Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 2018 11:40

Το Σταφιδικό Κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 110o)  

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Θάρρος" 2/6/1932: Η αναταραχή για τη συγκρότηση  ψηφοδελτίου του Αγροτικού Κόμματος άρχισε από ενωρίς

Θάρρος" 2/6/1932: Η αναταραχή για τη συγκρότηση ψηφοδελτίου του Αγροτικού Κόμματος άρχισε από ενωρίς

Οι διεργασίες για τις εκλογές είχαν αρχίζει πολύ ενωρίτερα και οι αντιθέσεις σχετικά με την κατάρτιση του ψηφοδελτίου του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας εκδηλώθηκαν έντονα:

«Καθ' ας έχομεν πληροφορίας εξ Αθηνών κατά τον τελευταίον καιρόν εγένοντο πλείστες όσες συσκέψεις μεταξύ των αγροτικών παραγόντων της Μεσσηνίας και εκ των εκπροσώπων του Αγροτικού Κόμματος της Ελλάδος, κατά τας οποίας εγένετο συζήτησις σχετικώς με την συμπλήρωσιν του Αγροτικού Συνδυασμού Μεσσηνίας. Κατόπιν εξετάσεως του ζητήματος φαίνεται ότι κατ' αρχήν κατέληξαν εις την απόφασιν όπως τον συνδυασμόν τούτον αποτελέσουν οι κ. κ. Κώστας Καραμούζης ή Αθάνατος διά την επαρχίαν Καλαμών, Λούλης Τσικλητήρας διά την επαρχίαν Πυλίας, Οικονομόπουλος διά την επαρχίαν Μεσσήνης και Θεμιστοκλής Κρεκούκιας και Παν. Κασίμης διά την επαρχίαν Τριφυλίας. Σχετικώς με την συμπλήρωσιν των υπολοίπων θέσεων του συνδυασμού δεν ελήφθη εισέτι οριστική απόφασις.

Σημειωτέον ότι πλείστοι όσοι Μεσσήνιοι αγροτικοί εκ των ενταύθα ευρισκομένων πληροφορηθέντες την ως άνω κατάρτισιν του συνδυασμού εξηγέρθησαν και προσπαθούν να αντιδράσουν με κάθε τρόπον. Σχετικώς τονίζουν ότι η κατ' αυτόν τον τρόπον κατάρτισις του συνδυασμού εν Αθήναις ευρίσκεται εις ριζικήν αντίθεσιν προς το καταστατικόν του κόμματος, το οποίον απαιτεί την παρά των διαφόρων τμημάτων του κόμματος υπόδειξιν των υποψηφίων οι οποίοι θα πρέπει να τελούν μέλη των τμημάτων αυτών προ έτους τουλάχιστον. Πλην τούτου δε αναφέρεται ότι οι πλείστοι των ως άνω αναφερομένων, πλην των κ. κ. Τσικλητήρα και Κρεκούκια δηλαδή, είναι πρόσωπα μη έχοντα σχέσιν με την αγροτικήν ιδεολογίαν εις την αγροτικήν τάξιν, την οποίαν απλώς επιθυμούν να μεταχειρισθούν ως βάσιν βουλευτοποιήσεως. Δεν αποκλείεται να συγκληθούν και συνελεύσεις των αγροτικών τμημάτων διά να λάβουν σχετικάς αποφάσεις αποδοκιμασίας του συνδυασμού» (726).

Το κείμενο φαίνεται ότι προέρχεται από τοπικούς παράγοντες του Αγροτικού Κόμματος και η απάντηση διαψεύδει τις πληροφορίες:

«Παρεκλήθημεν αρμοδίως να δηλώσωμεν ότι ο πυρήν των υποψηφίων βουλευτών του Αγροτικού Κόμματος εν Μεσσηνία δεν κατηρτίσθη εισέτι. Απλώς διεξάγονται συζητήσεις ανεύθυνοι και τίποτε περισσότερον. Το Αγροτικόν Κόμμα το οποίον ασφαλώς θα κατέλθη εις τας εκλογάς και θα χρίση τους υποψηφίους εν Μεσσηνία, θ αποφασίση οριστικώς περί τούτου λίαν προσεχώς.

Οσον αφορά τον δικηγόρον κ. Β. Κωστόπουλον διά τον οποίον εγράφη ότι μετέχει του καταρτισθέντος δήθεν πυρήνος εν Μεσσηνία, πληροφορούμεθα εκ της αυτής πηγής ότι ούτος απέκρουσε κατ' αρχήν την προσθερθείσαν αυτώ υποψηφιότητα, ως διαφωνών ριζικώς προς τας κατευθύνσεις του Αγροτικού Κόμματος.

Τέλος είναι γεγονός ότι την αρχηγίαν του εν Μεσσηνία συνδυασμού των υποψηφίων του Αγροτικού Κόμματος θ' αναλάβη εν πάση περιπτώσει ο κ. Λούλης Τσικλητήρας» (727).

Οι πληροφορίες όμως επιμένουν στο προεκλογικό ρεπορτάζ:

«Διά τους αγροτικούς τα πράγματα δεν μετεβλήθησαν. Ως βέβαιοι φέρονται οι κ. κ. Λούλης Τσικλητήρας, Οικονομόπουλος. Κασίμης, Κρεκούκιας, Κ. Καραμούζης ή Αθάνατος. Επίσης αναφέρονται τα ονόματα των κ. κ. Β. Κωστοπούλου, Τάκη Δεληγιάννη, δικηγόρων Ι. Βενιζέλου, Θεοδ. Κορμά και άλλων τινών. Πάντως φαίνεται ότι μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων συγκροτείται αγών επικρατήσεως, άγνωστον δε ποία θα έχη αποτελέσματα» (728).

Οι πληροφορίες πάνε κι έρχονται, και ένα μήνα μετά κορυφώνονται με αποτέλεσμα να παρέμβει με επιστολή ο Τσικλητήρας, προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα με επιστολή την οποία υπογράφει ως Γενικός Σύμβουλος Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος, προφανώς για να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα είτε με δημοσιεύματα είτε με διαδόσεις:

«Εκ των όσων αναγράφη και θα αναγραφή εις ρεπορτάζ των εφημερίδων εν σχέσει προς τον Αγροτικόν Συνδυασμόν του Νομού Μεσσηνίας, δεν είναι παρά ανεύθυναι πληροφορίαι των εφημερίδων ουδεμίαν σχέσιν έχουσαι προς το βάσιμον αυτών και τίποτε δεν έχει ακόμη αποφασισθή. Ο αγροτικός συνδυασμός θα συγκροτηθεί πλήρως όταν θα έλθη η στιγμή και θα ανακοινωθή επισήμως εκ μέρους των πολιτικών οργανώσεων (τμημάτων) του Νομού Μεσσηνίας» (729).

Οι αντιδράσεις στη Μεσσηνία φαίνεται ότι συγκεντρώνονται κατ' αρχήν στο πρόσωπο του Καλαματιανού Κ. Αθάνατου, ιδρυτή και εκδότη της εφημερίδας “Ελεύθερος Ανθρωπος” που κινείται στο χώρο των αγροτικών πολιτικών σχηματισμών και παρεμβαίνει στην πολιτική τους αλλά και στην πολιτική συμμαχιών σε σύγκρουση με την αριστερή πτέρυγα του ΑΚΕ. Και κάποια στιγμή γίνεται γνωστό ότι αυτός θα πολιτευτεί στη Δράμα:

«Οι αγροτικοί ουδέν κατέληξαν. Πάντως ο κ. Κ. Αθάνατος δεν πρόκειται να εκτεθή ενταύθα προτιμήσας την περιφέρειαν Δράμας. Αναφέρονται τα ονόματα των κ. κ. Λ. Τσικλητήρα, Λεων. Οικονομόπουλου, Π. Βενιζέλου. Θ. Κορμά, Παπαχριστοφίλου, Μπουλαλά, Ευταξοπούλου κ.α.» (730).

Μετά από λίγες ημέρες ανακοινώνεται ότι ο Κ. Αθάνατος προτάθηκε από τις οργανώσεις του ΑΚΕ στη Δράμα αλλά δεν αποδέχθηκε την πρόταση για να διατηρήσει την ανεξαρτησία του:

«Κατόπιν προσκλήσεως συνήλθον εις την Δράμαν διακόσιοι αντιπρόσωποι των παραρτημάτων του Αγροτικού Κόμματος όλων των περιφερειών του νομού και ομοθύμως υπέδειξαν ως υποψήφιον βουλευτήν και ηγέτην του συνδυασμού τον κ. Κώσταν Αθάνατον του “Ελευθέρου Ανθρώπου” διά τους τιμίους αγώνας του και τας υγιείς του αρχάς. Αλλ ο κ. Αθάνατος διά τηλεγραφήματός του ηυχαρίστησε, παρακαλέσας να μην του τεθή υποψηφιότης, διότι δεν πολιτεύεται, επιθυμών να διατηρήση και εν τω μέλλοντι την απόλυτον ανεξαρτησίαν της γνώμης του» (731).

Τον Τσικλητήρα όμως υποδεικνύει ως υποψήφιο και το ΑΚΕ Ηλείας: “Το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Τμήματος Ηλείας του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος, έχον και την εξουσιοδότησιν του Τμήματος πεδινής Ηλείας, συνελθόν και συσκεφθέν αποφασίσει την κάθοδον του Κόμματος εις τας εκλογάς και υποδεικνύει υποψηφιότητα εις τον κ. Λούλην Τσικλητήρα εις τον οποίον αναθέτει την αρχηγίαν του συνδυασμού του ηνωμένου Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος εν Ηλεία και τον οποίον καλεί όπως κατέλθη ενταύθα και περιοδεύση μετά των λοιπών υποψηφίων του κόμματος ολόκληρον τον νομόν.

Το Συμβούλιον αναβάλλει την εκλογήν των υπολοίπων υποψηφίων επί τι χρονικόν διάστημα ίνα παρευρίσκεται κατά την συνέλευσιν των παραρτημάτων και ο κ. Τσικλητήρας» (732).

Τελικά ο Τσικλητήρας ήταν υποψήφιος στην Ηλεία μαζί με τους Αντ. Στάγκο, Γεωργ. Λαλούντα, Θεμ. Διπλάρη και Ιωαν. Λυρή (733).

Στη Μεσσηνία τα πράγματα γίνονται περίπλοκα και η κατάσταση οδηγείται στη σύγκρουση:

«Οι αγροτικοί φαίνεται ότι θα διασπασθούν. Προς την γνώμην του κ. Λούλη Τσικλητήρα ο οποίος υποστήριξε την υπό των τμημάτων (κατά το καταστατικόν) υπόδειξιν των υποψηφίων, διεφώνησαν οι κ. κ. Βενιζέλος και Οικονομόπουλος, υποστηρίξαντες την εκ των άνω συγκρότησιν. Κατόπιν τούτου αφίκετο ενταύθα ο κ. Ματούσης εντεταλμένος δι τους συνδυασμούς Νοτίου Ελλάδος, ο οποίος κατά πληροφορίας μας θα ζητήση από τον κ. Τσοκλητήραν να δηλώση αν δέχεται την μίαν δι' αυτόν κρατουμένην θέσιν, των υπολοίπων υποδεικνυομένων υπ αυτού (του Ματούση). Αν ο κ. Τσικλητήρας δεν δεχθεί θ' αποκλεισθή του συνδυασμού οπότε ασφαλώς θα δημιουργηθή δεύτερος συνδυασμός. Σημειωτέον ότι ο κ. Ματούσης είναι δεξιός και οπαδός της στρατοκρατίας κατά πληροφορίας μας. Πάντως η κατ' αυτόν τον τρόπον συγκρότησις των συνδυασμών είναι παράτυπες, αντιβαίνουσα εις τον καταστατικόν του Αγροτικού Κόμματος» (734).

 

(726) “Θάρρος” 2/6/1932

(727) “Σημαία” 3/6/1932

(728) “Θάρρος” 19/6/1932

(729) “Θάρρος” 19/7/1932

(730) “Θάρρος” 26/8/1932

(731) “Ελεύθερος Ανθρωπος” 6/9/1932

(732) “Θάρρος” 27/8/1932

(733) “Ελεύθερος Ανθρωπος 11/9/1932

(734) “Θάρρος” 30/8/1932

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER