Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2010 05:52

Nότια Κυνουρία: Το πρόγραμμα Μαρνέρη για τις 100 πρώτες ημέρες

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης κοινοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ενέργειες της νέας δημοτικής αρχής για τις 100 πρώτες ημέρες της διακυβέρνησής της. Παραθέτοντας μάλιστα και ακριβές χρονοδιάγραμμα το οποίο η νέα δημοτική αρχή δεσμεύεται ότι θα τηρήσει, ο κ. Μαρνέρης επικεντρώνεται σε 9 συγκεκριμένα βήματα που περιλαμβάνουν από την συγκρότηση των οργάνων του νέου δήμου, την οργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση, μέχρι τις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων των ενοποιημένων καποδιστριακών δήμων, καθώς και τις μετατάξεις του προσωπικού τους.    
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών της νέας διακυβέρνησης στη Νότια Κυνουρία περιλαμβάνει τα εξής:

1. Για τη συγκρότηση των οργάνων και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων:
-Ορκωμοσία του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, καθώς και των συμβούλων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010).
-Εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση (στις 2 Ιανουαρίου 2011 ή στις 9 Ιανουαρίου, αν απαιτηθεί).
-Εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής με μυστική ψηφοφορία (μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2011).
-Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία (προαιρετική ενέργεια μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2011).
-Ορισμός των αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων του δημάρχου (μετά την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου).
-Εναρξη της λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής (μετά τον ορισμό των αντιδημάρχων).
-Συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2011).
-Συγκρότηση των υπόλοιπων επιτροπών και οργάνων (εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής).
-Συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011).
-Συγκρότηση του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011).
-Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης (προαιρετική ενέργεια, εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής).
-Κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011).
-Κατάρτιση του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών από το Δημοτικό Συμβούλιο (πριν την συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης).
-Κατάρτιση του κανονισμού διαβούλευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο (προαιρετική ενέργεια).

2. Για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και τη διοικητική μέριμνα:
-Διευθέτηση των θεμάτων για την άσκηση των καθηκόντων των προϊσταμένων οργανικών μονάδων με απόφαση του δημάρχου (μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2011).
-Εναρξη των διαδικασιών για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011.
-Εκδοση της απόφασης για τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων στο επίπεδο των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2011).
-Εκδοση της απόφασης του δημάρχου για τον ορισμό του υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων (μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011).
-Εκδοση της απόφασης για τη συγκρότηση της ομάδας διοίκησης του έργου "Διαύγεια" (ανάρτηση αποφάσεων, πράξεων, συμβάσεων κ.λπ. στο Διαδίκτυο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011).
-Μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών της έδρας του δήμου, των ΚΕΠ και των ηλεκτρονικών ΚΕΠ και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Μέριμνα για τη διάθεση του κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου και για τη γραμματειακή υποστήριξη των δημοτικών παρατάξεων (μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011).

3. Για την προσαρμογή των υποδομών:
-Εναρξη της τήρησης των αρχείων και των βιβλίων του δήμου (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Εναρξη του κεντρικού πρωτοκόλλου του δήμου (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Ανάπτυξη της ιστοσελίδας του δήμου (μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2011).
-Ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων (μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011).

4. Για την οικονομική διαχείριση και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό:
-Κατάρτιση του πίνακα των δαπανών για τις προμήθειες, τα έργα, τις μελέτες και τις υπηρεσίες σε ηλεκτρονική μορφή (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010).
-Συγκέντρωση των μητρώων για την οικονομική και λογιστική διαχείριση (μέχρι τις  31 Δεκεμβρίου 2010).
-Απογραφή των πάσης φύσεως περουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του δήμου, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων (μέχρι τις  28 Φεβρουαρίου 2011).
-Εναρξη της διαδικασίας για την κατάρτιση του απολογισμού και του ισολογισμού των συνενούμενων ΟΤΑ (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011).
-Ομογενοποίηση των διαδικασιών της οικονομικής διαχείρισης (λογιστικοποίηση των εσόδων – εξόδων, βεβαιώσεις οφειλών, εισπράξεις και πληρωμές) μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011.
-Κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης (μέχρι τις  31 Ιανουαρίου 2011).
-Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011).
-Κατάρτιση της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων για το 2011 (μέχρι τις 20 Απριλίου 2011).
-Εναρξη των διαδικασιών για το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα (μέχρι τις  31 Μαρτίου 2011).
-Εναρξη των διαδικασιών για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της  οικονομικής εξυγίανσης, αν απαιτηθεί (μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011).

5. Για τη διαχείριση των αρμοδιοτήτων και την πληροφόρηση των δημοτών:
-Εναρξη της άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στο δήμο (μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011).
-Κατάρτιση του καταλόγου των στελεχών, με τις αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Εγκριση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των δημοτών και των κατοίκων (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011).
-Εκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011).

6. Για τη λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων:
-Συνένωση των βάσεων δεδομένων για το δημοτολόγιο και το μητρώο αρρένων (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Συνένωση των βάσεων δεδομένων για το ληξιαρχείο (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Ενημέρωση των βάσεων δεδομένων για το "Ηλεκτρονικό μητρώο εργαζομένων" και τα "Οικονομικά στοιχεία του δήμου" (αμέσως μετά την λήξη της απογραφής).
-Εναρξη της λειτουργίας των συστημάτων για τη διοικητική υποστήριξη (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Εναρξη των διαδικασιών για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Εναρξη των διαδικασιών για την έκδοση των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).

7. Για τη συγχώνευση και κατάργηση των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων:
-Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό του ονόματος, του σκοπού, της διοίκησης, της περιουσίας και των πόρων, καθώς και ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που προκύπτει από την συγχώνευση των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ (εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής).
-Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της επωνυμίας, της έδρας, του σκοπού, της διοίκησης, του μετοχικού κεφαλαίου, των πόρων, της διάρκειας κ.λπ. των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής).

8. Για τη διαχείριση του προσωπικού των καταργούμενων – συγχωνευόμενων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου:
-Πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαπίστωση του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και των αναπτυξιακών εταιρειών που περιέρχονται αυτοδίκαια στον δήμο (άμεσα από την 1η Ιανουαρίου 2011).
-Απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου για την κατάταξη του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και των αναπτυξιακών εταιρειών στους νέους δήμους (άμεσα από την 1η Ιανουαρίου 2011).
-Μεταφορά και κατάταξη του προσωπικού, καθώς και δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, από τους συνενούμενους δήμους και τις κοινότητες στους νεοσύστατους δήμους και σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις (εντός ενός μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του δημάρχου).
-Μετατάξεις του προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, από τις υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (εθελούσια διαδικασία) μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011.
-Υποβολή αιτήματος του δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την μετάταξη του πρόσθετου προσωπικού από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (εντός ενός μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής).
-Μετάταξη του προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τις καταργούμενες ΤΥΔΚ (μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011).
-Διευθέτηση των θεμάτων για τη ρύθμιση της καταβολής των αποδοχών στους υπάλληλους (μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2010).

9. Για τις υπόλοιπες λειτουργικές ρυθμίσεις:
-Ψήφιση των ρυθμίσεων του κανονιστικού περιεχομένου για την καθαριότητα, την ύδρευση, την άρδευση, τη χρήση του αιγιαλού, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα κοιμητήρια, την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, την σήμανση των οδών κ.λπ.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER