Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 13:16

Tο σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 104ο)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Νεολόγος Πάτρας 30/6/1932 - Η γενική συνέλευση του ΑΣΟ εν μέσω διαφωνιών καταλήγει σε ένα πλαίσιο αιτημάτων

Νεολόγος Πάτρας 30/6/1932 - Η γενική συνέλευση του ΑΣΟ εν μέσω διαφωνιών καταλήγει σε ένα πλαίσιο αιτημάτων

   

Η συνέλευση των αντιπροσώπων του ΑΣΟ καταλήγει -εν μέσω διαφωνιών σε ορισμένα ζητήματα- στη διατύπωση μιας σειράς αιτημάτων και ζητάει από τη διοίκηση του Οργανισμού να τα προωθήσει στην κυβέρνηση: 

«Χθες την πρωίαν επανελήφθη εις το Γεωργικόν Επιμελητήριον η γενική συνέλευσις των μελών του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού, υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Καλογερόπουλου. Προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει περιλαμβανομένων θεμάτων ο κ. Σκούντζος υποβάλλει πρότασιν μελών της συνελεύσεως παρακαλούντων όπως εκτός των εν τη ημεσησία διατάξει θεμάτων συζητηθούν και τα εξής:

1) Η υπό του ΑΣΟ ανάληψις της σταφιδικής διαχειρίσεως αφαιρουμένης από την εταιρείαν Γενικών Αποθηκών 2) Ο καθορισμός τοπικού σήματος και συσκευασίας σταφιδοκάρπου εκάστης περιφερείας.

Ακολούθως ο κ. Χαιρέτης εισηγείται τα πορίσματα της προχθεσινής ιδιαιτέρας συσκέψεως των σταφιδοπαραγωγών επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι: 1) Συζήτησις και γνωμοδότησις περί των ληπτέων μέτρων δια την βελτίωσιν της ποιότητος της σταφίδος 2) Συζήτησις και γνωμοδότησις περί των ληπτέων μέτρων προς διευκόλυνσιν της εξαγωγής και 3) Συζήτησις περί των ληπτέων μέτρων προς επαύξησιν διαθέσεως των πλεονασμάτων και παρακρατήματος.

Ως προς την βελτίωσιν της ποιότητος λέγει, προτείνεται όπως επιδιωχθεί η αυστηρά εφαρμογή των διατάξεων του από 18-9-1929 διατάγματος “περί μέτρων ελέγχου του τρυγητού, αποξήρανσης, συσκευασίας και εμπορίας σταφίδος”. Ως προς την διευκόλυνσιν της εξαγωγής προτείνεται όπως ζητηθή η κατάργησις παρακρατήματος εξ 25% και να επιδιωχθή η αύξησις των δόσεων προς εξόφλησιν του δανείου αποζημιώσεως παγοπλήκτων εις τρόπον ώστε η κατά χιλιόλτρον κατ έτος εισφορά να μη υπερβαίνει τας δρ. 200. Διά το παρακράτημα συναλλάγματος προτείνεται όπως εάν καταστή αδύνατος η τελεία κατάργησίς του, ζητηθή η χορήγησις κρατικού συναλλάγματος διά την αγοράν ξυλείας προς κατασκευήν ξυλοκιβωτίων.

Ως προς την επαύξησιν διαθέσεως πλεονασμάτων και παρακρατήματος, προτείνεται όπως ζητηθούν τα κάτωθι: 

1) Να καθιερωθή το υποχρεωτικόν σταφιδόψωμον διά τον στρατόν όσον και διά τας μεγαλουπόλεις 2) Να απαγορευθή η εισαγωγή οινοπνεύματος αναμίξεως 3) Να καταργηθούν οι άμβυκες 4) Να αυξηθή η τιμή του προς οινοπνευματοποίησιν παρεχομένου υπό του ΑΣΟ σταφιδοκάρπου 5) Να απαγορευθεί αυστηρώς και δι' οιονδήποτε λόγον η οινοπνευματοποίησις άλλων πρώτων υλών πλην της σταφίδος 6) Να επιστηθεί η προσοχή των Γενικών Αποθηκών επί της αυστηράς εφαρμογής του τεταγμένου μέτρου της αποθηκεύσεως απορριμμάτων (χονδράδων, ψιλών κλπ) εις τας ιδιαιτέρας αποθήκας των σταφιδεργοστασίων ούτως ώστε να μην γίνονται δεκτά τοιαύτα παρ' ιδιωτών (κοτσαλάδων) οίτινες ραντίζοντες ταύτα διά θαλάσσης επιτυγχάνουν την παράδοσίν των εις τας Γενικάς Αποθήκας ως παρακράτημα, αυξάνοντες ούτω κατ' έτος την όλην παραγωγήν κατά 10-15 εκατομμύρια εις βάρος ολοκλήρου της παραγωγής 7) Να επιτραπεί η απ ευθείας παρά του ΑΣΟ πώλησις σταφίδος εις τας αγοράς καταναλώσεως εις ας το σταφιδεμπόριον δεν έχει μέχρι τούδε συναλλαγάς και δη η Σοβιετική Ρωσία ζητουμένης προς τούτο της τροποποιήσεως του περί ΑΣΟ νόμου 8) Να επιδιωχθεί η τροποποίησις του περί ΑΣΟ νόμου ώστε να επιτραπή εις αυτόν η βιομηχανοποίησις της σταφίδος και η πώλησις των εκ ταύτης παρασκευαζομένων προϊόντων εις τας αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού.

Η συνέλευσις αποδέχεται τα ανωτέρω και εκφράζει την ευχήν όμως γίνουν αποδεκτά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΟ, παρακαλουμένου τούτου όπως επιδιώξη την ικανοποίησίν των υπό της κυβερνήσεως.

Επί του θέματος “περί αναλήψεως της σταφιδικής διαχειρίσεως υπό του ΑΣΟ”, ο κ. Σκούντζος υποστηρίζει όπως την διαχείρισιν αναλάβη ο Οργανισμός. Ευρίσκει άξιαν προσοχής την μελέτην του κ. Αποστολάκου.

Ο κ. Χαιρέτης εκφράζει φόβους μήπως διά μιας ταύτης ενεργείας δεν επιτευχθούν αι αναμενόμεναι οικονομίαι και δημιουργηθή μεγαλυτέρα σπατάλη. Φρονεί όμως ότι το καλύτερον θα ήτο όπως επιδιωχθή και γίνη περιστολή των σημερινών δαπανών διαχειρίσεως της σταφίδος.

Επί του ιδίου θέματος ομιλούν οι κ. κ. Ανδρικόπουλος, Φιλοσοφόπουλος, Σωκρ. Ιερ. Καραθανάσης, Βενιζέλος, Πρίνος, Σκούντζος, Γκολφινόπουλος, Τακ. Δεληγιάννης, Χριστοφιλόπουλος, Νικολόπουλος, Σκουλαρίκος κλπ, άλλοι μεν τούτων συμφωνούντες με το περιεχόμενον του υπομνήματος του κ. Αποστολάκου και άλλοι διαφωνούντες.

Εξαντλήθέντος του θέματος η γενική συνέλευσις αποδέχεται όπως εκφρασθή ευχή ίνα η σταφιδική διαχείρισις αναληφθή υπό του ΑΣΟ, αναθέτει δε εις το διοικητικόν συμβούλιον αυτού την ρύθμισιν των σχετικών λεπτομερειών.

Επί του θέματος “καθορισμός τοπικού σήματος και συσκευασίας σταφιδοκάρπου εκάστης περιφερείας”, ο κ. Σκούντζος λέγει ότι η καθέρωσις σήματος επί της σταφίδος εκάστης περιφερείας θα επιφέρη την βελτίωσιν της ποιότητος, διότι ούτω θα υποχρεωθούν οι έμποροι να μην αναμειγνύουν τας διαφόρους ποιότητας.

Ο κ. Χριστοφιλόπουλος λέγει ότι το σήμα θα γεννήση άμιλλαν προς καλυτέρευσιν της ποιότητος.

Ο κ. Χαιρέτης αντικρούει την καθιέρωσιν του σήματος.

Ο κ. Θ. Κρεμύδης λέγει ότι το ζήτημα είνε σοβαρόν και δέον να εξετασθή μετά πάσης προσοχής, άλλοτε δε ανακινηθέν δεν έτυχε της εγκρίσεως ουδενός. Φρονεί ότι το μέτρον θα είνε εις βάρος των κατωτέρων ποιοτήτων, δοθέντος ότι σήμερον αύται αποστελλόμεναι εις Πάτρας πωλούνται βάσει της καλής ή μη ποιότητός των εις τιμάς σταφίδων Πατρών. Αναφέρει ως παράδειγμα ότι η Κορινθία καίτοι έχουσα σταφίδα ανωτέρας ποιότητος, θέλει να καταργήση το σήμα της και καταλήγων συνιστά όπως μη γίνη δεκτόν εν τοιούτον μέτρον.

Η συνέλευσις εκφράζει την ευχήν όπως εκάστη περιφέρεια σταθμίζουσα τας ιδιαιτέρας αυτής συνθήκας ζητήση από τον ΑΣΟ την καθιέρωσιν ή μη σήματος διά την παραγωγήν της.

Ο κ. Κρεμύδης ακολούθως εξιστορεί διά μακρόν τας δυσχερείς συνθήκας αίτινες εδημιουργήθησαν διά την εξαγωγήν του προϊόντος ένεκα των μέτρων των ξένων χωρών υπέρ του εμπορίου των, παρακαλεί δε την διοικητικήν επιτροπήν του ΑΣΟ όπως παρακολουθήση εκ του σύνεγγυς τα ζητήματα ταύτα, επιδιώκουσα να επιτύχη παρά της Κυβερνήσεως την ρύθμισιν αυτών προς όφελος του προϊόντος. Ιδιαιτέρως εφιστά την προσοχήν επί των συναλλαγματικών σχέσεων του εμπορίου μετά της Γερμανίας και παρακαλεί να τύχη και η κορινθιακή σταφίδα εκ μέρους της κυβερνήσεως της ιδίας προστασίας με την σουλτανίναν. Η επί του προκειμένου ενέργεια φρονεί ότι πρέπει να γίνη το ταχύτερον διότι μετ' ολίγον αρχίζει το νέον σταφιδικόν έτος, όπερ δέον να εύρη κατωχυρωμένην την κορινθιακήν ώστε από 1ης Σεπτεμβρίου να αρχίση κανονικά η ενέργεια των πωλήσεων.

Μερικοί προτείνουν όπως συγκροτηθή ειδική σύσκεψις εν Αθήναις διά τα ζητήματα ταύτα, παρισταμένων και των βουλευτών και γερουσιαστών των σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών, μετά των οποίων να γίνη κοινό διάβημα προς την κυβέρνησιν. Παρακαλούν επίσης τον κ. Κρεμμύδην όπως μετάσχη της συσκέψεως.

Ο κ. Κουτσομητόπουλος υπόσχεται να συγκαλέση την σύσκεψιν.

Η συνέλευσις δέχεται εν τέλει τας άνω προτάσεις του κ. Κρεμύδη και εκφράζει την ευχήν όπως ενισχυθή η διοίκησις του ΑΣΟ διά παντός τρόπου εις τας προσπαθείας της» (704).

(704) “Νεολόγος” (Πάτρας) 30/6/1932

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER