Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 15:06

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 156ο)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 156ο)

Η κατάσταση γίνεται όλο και περισσότερο εκρηκτική, το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων σταφιδοπαραγωγών για ικανοποιητικές τιμές στη σταφίδα είναι ορατό, και η “Σημαία” αναλαμβάνει το έργο της υπονόμευσης των προπαρασκευαστικών κινήσεων:

«Υπήρχαν χθες πληροφορίαι εκ της υπαίθρου χώρας, καθ’ άς καταβάλλονται σοβαραί ποροσπάθεια εκ μέρους ωρισμένων κύκλων αντιπολιτευομένων την κυβέρνησιν και τον ΑΣΟ, όπως εξωθηθή ο σταφιδοπαραγωγικός κόσμος εις συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια.

Οι εν λόγω κύκλοι οχυρούμενοι όπισθεν της ανακοινώσεως του ΑΣΟ καθ’ ην τα οικονομικά ρτιυ δεν ευρίσκονται εις οίαν κατάστασιν ενεφάνιζον σκοπίμως οι κερδοσκόποι των Πατρών και του Αιγίου, αποβλέπουν κυρίως δια της κινήσεώς των αυτής όπως επιβάλλουν εις τον ΑΣΟ να δώση εις τους σταφιδοπαραγωγούς τας περυσινάς τιμάς ασφαλείας ήτοι 3.800 ανά ενετικόν χιλιόλιτρον.

Αλλ’ οι σταφιδοπαραγωγοί μας έχοντες πεποίθησιν ότι ο ΑΣΟ θα τους εξασφαλίση μίαν τιμήν λογικήν και ικανοποιητικήν – όσω δήλα δη του επιτρέπει οι οικονομική του κατάστασις – κλείουν τα ώτα των εις τους οψίμους και υπόπτους προασπιστάς δήθεν των συμφερόντων του, οίτινες είναι γνωστόν ότι δουλεύουν μόνον εις το “κόμμα" κλπ» (977).

Ενας απρόσμενος καύσωνας με το θερμόμετρο στους 44 βαθμούς προκαλεί καταστροφές σε σύκα, αμπέλια και σταφίδες φέρνοντας τους αγρότες σε απόγνωση:

«Καταστροφάς σημαντικάς επέφερεν ο λίβας εις ολόκληρον την σταφιδοπαραγωγήν του Νομού μας, ιδίως δε της περιφερείας Μεσσήνης, όπου εκεί η θερμοκρασία έφθασε τους 44 βαθμούς υπό σκιάν. Ολόκληραι εκτάσεις παρουσιάζουν θέαμα θλιβερότατον.

Αλλά και εις την Πυλίαν και εις την δικήν μας επαρχίαν δεν είναι ελάχισται αι υπό του λίβα προξενηθείσαι καταστροφαί. Αι προς τον Προφήτην Ηλίαν άμεπλοι κατεκάησαν, ολόκληρος δε η παραγωγή Ασπροχώματος, Θουρίας και Ασλάναγα υπέστη πραγματικόν αποδεκάτισμα. Γενικώς αι εκ του προχθεσινού λίβα καταστροφαί είναι κολοσσιαίαι, ιδίως εις την σταφιδοπαραγωγήν. Αλλ’ η καταστροφή είναι γενική. Διότι το ίδιον συνέβη εις την Ηλείαν, την Κορινθίαν και την Αιγιαλείαν. Κατόπιν τούτου είναι ζήτημα να πραγματοποιηθή εφέτος το ήμισυ της περυσινής παραγωγής μολονότι οι αρμόδιοι έχουν την γνώμην ότι τα πράγματα παρεστάθησαν υπό των ιδίων των σταφιδοπαραγωγών επί το υπερβολικώτερον, λόγω του ότι ευρίσκονται υπό το κράτος των πρώτων εντυπώσεων.

Αλλ’ οπωσδήποτε όμως και να έχη το ζήτημα, γεγονός είναι ότι ο προχθεσινός λίβας επέφερεν σημαντικάς καταστροφάς, οι δε σταφιδοπαραγωγοί τόσον, όσον και οι συκοπαραγωγοί μας ευρίσκονται εν απογνώσει [...] Κατά τας πληροφορίας μας, η αρμοδία γεωργική υπηρεσία προκειμένου ν’ αποκτήση σαφή αντίληψιν των γενομένων καταστροφών, μελετά την αποστολήν ικανού αριθμού γεωπόνων και άλλων ειδικών εις την ύπαιθρον χώραν. Κατά τας πληροφορίας μας, το έργον των εκτιμητών θ’ αρχίση κατά πάσαν πιθανότητα εντός της εβδομάδος» (978).

Την επομένη το ¨Θάρρος” υποβαθμίζει τις καταστροφές:

«Κατά πληροφορίας μας αι εις την σταφιδοπαραγωγήν επισημβάσαι ζημίαι είναι ανεπαίσθητοι δεδομένου ότι αι σταφίδες ευρίσκονταιο εις το στάδιον της ωριμάνσεως» (979).

Μετά από πολλές ταλαντεύσεις ο ΑΣΟ αποφασίζει να αγοράσει σταφιδόπανα για να προστατευτεί η παραγωγή από ενδεχόμενες βροχοπτώσεις οι οποίες “σήκωναν” τις σταφίδες από τα αλώνια και στην καλύτερη περίπτωση υποβάθμιζαν την ποιότητα καθώς βρεχόταν η αποξηραινόμενη σταφίδα:

«Υπό του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού ανεκοινώθη επισήμως ότι απεφασίσθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού όπως διατεθή το ποσόν των 100.000 λιρών Αγγλίας διά την αγοράν σταφιδοπάνων προς χρήσιν των σταφιδοπαραγωγών. Ως γνωστόν διά την αγοράν των σταφιδοπάνων είχον προβεί εις εντόνους διαμαρτυρίας κατά το παρελθόν οι σταφιδοπαραγωγοί καθ’ όσον το συμβούλιον του ΑΣΟ ήτο διστακτικόν» (980).

Η κινητοποίηση των παραγωγών χλωρής σταφίδας γίνεται τελικά στη Θουρία με αίτημα να μην γίνει παραλαβή από άλλες περιοχές και να αυξηθεί η ποσότητα που είχε οριστεί ως ανώτατο όριο:

«Κατόπιν αρνήσεως της Εταιρείας Γεωργικής Βιομηχανίας να παραλάβη ολόκληρον το συμφωνηθέν προ ημερών μετά του ΑΣΟ εις τας εν Θουρία δεξαμενάς της χλωρού σταφιδοκάρπου και του κινδύνου να μεταφερθούν εις τας εν Θουρία δεξαμενάς σταφίδες εξ άλλων περιφερειών, κατάλληλοι προς αποξήρανσιν και να αποκλεισθούν ούτω οι σταφίδες της Θουρίας, αι οποία μάλλον προς γλευκοποίησιν είναι κατάλληλοι, συνήλθον την παρελθούσαν Κυριακήν εις γενικήν συνέλευσιν εν Θουρία τα μέλη της Κτηματικής Ενώσεως και συσκέφθησαν επί των ληπτέων προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως μέτρων. Μετά μακράν ομιλίαν του προέδρου της Ενώσεως κ. Γεωργίου Θ. Δάλλα και την επακολουθήσασαν συζήτησιν, συνετάχθη και ενεκρίθη το κάτωθι ψήφισμα το οποίον και διεβιβάσθη ήδη τηλεγραφικώς προς την κυβέρνησιν: Διοίκησις ΑΣΟ διέταξεν και εξετελέσθη σχεδόν εκκένωσις δεξαμενών Θουρίας διά παραλαβήν χλωράς μόνον περιφερείας μας. Δυστυχώς παραγωγοί ακόμη και έμποροι ξένων δήμων απειλούν μεταφέρουν δι’ αυτοκινήτων μαγάλας ποσότητας χλωράς εν Θουρία. Παραγωγοί Δήμου Θουρίας διαμαρτύρονται. Συνελθόντες σήμερον εις γενικήν συνέλευσιν ζητούμεν:

1) Την άμεσον επέμβασιν κυβερνήσεως και ΑΣΟ ίνα απαγορυεθή έστω και οκάς παραλαβή ξένης σταφίδος εν Θουρία, διότι τότε υπερπληρουμένων των δεξαμενών εκ ξένων η ιδική μας παραγωγή ήν και μόνον προβλέπεται εκκένωσις εξυπηρετήση, ασφαλώς καταστραφή εις κλήματα. Παραγωγοί ανάστατοι προειδοποιούν ζητούντες ταχυτάτην έκδοσιν διαταγής περιορισμού παραλαβής εν Θουρία μόνον Δήμου Θουρίας σταφίδος ως ακαταλλήλου άλλωστε προς αποξήρανσιν. Αξιούμεν απαγορευθή εις πάντα μη δημότην Θουρίας, ούς άλλωστε προειδοποιούμεν παραιτηθούν τοιούτων αποφάσεων, ίνα μη εκ τοιούτου αμέσου κινδύνου απειλούμενοι παραγωγοί Θουρίας προστατεύοντες δίκαια συμφέροντά τους φθάσουν εις ακρότητας.

2) Προς λύσιν σοβαρωτάτου ζητήματος γεννηθέντος λόγω αρνήσεως της Γεωργικής Βιομηχανίας όπως παραλάβη το αρχικώς παρ’ αυτής υποσχεθέν ποσόν εξ οκάδων 1.200.000 επέμβητε και παραλάβη τούτο και ουχί το ήμισυ τούτου ως μόλις χθες αδικαιολογήτως και αυθαιρέτως εδήλωσε, άλλως τε οι ίδιοι κίνδυνοι απειλούν παραγωγούς μη ρυθμιζομένου και του ζητήματος τούτου.

3) Εκκενωθούν δέκα υπολειπόμεναι δεξαμεναί ΑΣΟ Θουρίας εν πλήρει αγωνία αναμένομεν ταχείαν λύσιν άλλως κατερχόμεθα εις πάνδημον συλλαλητήριον διαδηλώσωμεν και ζητήσωμεν ικανοποίησιν δικαίων συμφερόντων μας.

Επιτροπή της άνω Ενώσεως υπό τον κ. Γ. Δάλλα παρουσιάσθη χθες εις τον κ. Νομάρχην, ενώπιον του δε οι κληθέντγες οι κ. κ. Αλ. Παγκάρας και Σαραντόπουλος (της Γεωργικής Βιομηχανίας) εδήλωσαν ότι το υπόλοιπον της τελευταίας ταύτης θα παραλάβη η Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων. Επίσης ο κ. Νομάρχης εδήλωσεν ότι θα ζητήση παρά των αρμοδίων εν Αθήναις όπως απαγορευθή η παράδοσις σταφίδων ξένων περιφερειών εν Θουρία» (981).

Για την κινητοποίηση και τα όσα συνέβησαν σε αυτή, δημοσιεύεται στο “Ριζοσπάστη” ένα κείμενο βασισμένο σε ανταπόκριση που έχει σταλεί από τη Μικρομάνη. Φέρει την υπογραφή “Κ. Αβ.” και μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι πρόκειται για τον Κώστα Αυγήτα, δημοσιογράφο αλλά και αγροτικό στέλεχος του ΚΚΕ. Ο συντάκτης χρησιμοποιεί στοιχεία της ανταπόκρισης, επιτίθεται στο Δάλλα και “διορθώνει” στο “συνεπή αγρότη” που έκανε παρέμβαση για να υπενθυμίζει στα κομματικά μέλη ότι το ΚΚΕ έχει διαφορετική θέση για το χαρακτήρα και το ρόλο του ΑΣΟ:

«Οι σταφιδοπαραγωγοί του Δήμου Θουρίας συγκεντρώθηκαν χθες σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, για την εμπαιχτική ταχτική του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού σχετικά με την παραλαβή της χλωρής σταφίδας.

Πρώτος μίλησε ο Γ. Δάλλας πρόεδρος της Κτηματικής Ενωσης Θουρίας, που χαρακτήρισε τον ΑΣΟ, ως έμπορον και επομένως αυτός είναι δικαιολογημένος να κάνει ό,τι μπορεί. Κατόπιν προσπάθησε να ρίξει τις ευθυνες της μη παραλαβής ολόκληρης της παραγωγής της σταφίδας στα εργοσάσια της Ανώνυμης Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων και όχι στον ΑΣΟ.

Υστερα, παρά την άρνηση του Δάλλα, οι σταφιδοπαραγωγοί ζήτησαν και πήρε το λόγο ο συνειδητός αγρότης Γ. Χρονάς, ο οποίος εξέθεσε τις ενέργειες του κόκκινου προέδρου της Μικρομάνης Γ. Σπηλιώτη, ανάλυσε τι είναι ο ΑΣΟ τονίζοντας ότι: Ο ΑΣΟ είναι οργάνωση των σταφιδοπαραγωγών που σκοπός της είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, και τα κεφάλαια είναι των σταφιδοπαραγωγών. Απόδειξε όμως πως αφότου συστήθηκε με τον τρόπο που διοικείται, η πολιτική του είναι εναντίον των σταφιδοπαραγωγών γιατί ρυθμίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, και εξελίχθηκε σε χειρότερο έμπορο, εκμεταλλευόμενος άγρια τους σταφιδοπαραγωγούς. Επίσης απόδειξε ότι για τη μη παραλαβή όλης της ποσότητας της σταφιδοπαραγωγής δεν ευθύνονται τα εργοστάσια όπως ανέφερε ο Δάλλας αλλά ευθύνεται ο ΑΣΟ κλπ.

Η Μικρομάνη είναι ένα από τα λίγα χωριά στην Πελοπόννησο, όπου οι σύντροφοι δουλεύουν πολύ καλά μέσα στην αγροτιά. Το Ενιαίο Μέτωπο και το κόμμα μας απόχτησε τεράστια επιρροή στο χωριό αυτό. Στο τελευταίο συλλαλητήριο οι σύντροφοί μας καταπιάστηκαν άμεσα και κινητοποίησαν τις δυνάμεις τους, παίρνοντας μέρος σ’ αυτό.

Ο συνειδητός Χρονάς, πολύ σωστά πήρε το λόγο και χτύπησε τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό, για τη ληστεία που κάνει σε βάρος των φτωχών και μεσαίων σταφιδοπαραγωγών. Αθελά τους όμως ο ομιλητής, όπως φαίνεται τουλάχιστον από την ανταπόκριση, έκαμε ορισμένα λάθη που καλό θα ήταν να διωρθωθούν για νάχουμε ξεκαθαρισμένες αντιλήψεις για το ληστρικό Οργανισμό ΑΣΟ.

Το Ενιαίο Μέτωπο Εργατών-Αγροτών ανοιχτά μίλησε για τον ΑΣΟ χαρακτηρίζοντάς τον σαν ημικρατικό οργανισμό μονοπωλιακής μορφής, που βασικά είνε όργανο της Εθνικής Τράπεζας, των Οινοποοητικών Εταιρειών, των μεγαλοσταφιδεμπόρων και των μεγαλοχτηματιών σταφιδοπαραγωγών.

Με δύο λόγια δεν είναι οργάνωση των φτωχών και μεσαίων σταφιδοπαραγωγών. Από αυτούς ξεζουμίζει κεφάλαια, αλλά τα διαθέτει για τους παραπάνω εκμεταλλευτικούς οργανισμούς και καρχαρίες. Αν η κεφαλαιοκρατία και τα όργανά της οι αγροτοφασίστες πιπιλίζουν πως ο ΑΣΟ είνε όργανο των σταφιδοπαραγωγών, το κάνουν για να τραβούν καλλίτερα στα δίχτυα τους τους εργαζόμενους αγρότες.

Τα πρόσωπα της διοίκησης του ΑΣΟ, πλούσιοι σταφιδοπαραγωγοί και όργανα της Εθνικής Τράπεζας φροντίζουν για τα ατομικά τους συμφέροντα (μισθούς, καταχρήσεις, αποζημιώσεις κλπ.) και για τα κέρδη των Τραπεζών και Οινοποιητικών Εταιρειών. Μέσα σε στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα δεν μπορούν ποτέ οι φτωχοί και μεσαίοι σταφιδοπαραγωγοί να καταλάβουν και να διοικήσουν τον ΑΣΟ που όπως είπαμε είνε στενά συνδεμένος και υπάγεται άμεσα στη διεύθυνση και διαχείριση του Κράτους, της Εθνικής Τράπεζας, των Οινοποιητικών Εταιριών, των σταφιδεμπόρων και των πλουσιοχτηματιών.

Οι εργαζόμενοι σταφιδοπαραγωγοί μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους και ν’ ανακουφισθούν. Μπορούν οι εργάτες γης και οι φτωχοί και μεσαίοι σταφιδοπαραγωγοί να βγάλουν Επιτροπές Αγώνα σε κάθε χωριό και με μαζικές συγκεντρώσεις και καθόδους ν’ απαιτήσουν:

Να καταργηθεί κάθε φόρος πάνω στη σταφίδα, ν’ ακυρωθούν όλοι οι καθυστερούμενοι φόροι, να σβυστούν τα χρέη, να καταργηθεί το παρακράτημα της σταφίδας καθώς και ο ΑΣΟ, να δοθούν οικονομικές ενισχύσεις στους κατεστραμμένους από θεομηνίες σταφιδοπαραγωγούς, καθώς και θειάφι, θειϊκός χαλκός και σταφιδόπανα στους φτωχούς.

Να μη γίνει καμμία κράτηση, κατάσχεση και πλειστηριασμός για κρατικούς και δημοτικούς φόρους και για χρέη της Αγροτικής Τράπεζας και του ΑΣΟ. Λεύτερη πούληση στη σταφίδα και σ’ όλα τα άλλα αγροτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερα για τους εργάτες γης να ζητήσουν: 8ωρη δουελιά, καλό μεροκάματο, μπόλικη και θρεφτική τροφή, επιδόματα στους ανέργους από τις κοινότητες και δήμους και τα πολεμικά κονδύλια του Κράτους και κοινωνικές ασφαλίσεις σε βάρος των μεγαλοχτηματιών, των σταφιδεμπόρων και του Κράτους όπως ζητάει η Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών» (982).

 

(977) “Σημαία” 25/7/1934

(978) “Σημαία” 26/7/1934

(979) “Θάρρος” 27/7/1934

(980) “Θάρρος” 27/7/1934

(981) “Θάρρος” 31/7/1934

(982) “Ριζοσπάστης” 4/8/1934

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER