Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 14:29

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 138ο)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 138ο)


Η σύσκεψη των Μεσσήνιων πολιτικών παραγόντων πραγματοποιείται και ακολουθεί συνάντηση με τον κ. Στεφανόπουλο ο οποίος πιέζεται από διάφορες πλευρές:

«Το εσπέρας της Κυριακής συνεκροτήθη εις το γραφείον του βουλευτού Πυλίας κ. Περικλή Ράλλη σύσκεψις βουλευτών και γερουσιαστών Μεσσηνίας, εις την οποίαν μετέσχον και τα μέλη της επιτροπής του συλλαλητηρίου των σταφιδοπαραγωγών. Κατ’ αυτήν έλαβον τον λόγον πρώτον τα μέλη της συλλαλητηριακής επιτροπής, τα οποία διά μακρόν ανέπτυξαν την ανάγκην της εξαγοράς των βεβρεγμένων σταφίδων αντί 4.100 κατά ενετικόν χιλιόλιτρον. Την άποψιν υπεστήριξαν εκθύμως οι κ. κ. βουλευταί και γερουσιασταί Μεσσηνίας, οι οποίοι ανέλαβαν να έλθουν εις επικοινωνίαν με τα του υφυπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανοπούλου.

Πράγματι την πρωίαν της σήμερον (χθες) οι κ. κ. βουλευταί και γερουσιασταί Μεσσηνίας επεσκέφθησαν τις το γραφείον του τον κ. Στεφανόπουλον, προς τον οποίον ετόνισαν την ανάγκην της καθιερώσεως ενιαίας τιμής εξαγοράς βεβρεγμένων σταφίδων, σύμφωνα με τας απόψεις και του εκ των συμβούλων της παραγωγής εις τον ΑΣΟ κ. Ηλ. Μαράκα.

Ο κ. Στεφανόπουλος δεν υπεσχέθη ρητώς εις την επιτροπήν ότι θα ενεργήσει σχετικώς. Αφήκεν όμως να εννοηθή ότι θα πράξη των παν υπέρ των απόψεών των.

Χθες την μεσημβρίαν εξ άλλου, συνήλθον εις σύσκεψιν υπό την προεδρίαν του κ. Στεφανοπούλου, οι βουλευταί και γρουσιασταί των σταφιδικών μερών, προς εξέτασιν του όλου σταφιδικού ζητήματος. Καθ’ ά ανεκοινώθη, οριστικαί αποφάσεις θα ληφθούν εις νέαν σύσκεψιν» (894).

Ανάλογη κινητοποίηση με αυτή της Μεσσήνης πραγματοποιείται στα Κρέστενα με τη συμμετοχή σταφιδοπαραγωγών από τους Δήμους Σκυλούντος και Βόλακα, ενώ αντιδράσεις προκαλούν συλλήψεις αγροτών για χρέη:

«Κατά πληροφορίες από το χωριό Ιθώμη φοροεισπράχτορες έπιασαν ένα φτωχό αγρότη γιατί δεν είχε να πληρώσει χρέη. Ενώ όμως τον οδηγούσαν στη Μεσσήνη κατέδφθασαν οι συγχωριανοί του και τον απελευθέρωσαν» (895).

Τελικά το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΟ συνεδριάζει και αποφασίζει να εγκρίνει δώρο 200 δραχμών κατά ενετικό χιλιόλιτρο για ορισμένες κατηγορίες παραγωγών:

«Την 10ην εσπερινήν της παρελθούσης Δευτέρας συνήλθεν εις συνεδρίασιν το διοικητικόν συμβούλιον του ΑΣΟ προς λήψιν μέτρων προστασίας υπέρ των παθόντων παραγωγών. Η συνεδρίασις υπήρξε μακρά και η διεξαχθείσα κατ' αυτήν συζήτησις αρκετά ζωηρά. Ως πληροφορούμεθα κατά την συζήτησιν εθίχθησαν και τα αιτήματα των συλλαλητηρίων των σταφιδοπαραγωγών Μεσσήνης και Κρεσταίνων, αλλ’ η επ’ αυτών λήψις αποφάσεων ανεβλήθη δι’ άλλην συνεδρίασιν και αφού προηγουμένως εξετασθή το δυνατόν της υιοθετήσεως και πραγματοποιήσεως τούτων. Η συνεδρίασης παρετάθη μέχρι των πρωϊνών ωρών της χθες, μετά το τέλος της οποίας εξεδόθη και απεστάλη ημίν τηλεγραφικώς προ μεσημβρίας το κάτωθι ανακοινωθέν:

Το διοικητικόν συμβούλιον του ΑΣΟ συζητήσαν επί του θέματος της προστασίας της παραγωγής και αποβλέψαν εις την ενίσχυσιν των ζημιωθέντων παραγωγών απεφάσισε την χορήγησιν δώρου διακοσίων δραχμών κατά ενετικόν χιλιόλιτρον ως κάτωθι:

Πρώτον – Εις όσους παραγωγούς περέδωσαν μέχρι τούδε ή θα παραδώσουν βεβρεγμένον σταφιδόκαρπον προς εξαγοράν.

Δεύτερον – Εις όσους παραγωγούς θα παραδώσουν σταφίδα προς δελτιοποίησιν και

Τρίτον – Εις όσους παραγωγούς παρέδωσαν σταφίδα εφετεινής εσοδείας έναντι δελτίων βάσει πινάκων των Γενικών Αποθηκών.

Οι παραδίδοντες χονδράδες εργοστασίων δεν δικαιούνται δώρου. Η απόφασις της προγενεστέρας συνόδου του Συμβουλίου περί εκπτώσεως φύρας εις δελτιοποιημένας σταφίδας εξακολουθεί ισχύουσα.

Σταφιδοργάνωσις» (896).

Η κυβερνητική πλευρά εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα:

«Η προκληθείσα εις τους σταφιδοπαραγωγούς μας εντύπωσις εκ των άνω μέτρων του ΑΣΟ υπήρξεν ως αναμενόταν αρίστη. Αν σημειωθή μάλιστα ότι συνήφθη κραταιός αγών μεταξύ των βουλευτών και γερουσιαστών Μεσσηνίας και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων άλλων σταφιδοφόρων μερών οι οποίοι ανθίστανται εις τας αξιώσεις των Μεσσηνίων, πρέπει οι τελευταίοι ούτοι να είναι περισσότερον από ευχαριστημένοι παρά το γεγονός ότι δεν ικανοποιήθησαν απολύτως.

Αλλά και οι έμποροι αυτοί κατέχουν σήμερον το μεγαλύτερον ποσόν των βεβρεγμένων σταφίδων ικανοποιούνται απολύτως διά των αποφάσεων του ΑΣΟ. Διότι ενώ έχουν αγοράσει όλοι τας βεβρεγμένας σταφίδας με τιμήν βάσεως τα 3.800, ήδη θα πωλήσουν προς 4.000 το ενετικόν χιλιόλιτρον, κερδίζοντας ούτω μίαν ή δύο δραχμάς κατ’ οκάν» (897).

Ο ΑΣΟ όμως δεν χορηγεί το δώρο στους εμπόρους οι οποίοι σπεύδουν να δηλώσουν ότι έχουν στις αποθήκες τους σταφίδες για λογαριασμό των παραγωγών και διεκδικούν το διακοσιόδραχμο. Ενώ οι μεσίτες διεκδικούν μεσιτεία... χωρίς τη δική τους μεσιτεία. Και ο ΑΣΟ ζητάει την ξερή σταφίδα που είχε δοθεί καθ’ υπέρβαση στις βιομηχανίες υποστηριζόμενος από τους εμπόρους, εκτιμώντας ότι έχει ζημιωθεί 25 εκ. δραχμές:

«Κατά την εφαρμογήν των τελευταίων αποφάσεων του ΑΣΟ σχετικώς με την εξαγοράν των βεβρεγμένων σταφίδων προέκυψαν σοβαραί διαφωνίαι περί του εάν και κατά πόσον αι Γενικαί Αποθήκαι υποχρεούνται να παραλάβουν την παραδιδομένην υπό των εμπόρων αδήλωτην σταφίδα προς 4.000 δραχμάς το χιλιόλιτρον ή προς 3.800 εφ’ όσον αυτή δεν ανήκει εις τους παραγωγούς, διά τους οποίους εδόθη το εκ διακοσίων δραχμών δώρον.

Οι έμποροι ισχυρίζονται ότι η εν λόγω απόφασις του ΑΣΟ αφορά και αυτούς, διότι οι περισσότεροι κατέχουν σταφιδόκαρπον ευρισκόμενον μεν εις τας αποθήκας των, αλλ’ ανήκοντα όμως κατ’ ουσίαν στους σταφιδοπαραγωγούς, οι οποίοι και ενυπογράφως το βεβαιούν και ζητούν να πληρωθούν προς 10,20 κατ’ οκάν.

Αντιθέτως ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι το διακοσιόδραχμον δώρον δίδεται απ' ευθείας εις τους παραγωγούς και όχι προς τους εμπόρους, οι οποίοι οπωσδήποτε δεν ζημιούνται εκ της διαφοράς αυτής. Κατόπιν τούτου τριμελής επιτροπή εξ αυτών, αναχώρησε χθες την πρωΐαν εις Αθήνας, ίνα ενεργήση σχετικώς παρά τω ΑΣΟ και τω υπουργείω Εθνικής Οικονομίας.

Εξ άλλου οι εν Καλάμας μεσίται σταφίδος διά τηλεγραφήματός των προς το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας και τον ΑΣΟ, ζητούν όπως λάβουν την μεσιτείαν των από τις ποσότητες εκείνων των σταφίδων τας οποίας θα αγοράση ο ΑΣΟ παρά των εμπόρων ή απ’ ευθείας παρά των παραγωγών. Οι μεσίται υποστηρίζουν εν τω τηλεγραφήματί των ότι δεν είναι δίκαιον την διαφοράν να καρπωθή ο ΑΣΟ ή άλλος δεδομένου ότι διατρέχουν μίαν περίοδος οξυτάτης οικονομικής κρίσως.

Την προσεχή εβδομάδα συνέρχεται εις συνεδρίασιν η διοίκησις του ΑΣΟ προκειμένου να συζητήση και να πάρη αποφάσεις επί διαφόρων υπηρεσιακής φύσεως ζητημάτων.

Κατά την ως άνω συνεδρίασιν θα συζητηθή επίσης και το ζήτημα της καθ' υπέρβασιν χορηγήσεως ξηράς σταφίδος εις ορισμένας βιομηχανίας εκ της οποίας ο ΑΣΟ κατά τας υπάρχουσας πληροφορίας μέχρι σήμερον, εζημιώθη είκοσι πέντε περίπου εκατομμύρια δραχμών.

Η επί του θέματος συζήτησις προβλέπεται αρκετά ζωηρά και θορυβώδης, δεδομένου ότι υπάρχει και σχετική έκθεσις εν τη οποία ονομαστικώς αναφέρονται αι βιομηχανίαι αι αρνηθείσαι να επιστρέψουν τον εις ξηράν κατάστασιν ευρισκόμενον εν ταις αποθήκαις σταφιδόκαρπον.

Ηδη η χορήγησις σταφιδοκάρπου εις τας βιομηχανίας έχει σταματήσει κατόπιν συντόνων ενεργειών των εμπόρων και των συμβούλων παραγωγής του ΑΣΟ» (898).

 

(894) “Σημαία” 17/10/1933

(895) “Ριζοσπάστης” 17/10/1933

(896) “Πατρίς” 18/10/1933

(897) “Σημαία” 18/10/1933

(898) “Σημαία” 31/10/1933

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER