Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011 14:21

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης για τις μετατάξεις υπαλλήλων

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εδρεύει στο Γύθειο Λακωνίας - Οδός Ελευθερολακώνων, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ταχ.Δ/νση: Ελευθερολακώνων 1, Τ.Κ. 23200 – Γύθειο, η οποία θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του N.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και τις διατάξεις του άρθρου 58 του  Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.
Οι κενές Οργανικές θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι κατωτέρω:

Κατηγορία Κλάδος Θέσεις
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Α’ ΤΑΞΗΣ) 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση τουλάχιστον σε ένα από τα παρακάτω θέματα: οργάνωση και λειτουργία ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, τήρηση διπλογραφικού, εσωτερικού ελέγχου,  οικονομική διαχείριση, διαχείριση εσόδων και ακίνητη περιουσίας του δήμου, θέματα προσωπικού και μισθοδοσίας, προμηθειών και διαγωνισμών καθώς και σε θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Ανατολικής Μάνης από την 16η  Αυγούστου 2011 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2011, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (Υπόδειγμα της αίτησης  επισυνάπτεται στην παρούσα).
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:
οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.
ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ.1), εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη "Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. 16991/11-8-2011 ανακοίνωση του Δήμου Ανατολικής Μάνης". (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).
Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει.
Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του  HYPERLINK "http://www.gspa.gr" www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ανατολικής Μάνης  HYPERLINK "http://www.anatolikimani.gov.gr" www.anatolikimani.gov.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο τηλέφωνο 2733360335, κ. Αδαμίδου Ολυμπία ή στα τηλέφωνα 2733360302 κ. Πολυμενάκου Φωτεινή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER