Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2018 15:33

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 145ο)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
"Σημαία" 27/1/1934

"Σημαία" 27/1/1934

 

Με την απόφαση αυτή το ΚΚΕ παραμένει σταθερά στη γραμμή της αντιπαλότητας με τους αγροτιστές που οδηγεί σε ακρότητες.

Από τις πλέον ακραίες εκφράσεις αυτής της πολιτικής, που εμποδίζει την ανάπτυξη μετώπων στον αγροτικό χώρο, είναι η διαγραφή του Φώτη Κουβελιώτη από τον κομματικό πυρήνα του Πηδάσου, επειδή έλεγε το αυτονόητο για τις σχέσεις Τσικλητήρα - Κουλαμπά στις εκλογές του 1933:

 

«Με την ανάπτυξη του κινήματος οι αγροτοφασίστες έχουν λυσσάξει κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος και ξερνάνε ένα σωρό συκοφαντίες. Ο Φώτης Κουβελιώτης λέει πως ο σ. Τάσης Κουλαμπάς, υποψήφιος του Ενιαίου Μετώπου στις εκλογές, συνεργαζότανε με τον τσαρλατάνο Τσικλητήρα. Ο Κουβελιώτης είχε κατοορθώσει με ύπουλα μέσα να μπει στον πυρήνα του κόμματος και να δημιουργήσει σύγχυση. Εκεί έλεγε, πως οι συσκέψεις, επιτροπές αγώνα, γιορτασμός της Πρωτομαγιάς, αποβλέπουν στο να πέσουν οι φτωχοί αγρότες στη φυλακή. Βλέποντας ο πυρήνας τη χαφιέδική του στάση των διέγραψε. Οι φτωχοί αγρότες ας το έχουν υπόψη τους» (927).

Ο Ιανουάριος τελειώνει αλλά ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις για τις ζημιές από τον περονόσπορο:

«Χθες συνήλθε η επιτροπή η οποία πρόκειται να κανονίση τας αποζημιώσεις των παθόντων εκ του περονοσπόρου. Η επιτροπή αύτη αποτελείτο εκ του κ. Νομάρχου ως προέδρου, του κ. πταισματοδίκου και του προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου. Η επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν τους μέχρι τούδε συγκεντρωθέντας εις την Νομαρχίαν πίνακας των κατά τόπους εκτιμητικών επιτροπών. Η ως άνω όμως επιτροπή παρετήρησεν ότι οι πίνακες ούτοι είναι ως επί το πλείστον πλημμελώς συντεταγμένοι και λανθασμένοι, δεδομένου ότι δεν περιέχουσι ούτοι το άθροισμα των συνολικών ζημιών. Αλλ’ εκτός τούτου έχουσι αναγεγραμμένους και τους μη δικαιουμένους να αποζημιωθώσιν, εκείνους δηλαδή οίτινες υπέστησαν εκ του περονοσπόρου ζημίας κατά 13% οπότε ως γνωστόν δεν δικαιούνται ουδεμιάς αποζημιώσεως.

Εξ αφορμής λοιπόν των ανωμαλιών τούτων τας οποίας παρουσίασαν οι πίνακες, κατά πρότασιν του προεδρεύοντος Νομάρχου κ. Σπηλιωτόπουλου απεφασίσθη όπως καταρτισθώσιν συνεργεία εν δι’ εκάστην επαρχίαν, όπως ταύτα εξελέγξωσιν τους παρ’ ελπίδα λανθασμένους πίνακας και κανονίσωσι τα ποσά των αποζημιώσεων. Ελπίζεται ότι η εργασία αύτη δεν θα απαιτήση πλέον του δεκαημέρου» (928).

Η Κτηματική Ενωσις τ. Δήμου Θουρίας της οποίας ηγείται ο Γ. Δάλλας, δίνει στη δημοσιότητα την απάντηση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Στ. Στεφανόπουλου που απαντά αρνητικά σχετικά με την αποζημίωση περονοσποροπλήκτων των επαρχιών Καλαμάτας και Μεσσήνης:

«Εις απάντησιν του τηλεγραφήματος σας γνωρίζω ότι η περιφέρεια Καλαμών εξηρέθη υπό του υπουργείου Γεωργίας, κατόπιν γνωματεύσεως της επιτροπής ζημιών ήτις δι’ αναφοράς της εδήλωσε ότι δεν υπέστη ουδεμίαν ζημίαν εκ περονοσπόρου η περιφέρεια Καλαμών. Δυστυχώς σήμερον δεν δυνάμεθα να σας συντρέξωμεν καθ’ ότι η προθεσμία εξέπνευσε και νέον νόμον δεν δυνάμεθα να ψηφίσωμεν».

Και το διοικητικό συμβούλιο της Κτηματικής Ενωσης σχολιάζει:

«Επιθυμούμεν να φέρωμεν εις την δημοσιότητα προς αποκατάστασιν της αληθείας και υπέρ της ηθικής, ότι το υπουργείον Γεωργίας πλανηθέν προέβη εις την εξαίρεσιν της περιφερείας Καλαμών.

Εργάται της πλάνης και της προς ημάς αδικίας είναι οι αποτελούντες την ανωτάτην επιτροπήν ζημιών ανώτεροι υπάλληλοι του υπουργείου Γεωργίας, οίτινες εις ουδεμίαν συνεννόησιν ήλθον με τας πρωτοβαθμίους εκτιμητικάς επιτροπάς, ουδόλως εξήλθον εις την ύπαιθρον και φυσικά ουδ' επί στιγμήν προέβησαν εις εκτίμησιν ζημίας εκ περονοσπόρου. Παρά δυστυχώς απλώς ηρκέσθησαν εις ένα ταξίδι αναψυχής μέχρι Καλαμών, εις την ενθυλάκωσιν οδοιπορικών και το χειρότερον εις την άδικον και ψευδή γνωμάτευσιν ότι δήθεν δεν εζημιώθημεν.

Παράπονον όμως έχομεν και προς όλους τους αρμοδίους τους κατά τόσον άδικον και άνισον τρόπον διανείμαντας τα 45 εκατομμύρια της αποζημιώσεως, διότι αστόργως και αδίκως απέκλεισαν την επαρχίαν μας.

Ο κ. υπουργός λέγει ότι σήμερον δεν δυνάμεθα να σας συντρέξωμεν, καθ’ ότι η προθεσμία εξέπνευσε κλπ. Διά την σήμερον κ. υπουργέ, δηλαδή διά την 20ην περίπου Ιανουαρίου, ουδεμία αντίρρησις προβάλλεται παρ’ ημών.

Αλλά το Συμβούλιον του Σωματείου απέστειλε τηλεγράφημα διαμαρτυρίας την 12ην Νοεμβρίου, αρκετά εγκαίρως, μόλις δε την 25ην Νοεμβρίου αι εφημερίδες των Αθηνών ανήγγειλον ποίον ποσόν θα διανεμηθή και ποίαι επαρχίαι θα λάβουν εκ τούτου.

Υπήρχε λοιπόν προθεσμία αλλά το τηλεγράφημά μας δεν ελήφθη υπ’ όψιν. Επανήλθομεν δι’ ετέρου τοιούτου την 6ην Δεκεμβρίου διαμαρτυρόμενοι προς όλους τους αρμοδίους εν τ' αυτώ δε και διαψεύδοντες την επιτροπήν των ανωτέρων υπαλλήλων και διά του προέδρου μας κ. Γεωργίου Δάλλα ευρισκομένους εις Αθήνας διεμαρτυρήθημεν εντόνως και επιμείναμεν πλησίον των αρμοδίων όπως συμπεριληφθή και η Επαρχία μας εις την αποζημίωσιν.

Προ τοιαύτης καταστάσεως ευρεθέντες οι αντιπρόσωποί μας εν τη Βουλή ανακίνησαν το ζήτημα και γενομένης συζητήσεως εν τη Βουλή εμέναμεν με την ελπίδα της επανορθώσεως του αδίκου.

Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα υπήρξε λίαν ατυχές και αποκαρδιωτικον. Παρομοίας απαντήσεις ελάβομεν εκ μερικών βουλευτών του Νομού μας» (929).

Η δραστηριότητα του νέου σωματείου προκαλεί ευνοϊκά σχόλια:

«Εις την Θουρίαν λειτουργεί ένα σωματείον, η Ενωσις Κτηματιών Θουρίας. Το αρτισύστατον αυτό σωματείον δεν χάνεται, ούτε με οφίτσια, ούτε με φιλοπρωτίας, ούτε με μικροέριδας που προκαλούν την γενικήν αηδίαν, ούτε με προεκλογικάς ενασχολήσεις. Η Κτηματική Ενωσις Θουρίας περιλαμβάνουσα Θουρίους πολίτας, τιμίους, ικανούς, δραστηρίους και αληθινά πολιτισμένους, προέθετο ένα και μόνον σκοπόν, πως να συντελέση εις την εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας, εις την κατάπαυσιν των εσωτερικών ερίδων, που τόσας υπάρξεις εθέρισαν εις την Θουρίαν, και διά την λύσιν του υδραυλικού προβλήματος. Οι αποτελούντες το συμβούλιον, ούτινος προεδρεύει ο κ. Δάλλας, εμφανισθέντες ενώπιον του Νομάρχου και άλλων αρχών αναπτύξαντες τας απόψεις των Θουρίων ως προς το υδραυλικόν πρόβλημα και άλλα τοπικά ζητήματα, απέδειξαν εμπράκτως ότι γνωρίζουν και να εργάζονται και να επιβάλλωνται. Τους συγχαίρομεν ειλικρινώς και ευχόμεθα όπως και άλλα σωματεία μιμηθούν την τόσω ευδοκίμως δρώσαν Ενωσιν Κτηματιών Θουρίας» (930).

Μετά από μήνες τελικά αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων στους παγόπληκτους:

«Μας ανακοινούται αρμοδίως ότι από της αύριον Δευτέρας θ’ αρχίση η πληρωμή των παγετοπλήκτων σταφιδοπαραγωγών περιφερείας Ανδανοοιχαλίας. Η καταβολή της αποζημιώσεως θα γίνη επί τη βάσει των εγκεκριμένων υπό του ταμείου κατά χαλάζης και παγετών ασφαλειών, εις την Ενωσιν Συνεταιρισμών Ζευγολατιού. Δέον να σημειωθεί ότι προς τους παγετοπλήκτους των άνω περιφερειών θα διανεμηθή ως αποζημίωσις το ποσόν των 1.300.000 δραχμών. Πολύ συντόμως θα αποζημιωθούν και οι άλλοι παγετόπληκτοι των άλλων επαρχιών, από τα οικεία υποκαταστήματα» (931).

 

(927) “Ριζοσπάστης” 7/5/1933 – Ο Φώτης Κουβελιώτης ήταν αδελφός του Χρήστου και Παναγιώτη Κουβελιώτη που εκτελέστηκαν αντιστοίχως στην Καισαριανή και στο στρατόπεδο Παύλου Μελά από Γερμανούς και Βουλγάρους κατακτητές, όπου είχε μεταφερθεί όταν κρατούμενοι στην Ακροναυπλία παραδόθηκαν από το καθεστώς Μεταξά. Ακροναυπλιώτης ήταν και ο Φώτης Κουβελιώτης, έγραψε τα βιογραφικά για τα αδέλφια του.

(928) “Σημαία” 27/1/1934

(929) “Σημαία” 31/1/1934

(930) “Σημαία” 1/2/1934

(931) “Σημαία” 4/2/1934

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER