Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 23:12

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 122ο)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 122ο)

 

Μέρος 122ο

Η συνέχεια έχει προειδοποιήσεις για συλλαλητήρια σχετικά με το θέμα αυτό και τη λήψη μέτρων:

«Καθ' ας έχομεν πληροφορίας εκ της υπαίθρου Μεσσηνίας, η αγανάκτησις των σταφιδοπαραγωγών κατά της μεροληπτικής στάσεως του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανοπούλου υπέρ των Ηλείων σταφιδοπαραγωγών και γενικώτερον κατά της κυβερνήσεως η οποία μέχρις στιγμής δεν έλαβε ουδέν ουσιαστικόν μέτρον προς ανακούφισιν των πληγέντων εκ των τελευταίων βροχών και του περονοσπόρου Μεσσηνίων παραγωγών καθημερινώς αυξάνεται. Κατά τας αυτάς πληροφορίας μας μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών της κάτω ιδίως Μεσσηνίας οι οποίοι υπέστησαν και τας σημαντικωτέρας ζημίας, διεξάγονται συνεννοήσεις διά την οργάνωσιν συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας κατά της κυβερνήσεως καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν αναγγελθούν εντός των ημερών υπ' αυτής τα ληφθησόμενα υπέρ των σταφιδοπαραγωγών μέτρα. Εκ παραλλήλου υπό των οργανώσεων των περισσοτέρων σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών του Νομού μας απεστάλησαν εις την κυβέρνησιν και τους Μεσσηνίους βουλευτάς και γερουσιαστάς ψηφίσματα διά των οποίων ζητείται όπως γίνουν το ταχύτερον επανεκτιμήσεις των ζημιών των σταφιδαμπέλων καθ όσον τω μεταξύ αύται ηυξήθησαν σημαντικώς. Η αξίωσις αύτη των σταφιδοπαραγωγών ελπίζεται ότι θα ικανοποιηθή υπό της κυβερνήσεως» (819).

Οι Ηλείοι όμως που έχουν υποστεί σοβαρότατη καταστροφή έχουν... διαφορετική γνώμη για την πολιτική Στεφανόπουλου: Πραγματοποιούν συνέδριο στην Αμαλιάδα όπου διατυπώνουν αιτήματα τα οποία δεν ικανοποιούνται και ετοιμάζουν καινούργιο. Ο “Νεολόγος” Πάτρας μάλιστα φιλοξενεί άρθρο φιλοκυβερνητικής εφημερίδας της Ηλείας χαρακτηριστικό και της πολιτικής απογοήτευσης καθώς σε αυτό τονίζεται ότι δεν έχει εμφανιστεί ακόμη κανένας ανώτερος υπάλληλος στο νομό για να πληροφορηθεί σχετικά με τις ζημιές:

«Ο σταφιδοπαραγωγικός κόσμος της Ηλείας αναδείξας τους αντιπροσώπους του εις τας τελευτάς εκλογάς κατά τόσω πανηγυρικόν τρόπον και ευτυχήσας να εκπροσωπηθή εν αυτή τη κυβερνήσει διά του συμπολίτου του υφυπουργού της Εθνικής Οικονομίας, πολύ δικαίως είχε την αξίωσιν να τύχη παρά της παρούσης κυβερνήσεως ιδιαιτέρας προσοχής. Ειδικώς δε εις την παρούσαν κρισιμωτάτην περίστασιν είχεν την αξίωσιν να ίδη παρά το πλευρόν του πάντα αρμόδιον, σύσσωμον ει δυνατόν την κυβέρνησιν, συμπονούσα αυτόν και μεριμνώσαν από της πρώτης στιγμής διά την θεραπείαν της εις ην περιήλθεν εκ της θεομηνίας καταστάσεως. Εν τη πεποιθήσει δε ότι ουδέν το παράλογον και άδικον ηξίου, εφρόνει ότι δεν θα απητούνται πολλαί διατυπώσεις διά την αναγνώρισιν του δικαίου του, ούτε θα εθυσίαζετο τούτο εις κομματικά συμφέροντα και βλέψεις. Αλλ’ ούτε θα ηδύνατο να παραδεχθή ως δυνατόν να διακυβευθή το δίκαιόν του τούτο ένεκα αντιθέτων, ως κακώς εννοούντα, συμφέροντα σταφιδοπαραγωγών άλλων περιφερειών» (820).

Το άρθρο της εφημερίδας στην τελευταία παράγραφο δείχνει... Αίγιο. Εκεί οι σταφιδοπαραγωγοί έχουν ξεσηκωθεί από τις πληροφορίες ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν με χρήματα που θα συγκεντρωθούν με νέα φορολογία στην εξαγώγιμη σταφίδα. Ετσι οργανώνουν μεγάλο συλλαλητήριο -σε 2.000 υπολογίζουν τους συγκεντρωμένους οι οργανωτές-, διαμαρτυρόμενοι για το ενδεχόμενο αυτό και επιτίθενται κατά των πληγέντων άλλων νομών καθώς οι ομιλητές και το ψήφισμα τους καταλογίζουν αμέλεια στα ραντίσματα από την οποία προήλθε η ζημιά:

«Αξιοί από την κυβέρνησιν όπως κωφεύση εις τας δήθεν εκκλήσεις απελπισίας απευθυνομένας σταθερώς και εκ συστήματος υπό των αυτών πάντοτε παραγωγών, καθόσον είναι οι μόνοι ήδη υπεύθυνοι διά τας ζημίας, καθώς διαπιστούται εκ του γεγονότος ότι κτήματα της ιδίας περιφερείας κανονικώς κι εγκαίρως ραντισθέντα ουδεμίαν ζημίαν υπέστησαν. Εφιστά την προσοχήν της κυβερνήσεως εκ του κινδύνου όστις γεννάται εν τω μέλλοντι διά την γεωργικήν παραγωγήν της χώρας εκ της καθιερώσεως υπό μορφήν αποζημιώσεως χρηματικού βραβείου υπέρ των παραγωγών των αμελούντων ή πλημμελώς καλλιεργούντων να λαμβάνωσι τα στοιχειώδη μέτρα πρόνοιας προς προστασίαν του προϊόντος των»(821).

Και μέσα στο γενικό χαμό η “Σημαία” καταγγέλλει πως έχουν γίνει ψευδείς δηλώσεις από τους παραγωγούς για τις ζημιές από τον πάγο:

«Είναι γνωστόν ότι η κυβέρνησις έχει καθορίσει ποσόν 10 εκατομμυρίων δραχμών όπερ θέλει διατεθή υπέρ των παγοπλήκτων Ηλείας και των 4 επαρχιών της Μεσσηνίας, την των Καλαμών των παθόντων κατά την άνοιξιν του τρέχοντος έτους. Προς τον σκοπόν τούτον εζητήθησαν μέσω των Κοινοτήτων υπεύθυνοι δηλώσεις των πληγέντων εκ πάγου σταφιδοπαραγωγών. Οντως αι δηλώσεις αύται υπεβλήθησαν, ως επίσης και οι πίνακες των Κοινοτήτων, επί τη βάσει των οποίων ειδικοί γεωπόνοι από μηνός και πλέον περιέρχονται τα παγόπληκτα μέρη του Νομού μας, εξελέγχουν επιτοπίως την αλήθειαν των υποβληθεισών δηλώσεων και καθορίζουν το ποσοστόν της εκ πάγου ζημίας ην υπέστη έκαστος των παραγωγών.

Μολονότι όμως οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι οι ψευδώς υποβαλλόντες δηλώσεις καταδιώκονται ποινικώς επί απάτη, εν τούτοις παρτηρήθη το εξής καταπληκτικόν φαινόμενον (σημειωτέον ότι όσα γράφονται προέρχονται εξ αυθεντικής πηγής κατ' ανακοινώσεις του ενταύθα παρεπιδημούντος Επιθεωρητού της Γεωργίας κ. Οικονομοπούλου, όστις αόκνως επί 45 ημέρας εργαζόμενος προσπαθεί να εξελέγξη τας προξενηθείσας ζημίας). Σύμφωνα με τας υπευθύνους δηλώσεις των σταφιδοπαραγωγών και τους υποβληθέντας πίνακας των παγοπλήκτων κοινοτήτων ανερχομένων εις 105, αι σταφιδικαί εκτάσεις αι προσβληθείσαι υπό πάγου ανέρχονται εις 47.500 στρέμματα διά τας επαρχίας Μεσσήνης, Πυλίας, Τριφυλίας και Ολυμπίας, ο αριθμός των δικαιούχων παγοπλήκτων παραγωγών ανέρχεται εις 6.000 ο δε αριθμός των κτημάτων εις 8.000.

Αλλ εκ του γενομένου υπό των γεωπόνων του επιθεωρητού κ. Οικονομοπούλου ελέγχου προκύπτει ότι αι προσβληθείσαι υπό πάγου εκτάσεις ανέρχονται εις 25.000 περίπου στρέμματα, εξ ων μόνον τα 12.500 προσεβλήθησαν υπό πάγου. Κατά τας αυτάς πληροφορίας το ποσοστόν της προξενηθείσης ζημίας εκ πάγου κατά μέσον όρον ανέρχεται εις 25-30%. Κατόπιν των δεδομένων τούτων που προκύπτον εκ των γενομένων ελέγχων και εκτιμήσεως υπό των αρμοδίων, βεβαιωθέντος ότι αι πλείσται των υποβληθεισών αιτήσεων είναι ψευδείς, ο κ. Οικονομόπουλος θα ζητήση την άμεσον δίωξιν των παραγωγών εκείνων. Και θα πράξη πολύ καλά, διότι είναι πράγματι κλέπται εκείνοι οίτινες επί ζημία άλλων παραγωγών ζητούν δι’ απατηλών δηλώσεων να απορροφήσουν ιδιοτελέστατα τας πληρωτέας αποζημιώσεις.

Αλλ εάν υπολογίσωμεν ότι κατά μέσον όρον έκαστον παγόπληκτον στρέμμα εζημιώθη 90 οκάδας η εκ του πάγου καταστραφείσα εν Μεσσηνία ποσότης σταφίδος ανέρχεται εις 112.500 οκάδας λαμβανομένου δε υπ’ όψιν ότι και οι Ηλείοι παγόπληκτοι υπέστησαν εις ίσην έκτασιν τας αυτάς ζημίας, φθάνομεν εις το συμπέρασμα ότι οι Μεσσήνιοι και Ηλείοι παραγωγοί διά 2.250.000 καταστραφέντα σταφιδόκαρπον θα λάβουν ολιγώτερον των 4 δραχμών κατ' οκάν. Δηλαδή ψυχία ασήμαντα. Αλλ’ ως το ολότελα» (822).

Το “Θάρρος” συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Στεφανόπουλου για απόφαση που την χαρακτηρίζει “διαθρυληθείσα” καθώς δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και κατά περίεργο τρόπο συμπαρατάσσεται με τους σταφιδοπαραγωγούς της Αχαΐας οι οποίοι όμως ζητούν να μην δοθούν αποζημιώσεις για να μην εφαρμοστεί έκτακτη φορολογία στη σταφίδα:

«Οι σταφιδοπαραγωγοί της Μεσσηνίας έχουν καθήκον απέναντι και των εαυτών των αλλά και της ηθικής ακόμη τάξεως να μην αφήσουν να παρέλθη απαρατήρητος αυτή η αχαρακτήριστος αδικία η οποία επιχειρείται εις βάρος των με την διαθρυληθείσαν απόφασιν του κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας όπως, εξαιρετικώς διά την ιδιαιτέραν εκλογικήν περιφέρειάν του και την εκλογικήν περιφέρειαν του κ. Ι. Μεταξά χορηγήση αποζημίωσιν εις τους πληγέντας από τον περονόσπορον σταφιδοπαραγωγούς εις βάρος βεβαίως των υπολοίπων σταφιδοφόρων περιφερειών. Καθ’ ην στιγμήν αι ζημίαι από τον περονόσπορον και την σήψιν είναι εις τας σταφιδαμπέλους της Μεσσηνίας τουλάχιστον ίσαι προς τας επισυμβάσας εις τας ως άνω ευνοουμένας από τον κ. Υφυπουργόν και την Κυβέρνησιν γενικώς περιφερείας, με κανέναν τρόπον δεν επιτρέπεται οι σταφιδοπαραγωγοί του Νομού μας να αφεθούν έρμαια εις τας κομματικάς ορέξεις του πρώτου τυχόντος πολιτικού αριβίστα, της πρώτης αστόργου και μεροληπτικής Κυβερνήσεως. Επιβάλλεται εις αυτούς να αντιδράσουν εντόνως και αποφασιστικώς με όλα τα νόμιμα μέσα, όπως αντέδρασαν ήδη με θεληματικότητα οι παραγωγοί της περιφερείας Πατρών οι οποίοι δεν εννοούν να μεταβληθούν εις σκώληκας διά να καταπατηθούν από τους εν τη Κυβερνήσει κομματαρχίσκους. Δεν πρόκειται βεβαίως να κριθούν οι Μεσσήνιοι κατώτεροι και των Πατρινών και θέλομεν να ελπίζωμεν ότι θα κατανοήσουν επιτέλους την υψίστην σημασίαν αυτού του ζητήματος και θα εξυπνήσουν από τον λήθαργον δια να ζητήσουν γενικήν δι’ όλους τους παθόντας παραγωγούς αποζημίωσιν, όπως και το δίκαιον και η ηθική απαιτεί. Ας κινηθούν όμως όσον το δυνατόν συντομώτερον, διότι αύριο θα είναι ίσως πάρα πολύ αργά. Προκειμένου περί παρομοίας υφής “παστρικών” υποθέσεων οι εν τη κυβερνήσει εσυνήθισαν να σπεύσουν από ρυτήρος, ώστε κανέν απολύτως εμπόδιον να μη είναι ικανόν να τους σταματήση εις την φρενήρη προσπάθειάν των. Ας το έχουν αυτό υπόψη τους οι σταφιδοπαραγωγοί μας και ας σπεύσουν να παρεμβάλουν εις την άνομον αυτήν προσπάθειαν εμπόδιον ανυπέρβλητον, το μέγα και απαράτρεπτον δίκαιόν των» (823).

(819) “Θάρρος” 3/8/1933

(820) “Νεολόγος” 31/7/1933

(821) “Νεολόγος” 7/8/1933

(822) “Σημαία” 3/8/1933

(823) “Θάρρος” 5/8/1933 – Η αναφορά στο Μεταξά σχετίζεται με την καταγωγή του από την Κεφαλλονιά

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER