Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019 19:09

Πιθανό κώλυμα εκλογιμότητας Φραγκέα

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Πιθανό κώλυμα εκλογιμότητας Φραγκέα

Κώλυμα εκλογιμότητας ενδέχεται να αντιμετωπίζει ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Φραγκέας, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από τον Πέτρο Τατούλη, καθώς εταιρεία στην οποία συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 5% έχει αναλάβει από την Περιφέρεια έργο αξίας μεγαλύτερης των 5.000 ευρώ που επιτρέπει ο «Κλεισθένης».

Συγκεκριμένα ο κ. Φραγκέας είναι εταίρος κεφαλαιουχικής εταιρείας της «ΤΑΞΙ ΚΟΜΠΑΝΙ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (Taxi Company Private Company) με ΑΦΜ: 800652852 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 134217245000, η οποία συμμετέχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχων έργου υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Ενότητα Μεσσηνίας). Η εταιρεία αυτή έχει αναδεχθεί μειοδότρια έργου και έχει καταστεί συμβαλλόμενη με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών (μεταφορά μαθητών) της εταιρείας είναι αξίας πολύ πάνω από το μέγιστο επιτρεπτό που είναι 5.000 ευρώ ετησίως (ένταλμα πληρωμής με ΑΔΑ: 6Π8Μ7Λ1-8ΔΛ και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 9ΩΞΕ7Λ1-ΩΑΦ).

 

Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Το άρθρο 50 του «Κλεισθένη» (Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ορίζονται τα εξής:

Αρθρο 50

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα - Αντικατάσταση του άρθρου 117 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 117 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 117

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:

στ) Οποιοι συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.

ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ'. Αν η οικεία περιφέρεια συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται η ίδια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER