Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 13:28

Το Σταφιδικό Κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 121o)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Το Σταφιδικό Κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 121o)

 

 

Ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τα ποσοστά της ζημιάς, συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση η διοίκηση του Γεωργικού Επιμελητηρίου:

«Εις έκτακτον συνεδρίασιν η νεοεκλεγείσα διοίκησις του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας θα ασχοληθή ιδιαιτέρως με την δημιουργηθείσαν κατάστασιν εξ αφορμής της καταστροφής της παραγωγής ωρισμένων σταφιδικών περιφερειών. Ηδη επικρατεί η σκέψις όπως το Γεωργικόν Επιμελητήριον αναλάβη την πρωτοβουλίαν της παροχής διευκολύνσεων εις τους πληγέντας εκ του πάγου, του περονοσπόρου και της θειαφασθένειας σταφιδοπαραγωγούς, ενεργόν παρά τη κυβερνήσει όπως δοθούν εις αυτούς μακροπρόθεσμα δάνεια. Εις την Νομαρχίαν και την Γεωργικήν Υπηρεσίαν του Νομού ελήφθησαν χθες τηλεγραφήματα εκ διαφόρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας δια των οποίων καθίσταται γνωστόν ότι αι επελθούσαι εκ της σήψεως και της θειαφασθενείας ζημίαι, υπερβαίνουν το 40-50% της όλης παραγωγής. Κατόπιν τούτων ανεχώρησεν διά την ύπαιθρον χώραν ο Γεωπόνος κ. Πρέζας προς εκτίμησιν των ζημιών και την παροχήν οδηγιών εις τους σταφιδοπαραγωγούς προς καταπολέμησιν των ασθενειών» (813).

Νέα βροχόπτωση χτυπάει την περιοχή της Πυλίας: «Κατά πληροφορίας μας εκ Πύλου χθες το απόγευμα εις ολόκληρον την περιφέρειαν της επαρχίας Πυλίας έπεσε ραγδαιοτάτη βροχή προξενήσασα σημαντικάς ζημίας εις τας σταφιδαμπέλους» (814).

Η βροχή κρατάει δυο μέρες και οι ζημιές είναι μεγάλες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες:

«Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ των διαφόρων σταφιδικών Κοινοτήτων του Νομού μας προς την Νομαρχίαν και την Γεωγικήν Υπηρεσίαν, αναφέρουν ότι η χθεσινή και η προχθεσινή ραγδαιοτάτη βροχή επέφεραν ζημίες σημαντικάς εις την σταφιδοπαραγωγήν. Τας μεγαλυτέρας ζημίας υπέστησαν κατά τας πληροφορίας μας οι σταφιδοπαραγωγοί της Περιφερείας Μεσσήνης, Οιχαλίας, Ανδανίας και Θουρίας. Αι ζημία κατά τους γενομένους πρόχειρους υπολογισμούς υπό των σταφιδοπαραγωγών. Κυμαίνονται μεταξύ 40, 50 και 65% κατά περιφερείας. Εις τας Κοινότητας μάλιστα εκείνας, εις τας οποίας ως γνωστόν έχει εμφανιστεί και η νόστος της θειαφασθένειας αι ζημίαι υπερβαίνουν το 70%.

Οι σταφιδοπαραγωγοί εν απογνώσει τελούντες ζητούν παρά των αρμοδίων την λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων προς προστασίαν των. Κατά πληροφορίας μας καταβάλλονται ήδη σύντοναι προσπάθειαι υπό των συνεταιρικών οργανώσεων και του κ. Νομάρχου ιδιαιτέρως, όπως εις τους πληγέντας εκ των θεομηνιών σταφιδοπαραγωγούς χορηγηθούν μακροπρόθεσμα δάνεια υπό της Αγροτικής Τραπέζης, ανασταλή δε επί τινά έτη η εξόφλησις των καλλιεργητικών και των άλλων δανείων. Πάντως το ζήτημα τούτο θα ρυθμισθή ευθύς ως συγκεντρωθούν εις την Νομαρχίαν τ' απαιτούμενα στοιχεία περί των επελθουσών ζημιών, λάβη δε επισήμως γνώσιν τούτων το υπουργείον Γεωργίας και η Κυβέρνησις, η οποία ως είναι φυσικόν αγνοεί την έκτασιν των ζημιών, αι οποία επεσυνέβησαν εις τους σταφιδοπαραγωγούς εκ των θεομηνιών και των άλλων ασθενειών» (815).

Σε περιοχές της Πυλίας εκτιμάται ότι οι ζημιές υπερβαίνουν το 65%:

«Κατά πληροφορίας της Νομαρχίας εκ της υπαίθρου Μεσσηνίας αι καταστροφαί εις τας σταφιδαμπέλους εκ των τελευταίων βροχών και του περονοσπόρου ανέρχονται κατά μέσον όρον 25-35%. Εις ολόκληρον τον Νομόν Μεσσηνίας κατά τας εξακριβωμένας πληροφορίας της Γεωργικής Υπηρεσίας, υπέστησαν ζημιές άνω των 3.000 στρεμμάτων σταφιδαμπέλων. Εξ αυτών τα 1.500 υπέστησαν σοβαροτάτας ζημίας. Η Κοινότης Βλάση κατά τας εκείθεν πληροφορίας του προέδρου της υπέστη ζημίας εις μεν τας σταφιδαμπέλους 60%, εις δε τας ελαίας 50% και άνω ίσως. Αλλά τας σημαντικωτέρας ζημίας εκ των τελευταίων ραγδαίων βροχοπτώσεων και του περονοσπόρου υπέστησαν εις τον Νομόν μας κυρίως αι επαρχίαι Πυλίας και Ολυμπίας. Αι ζημίαι εις πολλάς περιφερείας της Πυλίας υπολογίζονται εις 65% και πλέον. Και η επαρχία Ολυμπίας όμως δεν υστερεί εις ζημίας. Επίσης ολόκληρο η σταφιδοπαραγωγική περιφέρεια Διαβολιτσίου υπέστη ζημίας εκ του περονοσπόρου υπολογιζομένας εις 40%. Εν τω μεταξύ οι αποσταλέντες υπό της Γεωργικής Υπηρεσίας εις την ύπαιθρον ειδικοί προς εκτίμησιν των ζημιών συνεχίζουν το έργον των.

Χθες την πρωίαν επιτροπή πληγέντων σταφιδοπαραγωγών διαφόρων περιφερειών του Νομού μας επισκεφθείσα τον κ. Νομάρχην παρεκάλεσε αυτόν όπως ενεργήση να γίνη επανεκτίμησις των ζημιών δεδομένου ότι αι τελευταίαι βροχαί συνεπλήρωσαν την καταστροφήν. Ο κ. Νομάρχης υπεσχέθη ότι θα ενεργήση σχετικώς» (816).

Οι πληροφορίες για ζημιές συνεχίζονται, νέες καταστροφές προκαλούνται σε ορισμένες περιοχές από χαλάζι, και επιτροπή σταφιδοπαραγωγών διαμαρτύρεται στο Νομάρχη ισχυριζόμενη ότι ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Στεφ. Στεφανόπουλος παίρνει μέτρα μόνον υπέρ των Ηλείων πληγέντων:

«Υπό των απεσταλμένων ειδικών της Γεωργικής Υπηρεσίας εις την ύπαιθρον Μεσσηνίαν προς εκτίμησιν των ζημιών εκ των τελευταίων καταστροφών εις τας σταφιδαμπέλους, συνεκεντρώθησαν μέχρι της στιγμής αρκετά στοιχεία εκ των οποίων δύναται να εξαχθή το συμπέρασμα ότι αι ζημίαι των σταφιδαμπέλων εκ των βροχών και του περονοσπόρου καθ' όλον τον Νομόν Μεσσηνίας δεν υπερβαίνουν το 35%. Δέον να σημειωθεί ότι τας σημαντικωτέρας ζημίας υπέστησαν κυρίως αι επαρχίαι Πυλίας και Ολυμπίας, εις πολλά Κοινότητας των οποίων αι ζημίαι ανέρχονται εις 50-60%. Η Κοινότης Χρυσοχωρίου κατά τα εκείθεν πληροφορίας τους προέδρου προς τον κ. Νομάρχην, υπέστη ζημίας 40% εκ της χαλάζης. Επίσης ζημίας 40% υπέστη η περιφέρεια της Κοινότητος Μεσσήνης.

Κατόπιν των αλλεπαλλήλων καταστροφών αι οποία έπληξαν τελευταίως τους ατυχείς σταφιδοπαραγωγούς διατελούν ούτοι εν απογνώσει καταφερόμενοι εναντίον της κυβέρνησης Τσαλδάρη η οποία ουδέν θετικόν μέτρον έλαβε μέχρις στιγμής υπέρ αυτών, αλλ' αντιθέτως τους πιέζει διά της Αγροτικής Τραπέζης να πληρώσουν το ταχύτερον τας προς αυτήν οφειλάς των εκ καλλιεργητικών δανείων. Επίσης οι σταφιδοπαραγωγοί Μεσσηνίας παραπονούνται κατά της Κυβερνήσεως διότι ο υφυπουργός της Εθνικής Οικονομία κ. Στεφανόπουλος κομματιζόμενος απροκαλύπτως εις την ιδιαιτέραν του επαρχίαν έλαβε σειράν μέτρων υπέρ των σταφιδοπαραγωγών Ηλείας αγνοήσας τελείως τους παραγωγούς Μεσσηνίας. Ο κ. Νομάρχης προς τον οποίον διετυπώθησαν τα παράπονα ταύτα υπό επιτροπής σταφιδοπαραγωγών η οποία τον επεσκέφθη, ετόνισεν ότι τα μέτρα τα οποία θα λάβη η κυβέρνησις υπέρ των σταφιδοπαραγωγών θα είναι γενικά» (817).

Τη σκυτάλη παίρνει το “Θάρρος” το οποίο στο κύριο άρθρο του καταγγέλλει το Στεφανόπουλο για ρουσφετολογική πολιτική υπέρ των Ηλείων στα ζητήματα που αφορούν τη σταφίδα:

«Τα παράπονα τα οποία διετύπωσαν προχθές εις τον κ. Νομάρχην Μεσσηνίας οι εκπρόσωποι των σταφιδοπαραγωγών του Νομού μας κατά του υφυπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανοπούλου ως ευνοούντος προνομιακώς την ιδιαιτέραν εκλογικήν περιφέρειάν του, επί ζημία βεβαίως των άλλων σταφιδοφόρων και εξ ίσου πληγεισών από θεομηνία επαρχιών, είναι απολύτως βάσιμα και δεδικαιολογημένα πλήρως. Διότι πράγματι ο υφυπουργός της Εθνικής Οικονομίας εν ω έσπευσε να εξαπολύση ανά τα πέρατα της Ηλείας ευνοϊκάς εκτιμητικάς επιτροπάς, δεν φαίνεται συγκινούμενος από τας εκδηλώσεις και τας ικεσίας του καταστραφέντος σταφιδικού πληθυσμού της περιφέρειάς μας τον οποίον θεωρεί ασφαλώς κατώτερον των ευνοουμένων του σταφιδοπαραγωγών της Ηλείας. Δεν είναι η πρώτη δυστυχώς φορά, κατά την οποίαν ο κ. υφυπουργός φωράται εκμεταλλευόμενος το αξίωμα το αξίωμα που κατέχει διά την ικανοποίησιν προσωπικών του κομματικών επιδιώξεων. Διότι και το υποβληθέν σχέδιον νόμου με τας τροποποιήσεις εις τον Οργανισμόν της Σταφίδος ουδέν άλλο ήτο παρά σειρά προσωπικών διατάξεων αποσκοπουσών εις την ικανοποίησιν φίλων του, εις την εξόντωσιν πολιτικών εχθρών του και εις την απόλυτον καθυπόταξιν όλου του Οργανισμού εις την υψηλήν αυθεντίαν του. Αν δε όλαι αυταί αι καταπληκτικαί διατάξεις δεν μετράπησαν εις νόμον του κράτους, τούτο οφείλεται αφ' ενός μεν εις την εκδηλωθείσαν αντίδρασιν των εκπρωσώπων της παραγωγής εις τον ΑΣΟ και αφ' ετέρου εις τον αρχηγόν του Αγροτοεργατικού Κόμματος κ. Αλεξ. Παπαναστασίου από του οποίου την οξυδέρκεια δεν διέφυγεν ο πραγματικός σκοπός των πονηρών διατάξεων του κ. υφυπουργού. Γνωστός επομένως ο άνθρωπος οσονδήποτε και αν κοσμείται με υψηλά αξιώματα και ακόμη γνωστότεραι αι μακιαβελικώτατοι μέθοδοι του πολιτεύεσαι τας οποίας εννοεί να ακολουθήση.

Αλλά δεν πρόκειται βεβαιότατα οι Μεσσήνιοι να αφεθούν ανυπεράσπιστοι από τας διαθέσεις που επιδεικνύει ο κ. υφυπουργός όπως αποφύγη την δημιουργίαν κάθε υποχρεώσεως απέναντί των. Ευτυχώς διείδον μόνοι τους και αρκετά εγκαίρως τον χαρακτήρα της όλης καταστάσεως και επί τη βάσει του ορθού τούτου μέτρου προχωρούν οι ίδιοι εις την υπεράσπισιν των δικαίων των αποφασιστικώς και με θέλησιν. Δεν θα υποχωρήσουν δε διότι αντικρύζουν τον κ. Στεφανόπουλον να πολιτεύεται όχι ως υπουργός της χώρας αλλά μάλλον ως ευεργέτης της ιδίας του της πατρίδος. Ας το έχουν αυτό υπ' όψει των οι αρμόδιοι, διά να δυνηθούν να προβλέψουν ορθώς την μελλοντικήν εξέλιξιν της καταστάσεως και να μη ευρεθούν έξω τόπου και χρόνου αύριον, όταν η Μεσσηνία θα δονείται από της γενικής εξεγέρσεως την ιαχήν. Προειδοποιούνται εντεύθεν αρκετά εγκαίρως» (818).

 

(813) “Σημαία” 27/7/1913

(814) “Θάρρος” 27/7/1933

(815) “Σημαία” 28/7/1933

(816) “Θάρρος” 30/7/1933

(817) “Θάρρος” 1/8/1933

(818) “Θάρρος” 2/8/1933

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER