Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 17:41

Τροπολογίες Γιαννακοπούλου στο πολυνομοσχέδιο

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η πρώτη τροπολογία (συνυπογράφεται συνολικά από 41 βουλευτές) θέτει κανόνες στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών, καθώς με βάση το άρθρο 3 παρ. 11 του πολυνομοσχεδίου θα μπορεί πλέον να ανατίθεται στις εισπρακτικές εταιρείες η ενημέρωση οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την τροπολογία αυτή, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προτείνουν να παρέχεται επαρκής προστασία από τον κίνδυνο καταχρήσεων των εισπρακτικών εταιρειών σε βάρος των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων (α). η τηλεφωνική ενημέρωση να γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες, (β). να τηρείται αρχείο ηλεκτρονικής καταγραφής των τηλεφωνικών επικοινωνιών και να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για να ελέγχει τυχόν παραβάσεις και (γ). η αποτροπή παρενόχλησης τρίτων προσώπων με τρόπο που να καταστρατηγούν περιορισμούς που έχουν τεθεί για την προστασία της προσωπικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων.

Η δεύτερη τροπολογία (συνυπογράφεται συνολικά από 44 βουλευτές) δίνει τη δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον προκύπτει ότι το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών τους προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίζουν ομαλά την οικονομική τους δραστηριότητα και φυσικά πρόσωπα μπορούν να διενεργούν απρόσκοπτα τις συναλλαγές τους, χωρίς περιορισμούς εξαιτίας της αδυναμίας του Δημοσίου να προχωρήσει σε τακτοποίηση των ταμειακών οφειλών του.

Τέλος, με την τρίτη τροπολογία (συνυπογράφεται συνολικά από 41 βουλευτές) παρέχονται διευκολύνσεις για την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο και σε εκείνους τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές είναι ενήμερες, προκειμένου να συνεχίσουν να καταβάλουν με συνέπεια τις οφειλές και τις υποχρεώσεις τους και να μην καταστούν και αυτές τους ληξιπρόθεσμες. Τονίζεται ότι μέχρι σήμερα παρέχονται κίνητρα για τη διευκόλυνση των δυνατοτήτων αποπληρωμής των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών, με αποτέλεσμα οφειλέτες των οποίων οι οφειλές είναι ενήμερες να έχουν κίνητρο να τις καταστήσουν ληξιπρόθεσμες! Συγκεκριμένα, με την τροπολογία αυτή προτείνεται να διπλασιαστεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την καταβολή των συνολικών οφειλών από φόρους εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που αφορούν ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Επισυνάπτονται σχετικά οι τρεις τροπολογίες.Τροπολογία
στο σχέδιο νόμου
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
Αιτιολογική Έκθεση
Η σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το έτος 2011 και η διαμόρφωση αρνητικών προοπτικών και για το έτος 2012, η περιοριστική δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική και η χαμηλή πιστωτική επέκταση, επιβαρύνουν σημαντικά τη δυνατότητα τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων να ανταπεξέρθουν στις υποχρεώσεις τους και να προβούν στην τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο. Στο παρελθόν, με το Ν.3888/10 (ΦΕΚ 175 Α΄), δόθηκαν διευκολύνσεις για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων - και μη - χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών. Τη δεδομένη όμως χρονική στιγμή, εκτός από τα πρόσθετα κίνητρα για τη διευκόλυνση των δυνατοτήτων αποπληρωμής των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών που θεσπίζονται, είναι σύμφωνο με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας να δοθούν παράλληλα διευκολύνσεις και σε εκείνους των οποίων οι οφειλές είναι ενήμερες, προκειμένου να συνεχίσουν να καταβάλουν με συνέπεια τις οφειλές και τις υποχρεώσεις τους και να μην καταστούν και αυτές με τη σειρά τους ληξιπρόθεσμες.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η τροποποίηση του αρ.10 του Ν.3888/10 (ΦΕΚ 175 Α΄), προκειμένου να διπλασιαστεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την καταβολή των συνολικών οφειλών από φόρους εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που αφορούν ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, ως ακολούθως: α) Για αρχική συνολική οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) αντί για έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή δόσης 400 ευρώ αντί για 500 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση, β) Για αρχική συνολική οφειλή πάνω από 5.000 και μέχρι 10.000 ευρώ σε δεκαέξι (16) αντί για οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση, γ) Για οφειλή από 10.000 μέχρι 15.000 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) αντί για δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση, δ) Για οφειλή από 15.000 μέχρι 20.000 σε τριάντα έξι (36) αντί για δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση και τέλος, ε) για οφειλή από 20.000 και άνω σε σαράντα οκτώ (48) αντί για είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

Άρθρο …
Οι διατάξεις του αρ.10 του Ν.3888/10 τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Τρόπος καταβολής των φόρων
1. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε δώδεκα (12), κατ’ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των τετρακοσίων (400) ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σε δεκαέξι (16) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
δ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε τριάντα έξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις.
ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε σαράντα οκτώ (48) ίσες μηνιαίες δόσεις.
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.
3. Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο κατά την παράγραφο 1 ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού αυτού.
4. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται οι ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές, των εδαφίων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του παρόντος άρθρου.»


Αθήνα, 12.01.2012

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ)

ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΑ)

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΡΛΕΠΕ – ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER