά πλειοψηφία  το Δ.Σ   όρισε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ως εξής:
Πρόεδρος   Δ.Σ  Βογιατζόγλου Κων/να
Αντιπρόεδρος   Δ.Σ   Νικήτας Κανέλλος
Μέλος  Δ.Σ  Κάχρη – Μουτζoύρη Δήμητρα
Μέλος Δ.Σ  Πιρπυρής Καλίμαχος
Μέλος Δ.Σ Αθανασόπουλο Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ   Γιαννόπουλος Δημήτριος
Μέλος δημότισσα  Ζαφειροπούλου Μαρία
Μέλος  δημότης  Κακούρης Γεώργιος
Μέλος (εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων) που θα προταθεί  από το ίδρυμα «Αλληλεγγύη».
Ορίστηκαν επίσης αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ:
Διαμαντοπούλου Μαρίνα, Τσαφαράς Κυριάκος, Παπανάστου Ιωάννης, Μαραγκός Θεόδωρος, Μπαρούτσας Νεκτάριος, Σταματόπουλος Κων/νος,
Δημότες: Θάνος Μπόρας, Κουτσιαράς Δημοκλής.
Εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων  από το κλιμάκιο  του Ερυθρού  Σταυρού  Βυτίνας.

Από το Γραφείο του Δημάρχου

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER