Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 13:57

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 150ο)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 150ο)

Στον Πύργο διεξάγεται η γενική συνέλευση του ΑΣΟ, και στις τοπικές εφημερίδες δημοσιεύεται μια πρόσκληση στους εκλέκτορες την οποία υπογράφουν εκπρόσωποι συνελεύσεων σταφιδοπαραγωγών από χωριά της Αχαΐας, που θέτουν το θέμα της εκμετάλλευσης των σταφιδοπαραγωγών και ζητούν να μην ψηφιστούν κομματικοί υποψήφιοι αλλά να προτιμηθούν νέοι:

«Συνέρχεται σήμερον εν Πύργω η Γενική Συνέλευσις του ΑΣΟ προκειμένου να εκλεγεί κατ' αυτήν νέα διοίκησις. Την Γενικήν Συνέλευσιν του ΑΣΟ θα παρακολουθήσουν κατά πάσαν πιθανότητα οι υφυπουργοί κ. κ. Στεφανόπουλος και Σαγιάς, ανώτεροι υπάλληλοι του υπουργείου Γεωργίας και πλήθος σταφιδοπαραγωγών.

»Σχετικώς μας απεστάλη προς δημοσίευσιν η κάτωθι προκήρυξις την οποία από καθήκον δημοσιογραφικού δημοσιεύομεν εδώ ως έχη: “Αγαπητοί σταφιδοπαραγωγοί. Θεωρούμεν περιττόν να σας αναπτύξωμεν ότι και η θέσις του ΑΣΟ και η θέσις της σταφίδος μας είναι επισφαλής.

Η εξαγωγή της σταφίδος χάρις εις όλους όσους επέρασαν από το Διοικητικόν και Εποπτικόν ακόμη Συμβούλιον του ΑΣΟ, έχει περιορισθή τόσον ώστε διατρέχομεν τον κίνδυνον να παράγωμεν φρούτο και να το τρώμε οι ίδιοι ή να το τρώνε οι βιομήχανοι της σταφίδας σχεδόν δωρεάν με δραχμές 800-1200 κατά χιλιόλιτρον, ως τρώνε τη μισή μας σταφίδα μέχρι σήμερα.

Από τα χέρια τα δικά σας από την ψήφο τη δική σας κρεμούμε την τύχη μας και ημείς και όλοι οι συνεργάται σταφιδοπαραγωγοί.

Προσέξατε –σεις οι εκλέκτορες– εις την εκλογήν των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Μη σας απατήσουν και σας παραπλανήσουν να υποστηρίξητε ωρισμένους ανθρώπους για διοικητικού και εποπτικούς συμβούλους του ΑΣΟ, προσέξατε μη σας αναμείξουν τα κόμματα στη μέση, τα οποία άλλως τε θα εννοούν μόνα των ότι δεν έχουν καμμίαν θέσιν εφ' όσον μάλιστα το ζήτημά μας ευρίσκεται εις το κρίσιμον σημείον.

Ζητήσατε συγκεκριμμένας εξηγήσεις και προγράμματα περί της εργασίας την οποίαν έχουν υπ' όψιν να κάμουν διά το καλόν και την πρόοδον της σταφίδος οι διάφοροι υποψήφιοι και ειδικώς δια την πώλησιν των παρακρατημάτων και πλεονασμάτων της σταφίδος μας εις τας Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων.

Ζητήσατε την παραίτησιν των υποψηφίων από αμοιβής των εκ μέρους του ΑΣΟ και αξιώσατε να περιορισθούν ούτοι εις τα έξοδα μεταβάσεως και επιστροφής και αποζημίωσιν μόνον 250 δραχμών (αντί των 400) δι' εκάστην ημέραν συνεδριάσεως.

Αποφύγετε συνδυασμούς που κάνουν 8-10 εκλέκτορες, μην ψηφίζετε επίσης και αποδειχθέντας ανικάνους να βοηθήσουν το ζήτημά μας, εκλέξατε δε νέους συμβούλους δυναμένους να εργασθούν διά το κοινόν όλων μας ζήτημα, εξαιρουμένων των πέρυσι εκλεγέντων κατ' έγκρισίν σας τοιούτων μη δοκιμασθέντων επαρκώς.

Σκεφθήτε ως εκλεκτοί και ανώτεροι σταφιδοπαραγωγοί και για τον εαυτόν σας και για τα παιδιά σας και για μας και για τα παιδιά μας και για όλους τους συνεργάτας μας σταφιδοπαραγωγούς.

Σας παρακαλούμεν θερμώς και σας εξορκίζομεν. Σκεφθείτε πολύ καλά διά την εκλογήν των αρίστων ως Διοικητικών και Εποπτικών Συμβούλων του ΑΣΟ δια να μην θρηνήσωμεν συντόμως όλοι αθεράπευτα".

Επιτροπή συσκέψεως σταφιδικής 250 σταφιδοπαραγωγών Λουσικών, 300 σταφιδοπαραγωγών Κάτω Αχαΐας, 250 σταφιδοπαραγωγών Μιντιλογλίου, 100 σταφιδοπαραγωγών Οβρυάς - Καλλιθέας, 100 σταφιδοπαραγωγών Ανω Αχαΐας, 100 σταφιδοπαραγωγών Ράχης - Καρέικων, 80 σταφιδοπαραγωγών Ρουϊτίκων, 50 σταφιδοπαραγωγών Κρήνης

Ιωάννης Οικονόμου, Δρίβας, Σωτηρόπουλος, Παπαρόδης, Καλαπόδης, Πεντασκούφης, Κανελλόπουλος, Φάλαρης, Παναγάκης, Κασαρδής, Αποστολόπουλος, Καραμάνος, Χρυσικόπουλος, Τερζής, Σταυρόπουλος, Ανδρουτσόπουλος, Αποστολόπουλος, Αράπης, Γκίνης, Παπαδόποιυλος, Ανδρουτσόπουλος, Λιβάνης, Μαχαίρας, Κούφης, Κατσίνας, Θωμόπουλος, Ηλιόπουλος, Καννάς, Τσελεπώνης, Κηπουρός, Αγγελόπουλος, Παρακεντές, Φιλιώτης, Ρόδης, Κρίκης, Τσουραμάνης» (946).

Παρόμοια έκκληση προς εκείνους που αποτελούν τη γενική συνέλευση του ΑΣΟ, κάνουν 66 σταφιδικοί συνεταιρισμοί Ηλείας και Ολυμπίας:

«Η κρίσις που μαστίζει το πολύτιμον προϊόν μας, από το οποίον εξαρτάται η ζωή ημών και ολοκλήρου του πληθυσμού των σταφιδοφόρων μερών, τελευταίως ωξύνθη μεγάλως. Ολα τα δεδομένα πείθουν ότι η ολοσχερής καταστροφή μας και η οικονομική κατάρρευσις του ΑΣΟ είναι επί θύραις.

Η εξαγωγή της σταφίδας μειώνεται από ημέρας εις ημέραν επικινδύνως. Κατά το τρέχον σταφιδικόν έτος δεν θα υπερβή τα 130 εκατ. ενετικάς λίτρας και κατά το ερχόμενον δεν υπάρχει ελπίς να υπερβεί τα 120 εκατ. ενετ. λίτρας. Ο ΑΣΟ θα έχη την 31ην Αυγούστου 1934 ταμειακόν έλλειμμα τουλάχιστον 140 εκ. δραχμών.

Η εφετεινή παραγωγή της σταφίδος εάν νέα θεομηνία δεν μας πλήξη, δεν θα είναι κατωτέρα των 280 εκατ. ενετικών λιτρών, όπερ δηλοί ότι κατά το επόμενον σταφιδικόν έτος ο ΑΣΟ θα πρέπη να εξαγοράση πλεονάσματα από 100 εκατ. ενετικές λίτρες τουλάχιστον. Αλλά πως; Με τι κεφάλαια; Η απλή του μέλλοντος εξέτασις πλημμυρίζει την ψυχήν μας από απελπισίαν και απόγνωσιν. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, η καταστροφή επέρχεται. Σεις οι οποίοι αποτελείτε την γενικήν συνέλευσιν του ΑΣΟ έχετε υποχρεώσεις μεγάλας και ευθύνας μεγαλυτέρας. Προσοχή μεγάλη και λελογισμένη ενέργεια πρέπει να διακρίνη την όλην πολιτείαν σας. Σήμερα έχετε καθήκον υψηλόν, έχετε υποχρέωσιν ιεράν να αρνηθήτε επίμονα, σταθερά, την εκλογή εκπροσώπων της παραγωγής εις τα συμβούλια του ΑΣΟ εάν προηγουμένως: α) Δεν τεθώσι υπ' όψιν σας λεπτομερείς εκθέσεις της οικονομικής καταστάσεως και των κατά την τελευταίαν τριετίαν πεπραγμένων του ΑΣΟ, β) δεν λογοδοτήσουν ενώπιόν σας τα κατά την τελευταίαν τριετίαν συμβούλια του ΑΣΟ και δεν θέσουν εις την διάθεσίν σας όλα τα στοιχεία, δι’ έναν έλεγχον θετικόν και γ) να επιτραπή εις την γενικήν συνέλευσίν σας η επισταμένη συζήτησις της οικονομικής καταστάσεως του ΑΣΟ, της διαθέσεως των κεφαλαίων αυτού και του όλου σταφιδικού ζητήματος, διότι μόνον ούτω θα δυνηθήτε να μορφώσετε γνώμην ορθήν περί προσώπων και πραγμάτων, κι’ έτσι να εκλέξητε πρόσωπα κατάλληλα και ικανά διά την διοίκησιν του ΑΣΟ. Επιπλέον έχετε υποχρέωσιν να ζητήσετε από εκείνους που ζητούν να καταλάβουν διά της ψήφου σας την θέσιν του συμβούλου του ΑΣΟ, να σας δηλώσουν απεριφράστως ποίαν σταφιδικήν πολιτικήν θα ακολουθήσουν ως διοίκησις του ΑΣΟ.

Αξιώσατε από τους υποψηφίους συμβούλους να παραιτηθώσι προ της εκλογής των πάσης αποζημιώσεως και παντός μισθού, ον θα ελάμβανον εάν ήθελον ανέλθη εις το αξίωμα του συμβούλου, πλην της δι’ οδοιπορικά έξοδα και εκ δραχμών 200 δι’ εκάστην συνεδρίασιν αποζημιώσεως. Μόνον ούτω υπάρχει ελπίς να εκλεγώσιν οι καλλίτεροι. Είναι γνωστόν ότι όλοι ζητούν να καταλάβουν την θέσιν του συμβούλου κινούμενοι μόνον και μόνον από την μεγάλην αποζημίωσιν ή τον μεγάλον μισθόν. Προ παντός και κυρίως πρέπει να έχητε οδηγόν εις την πολιτείαν σας την σταφιδικήν σας συνείδησιν και μόνον αυτήν. Λησμονήσατε τας συμπαθείας και τας αδυναμίας σας. Λησμονήσατε τα κόμματα εις τα οποία ανήκετε. Αυτά προ παντός δεν έχουν καμμίαν θέσιν εις την σταφιδικήν υπόθεσιν. Η ανάμειξίς των σημαίνει καταστροφή, σημαίνει όλεθρον. Τα κόμματα οφείλουν να τίθενται εις την διάθεσιν της σταφιδοπαραγωγής και όχι να ζητούν όπως η σταφιδοπαραγωγή τεθή εις την διάθεσιν αυτών προς εξυπηρέτησιν των κομματικών των αναγκών. Οι πολιτευόμενοι εάν αναμειγνύονται εις τα του ΑΣΟ και εις την εκλογήν των συμβούλων αυτού το πράττουν μόνον και μόνον ίνα διά του τρόπου τούτου θεραπεύσουν κομματικές των ανάγκες και ικανοποιήσουν ανθρώπους ανικάνους και ξένους προς την σταφίδα και μόνον προσόν έχοντας ότι προσφέρουν υπηρεσίας εις το κόμμα, το οποίον παραγγέλλει σας να εκλέξητε αυτούς, προς αμοιβήν των διά ταύτας, συμβούλους του ΑΣΟ. Εάν πολιτευθήτε ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι παραγωγοί και μακράν πάσης κομματικής επιρροής θα καταστήτε άξιοι της ευγνωμοσύνης μας, άλλως η κατάρα των σταφιδοπαραγωγών θα σας συνοδεύη σ’ όλη σας τη ζωή. Σκεφθείτε καλώς. Προς σας στρέφεται ολόκληρος η σταφιδοπαραγωγή, εις την καλήν πολιτείνα σας στηρίζει τας ελπίδας της. Αι ευθύναι σας είναι εκ τούτου μεγάλαι» (947).

Την έκκληση υπογράφουν οι: Ενώσεις Συνεταιρισμών Κρεσταίνων και Κακοβάτου, Γεωργικά Ταμεία Κρεσταίνων, Επιταλίου, Αγριδίου, Αλφειούσης, Ραχών, Ανεμοχωρίου, Μάζι, Γκρέκα και Σχίνων, Γεωργικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί Κρεσταίνων, Σαμικού, Ανεμοχωρακίου, Μακρυσίων, Βρύνης, Ρισόβου, Καλυβακίων, Κακοβάτου, Αρήνης, Σχίνων “Η ανακούφισις”, Μοφκίτσης, Σμέρνας, Ζούρτσης “Η Δήμητρα”, Βαρθολομιού, Τρουμπέ, Καρδιακάφτη "Η ομόνοια”, Ανδραβίδος, Σαββαλίων. Αμπελοκάμπου, Αγίας Μαύρας, Επιταλίου “Η αδελφότης” και Σταφιδικαί Πιστωτικαί Τράπεζαι Κρεσταίνων, Ανεμοχωρίου, Βαρθολομιού και Παλαιοχωρίου, Λαϊκαί Τράπεζαι Επιταλίου, Μακρυσίων, Κακοβάτου και Σχίνων, Λαϊκαί Αγροτικαί Τράπεζαι Επιταλίου, Αλφειούσης και Βρύνης, Πωλήσεως και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Α' και Β' Γαστούνης, Σχίνων και Κακοβάτου, Σταφιδικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Βαρθολομιού, Παλαιοχωρίου και Αγίας Μαύρας, Κτηματικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Βαρθολομιού, Γεωργοκτηματική Τράπεζα Γαστούνης, Μικρά Γεωργική Γαστούνης, Σταφιδικός Προστάτης Γαστούνης, Γεωργοκτηματικός Μουσουλούμπεη, Γεωργικόν Πιστωτικόν Κέντρον Μοφκίτσης, Σταφιδική Πρόοδος Ζαχάρως, Συνεταιριστική Τράπεζα Αρήνης, Κτηματικός Σύλλογος Πύργου και Γεωργικόν Ταμείον Πύργου.

 

(946) “Σημαία” 12/4/1934

(947) “Πατρίς” (Πύργου) 11/4/1934

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER