Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 22:05

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 157ο)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 157ο)

 

Τελικά οι καταστροφές φαίνεται πως είναι σημαντικές, καθώς πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και εκδηλώνονται διαμαρτυρίες από Μεσσήνη, Θουρία και Αρι:

«Οι σταφιδοπαραγωγοί της περιφέρειας Μεσσήνης, Θουρίας και Αριος ευρίσκονται εν απογνώσει λόγω των καταστροφών τας οποίας υπέστη οι παραγωγή των εκ του λίβα. Την Κυριακήν συνήλθον και πάλιν εις την Μεσσήνην πολλοί σταφιδοπαραγωγοί, χθες δε πολυμελής επιτροπή αυτών παρουσιασθείσα ενώπιον του κ. Νομάρχου τον παρεκάλεσεν όπως μεριμνήση διά την αποζημίωσίν των. Προς τον κ. Νομάρχην παρουσιάσθη επίσης πολυμελής επιτροπή σταφιδοπαραγωγών Θουρίας διά τον αυτόν σκοπόν.

Σχετικώς απεστάλη ως ακολούθως το κάτωθι τηλεγράφημα: Παραγωγοί Δήμου Θουρίας θρηνούσι παντελή καταστροφήν εξ ηλιάσεως αμπελώνων, σταφιδαμπέλων και συκοδένδρων των. Φάσμα άγριον δυστυχίας και πείνης προβάλλει ενώπιον ημών. Ενεργήσατε παρακαλούμεν παρά τη κυβερνήσει τύχομεν αποζημιώσεως» (983).

Στο μεταξύ πραγματοποιείται στον Πύργο συνέδριο των Γεωργικών Επιμελητηρίων από τις σταφιδοφόρες περιοχές, στο οποίο η Μεσσηνία εκπροσωπείται από τους Μουρούσια, Λ. Παλαμάρα, Α. Αποστολάκη και Γ. Τσόλκα.

Με το σχετικό ψήφισμα ζητείται:

«1) Οπως ενισχυθή το Ινστιτούτον Πύργου υπό του ΑΣΟ με επάρκειαν οικονομικών μέσων και ελευθερίαν ενεργείας, εις ό, τι αφορά την διεύθυνσίν του.

2) Οπως οπωσδήποτε εκριζωθούν αι φυτουργίαι 1934 διά τας φυτουργίας δε των ετών 1930, 1931, 1932, 1933 επιβληθή φορολογία δραχ. 5.000 κατά στρέμμα άλλως να εκριζωθώσιν εάν δεν επροτίμα ο ιδιοκτήτης να εμβολιάση επ’ αυτών σουλτανίναν ή εδώδιμα είδη σταφυλών.

3) Οπως παρακληθή η Αγροτική Τράποεζα και χορηγή εγκαίρως τα προς τους σταφιδοκτηματίας καλλιεργητικά ετήσια δάνεια, ίνα μη η συγκέντρωσις των καλλιεργητικών εργασιών προκαλή υπερτίμησιν των ημερομισθίων.

4) Οπως ζητηθή ο αποχωρισμός της Αγροτικής Τραπέζης από της Εθνικής ιδρυομένων υποκαταστημάτων ταύτης εις τα μεγαλύτερα τουλάχιστον σταφιδικά κέντρα.

5) Οπως διαβιβασθή διαμαρτυρία προς την Αγροτικήν Τράπεζαν διά την υπερτιμημένην πώλησιν του θειϊκού χαλκού και θείου και ερωτηθώσιν οι κατά τόπους Γεωργικοί Οργανισμοί, ποίον τρόπον προμηθείας των ειδών τούτων προτιμώσιν.

6) Οπως ζητηθή η επέκτασις της καθιερωθείσης ατελείας των συνεταιρισμένων σταφιδοπαραγωγών και υπέρ των μη τοιούτων.

7) Οπως παρακληθή το Ινστιτούτον και υποδείξη τον καταλληλότερον τρόπον αποξηράνσεως σταφιδοκάρπου, συσταθή δε εις τα Γεωργικά Επιμελητήρια η διενέργεια των τοπικών πειραμάτων.

8) Οπως συσταθή εις τα Γεωργικά Επιμελητήρια η μελέτη εφαρμογής ή μη τοπικού παρακρατήματος.

9) Οπως συμπεριληφθή εκ μέρους της ασφαλείας σταφιδαμπέλων η περίπτωσις ασφαλείας κινδύνου εξ ανέμων εκεί όπου προαιρετικώς δηλωθή τούτο παρά του ενδιαφερομένου αντί του πάγου.

10) Οπως ζητηθή η ενίσχυσις της αντιφυλλοξηρικής αμύνης της χώρας διά της συστάσεως τοπικών αντιφυλλοξηρικών φυτωρίων κατά Νομόν καθ’ όσον η μέχρι σήμερον γενόμενη αντιφυλλοξηρική προετοιμασία είναι δυσανάλογος προς τον άμεσον κίνδυνον εκ φυλλοξήρας.

11) Οπως συγχρωνισθώσιν αι ενέργειαι και η οικονομική αρωγή των ΑΣΟ, Αγροτικής Τραπέζης, Αγροφυλακής, Τοπογραφικής Υπηρεσίας, Γεωργικών Επιμελητηρίων, Κοινοτικών Συμβουλίων διά τον άμεσον καταρτισμόν κτηματολογίου.

12) Οπως συσταθή εκ μέρους των Γεωργικών Επιμελητηρίων εις το εμπόριον μέσω ΑΣΟ η μετά μεγαλυτέρας προσοχής και επιμελείας διεξαγωγή παρά τούτου του εμπορίου σταφίδος.

13) Οπως ζητηθή παρά του κράτους και ΑΣΟ ο αυστηρός έλεγχος του εις το εξωτερικόν εξαγομένου σταφιδοκάρπου και ανατεθή ούτος εις καταλλήλους επόπτας οι οποίοι εν συνεργασία και υπό τον έλεγχον των Γεωργικών Επιμελητηρίων ευθύνωνται διά την ποιότητα του εξαγομένου σταφιδοκάρπου, συνοδευομένης εκάστης αποστολής υπό πιστοποιητικού του Επιμελητηρίου βεβαιούντος την κατηγορίαν ποιότητος και προελεύσεως τούτου.

14) Οπως ερωτηθή το ενταύθα Ινστιτούτον και ο Οργανισμός συσκευής σύκων περί του καλλιτέρου τρόπου αποστειρώσεως των εξαγομένων σύκων ίνα εφαρμοσθή ει δυνατόν τούτο επί του εξαγομένου σταφιδοκάρπου.

15) Οπως παρακληθή ο ΑΣΟ και η κυβέρνησις ίνα ενασκηθεί αυστηρός έλεγχος επί της καταναλώσεως του εις το εξωτερικόν σταφιδοκάρπου.

16) Οπως επισπευσθή παρά του ΑΣΟ η απόφασις λήψεως μέτρων.

17) Οπως ζητηθή παρά του ΑΣΟ ως ελαχίστη τιμή σταφιδοκάρπου κατά το τρέχον έτος ως κατωτέρω. Διά τον σταφιδόκαρπον Μεσσηνίας δρχ. 3.200 κατά χιλιόλιτρον, Πύργου και Ζακύνθου ομοίως, Πατρών 3.400, Αιγίου 3.500. Επί πλέον ζητηθή μείωσις του συναλλαγματικού παρακρατήματος εις 1%, η ατέλεια επί της χρησιμοποιουμένης ξυλείας των σταφιδοκιβωτίων, η μείωσις του εγγείου φόρου εις το ήμισυ και η διαρρύθμισις των ναύλων.

18) Οπως παρακληθή το υπουργείον Γεωργίας και ο ΑΣΟ και μεριμνήσωσι διά τον διακανονισμόν σχέσεων αμπελουργών και σταφιδοπαραγωγών και προπαντός να μη ψηφισθή παρά του παρόντος το παρά του Συνδέσμου Αμπελουργών αιτούμενον σχέδιον.

19) Οπως ζητηθή η προστασία της οινοπνευματοποιήσεως και η αναπροσαρμογή των τιμών οινοπνεύματος ποσίμου και φωτιστικού και αναμίξεως.

20) Οπως ζητηθή παρά του κράτους και των γερουσιαστών των Γεωργικών Επιμελητηρίων η άμεσος κατάργησις των Γεωργικών Ταμείων και η εκλογή των μελών ελαιοταμείων παρά των Γεωργικών Επιμελητηρίων όπως εγένετο και μέχρι σήμερον.

21) Εν τέλει απεφασίσθη η ένωσις των Γεωργικών Επιμελητηρίων περιφερειακώς και εκφρασθή ευχή προς το υπουργείον» (984).

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των αντιπροσώπων του ΑΣΟ στην οποία συμμετέχουν:

Από τις Ενώσεις Συνεταιρισμών: Κρεσταίνων Αλ. Πρίνος και Γ. Μπουλαλάς. Κακοβάτου Αλ. Δημόπουλος. Κυπαρισσίας Αν. Χαραλαμπόπουλος. Τριφυλίας και Πυλίας Ν. Δηλιγιάννης και Ι. Π. Αντωνόπουλος. Προμηθ. Γαργαλιάνων Ι. Διακουμόπουλος, Ζευγολατιού Κ. Κόκιζας, Ηλ. Μαράκας, Ανδρ. Πέτροβας. Πύλου Π. Καλογιάννης, Σπ. Κοντός, Φ. Ζωντανός. Μπάστα Περ. Βενιζέλος. Κεντρική Αγροτική Καλαμών Κ. Τσιγαρίδης, Κεντρικής Μεσσήνης Π. Χριστοφιλόπουλος και Ι. Θεοδωρακόπουλος. Πύργου Δημ. Μπούκουρας, Χρ. Αποσκίτης, Αλ. Μιχαλόπουλος, Σωτ. Ζαχαρόπουλος, Κυρ. Παναγιωτόπουλος, Νικ. Ρούσας. Αμαλιάδος Β. Παπαδημητρόπουλος, Δ. Π. Φάσσος, Νικ. Πετραλιάς. Γαστούνης Δημ. Κουρβισιάνος, Κ. Γαβριλιάδης. Λεχαινών Τάκης Σταματόπουλος. Πατρών Αθ. Τζιλιλής, Χ. Παπαδημητρόπουλος. Βοστίτσης Επ. Γκολφινόπουλος, Παν. Παναγόπουλος. Αιγιαλείας Χρ. Οικονόμου, Π. Σταθακόπουλος. Κορίνθου Ι. Παπακυριάκου, Σπ. Στάμου, Ν. Κολοκούρης. Κιάτου Στ. Παρασκευάς, Π. Κλιτσιώτης. Ζακύνθου Αντ. Καπόδίστριας, Μιχ. Γούσκος. Κεφαλλην΄πιας Δ. Τσιμάρας και Χ. Ευθυμιάτος.

Από τα Γεωργικά Επιμελητήρια: Μεσσηνίας Τάσης Δεληγιάννης, Π. Αντωναρόπουλος, Ν. Παλαμάρας, Π. Σταυρόπουλος. Ηλείας Π. Μαρκουτσάς, Ανδρ. Ματσαντώνης, Δ. Τσάνος. Αχαΐας Ι. Παπαγιαννόπουλος. Κορινθίας Γ. Πρεδάρης. Ζακύνθου Δ. Ιωαννόπουλος.

 


(983) “Σημαία” 31/7/1934

(984) “Πατρίς 31/7/1934

 

Παναγιώτα Ντίντα

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER