Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 14:06

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 174ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 174ο)

 

Ενα ακόμη συλλαλητήριο πραγματοποιείται την ίδια ημέρα στη Βαλύρα: «Προχθές συνεκροτήθη εις Βαλύραν το προαναγγελθέν συλλαλητήριον, εις το οποίον μετέσχον οι σταφιδοπαραγωγοί των Κοινοτήτων Βαλύρας, Σκάλας, Λαμπαίνης και Αριστοδημείου.

Προς τους συγκεντρωθέντας ωμίλησε διά μακρόν ο κ. Α. Κοντοπανάγος, ακολούθως δε συνετάγη και ενεκρίθη διά βοής το κάτωθι ψήφισμα, όπερ εν σώματι οι σταφιδοπαραγωγοί υπερβαίνοντες τας 2.000, επέδωσαν εις το τηλεγραφείον:

 

1. Καθορισμός κατωτάτου ορίου τιμών εξαγοράς πλεονασμάτων εις 3.500.

2. Αποδοκιμασία σταφιδικής πολιτικής υποτιμητών των ευγενών ποιοτήτων εις βάρος των κατωτέρων ποιοτήτων.

3. Συυνιστά πληρεξουσίους βουλευτάς και γερουσιαστάς Μεσσηνίας, όπως τασσόμενοι απόψεις υφυπουργού Στεφανοπούλου υποστηρίζοντες λογικάς τιμάς εξαγοράς, άλλως υποβάλλουσιν ομαδικάς παραιτήσεις.

Η επιτροπή

Γαλανόπουλος, Κοντοπανάγος, Καρτερολιώτης, Πουλόπουλος, Παπαγεωργίου, Διαμαντόπουλος, Παντζής» (1032).

Στα Φιλιατρά γίνονται δύο συλλαλητήρια και για πρώτη φορά συναντάμε την έκφραση “επιτροπή αμύνης” όπως ονομάζουν τις επιτροπές που δημιουργούναι σε κάθε χώρο για να διεκδικήσουν τα αιτήματα. Ενώ για πρώτη φορά τίθεται το αίτημα της κρατικοποίησης των βιομηχανιών οινοπνευματοποιΐας:

«Συνεκροτήθησαν ενταύθα δύο συλλαλητήρια, εν την πρωΐαν και έτερον το απόγευμα. Κατά το πρωινόν συλλαλητήριον αφού ωμίλησεν ο κ. Δημ. Τζάνες αναπτύξας την όλην κατάστασιν εις ην ευρίσκεται σήμερον το σταφιδικόν ζήτημα λόγω της εκκρεμότητος της ρυθμίσεως αυτού, ανεγνώσθη και ενεκρίθη το κάτωθι ψήφισμα: “Σταφιδοπαραγωγοί Φιλιατρών και Περιχώρων εν αδελφική συνεργασία μετ' επαγγελματικών και εμπορικών τάξεων συνελθόντες εις κοινήν συνεδρίασιν συσκεφθέντες αξιούσι:

1. Καθορισμόν αμέσου εξαγοράς πλεονασμάτων δρ. 3.500 το χιλιόλιτρον.

2. Κρατικοποίηση εργοστασίων οινοπνευματοποιΐας.

3. Μείωσιν κρατικής φορολογίας.

4. Αρσιν σταφιδικού συναλλάγματος 3%.

5. Απαλλαγήν μας από μάστιγα ατμοπλοϊκού τραστ.

6. Παραίτηση υπουργού Οικονομικών Λοβέρδου και υφυπουργού πολιτικού γραφείου Σαγιά αποτελούντων κίνδυνον διά σταφιδοπαραγωγήν.

Εις περίπτωσιν μη αποδοχής αιτημάτων μας, αξιούμεν παραίτησιν απάντων βουλευτών, γερουσιαστών Νομού Μεσσηνίας μετά καταψήφισιν κυβερνήσεως.

Επιτροπή Αγώνος

Ο Πρόεδρος Δημ. Τζάνες, ο γεν. γραμματεύς Σωτ. Σταυρόπουλος».

Το απόγευμα συνεκροτήθη δεύτερον συλλαλητήριον εις το οποίον έλαβον μέρος εκτός των κατοίκων Φιλιατρών και τα χωρία Κατσίμπαλι, Χαλαζώνι, Βάλτα, Χριστιάνοι των χωρικών εισελθόντων εντός της πόλεως εφίππων.

Κατά την διάρκειαν του δευτέρου τούτου συλλαλητηρίου οι κώδωνες των εκκλησιών ηχούσαν πενθίμως, ηκούοντο δε αποδοκιμασίαι κατά των κεφαλαιοκρατών και της κυβερνήσεως, καθ’ ην στιγμήν άπαντα τα καταστήματα έκλειον.

Ωμίλησαν οι κ. κ. Δημ. Τζάνες και Σωτ. Κανελλόπουλος, οίτινες ανέγνωσαν το κατωτέρω ψήφισμα το οποίο και ενεκρίθη παμψηφεί αποσταλέν εις την κυβέρνησιν και λοιπούς αρμοδίους:

“Λαός Φιλιατρών και περιχώρων εισελθών εφ’ ίππων εις την πόλιν εν συναγερμώ, κλεισθέντων καταστημάτων υπό κωδωνοκρουσίας, συνελθών εις κεντρικήν πλατείαν πόλεως ενέκρινεν απολύτως αποφάσεις και ενεργείας πρωινής συσκέψεως και επιτροπής αμύνης σταφιδοπαραγωγών, απεφάσισεν αναστολήν πάσης μεταφοράς σταφιδοκάρπου εκτός ορίων περιοχής, απαγόρευσιν πάσης φορτώσεως εις λιμένας εξαγωγής, παύσιν αγοραπωλήσεων σταφιδοκάρπου, αναστολήν πληρωμής πάσης οφειλής προς δημόσιον, Αγροτράπεζαν, ιδιώτας, απαγόρευσις παντός καταναγκασμού επί σταφιδοπαραγωγών και διαδηλοί ότι εις περίπτωσιν μη ικανοποιήσεως αιτημάτων του συγκροτήση ένοπλον συλλαλητήριον και παραμείνει εν ενόπλω συναγερμώ μέχρι πλήρους ικανοποιήσεως δικαίων του.

Επιτροπή αμύνης σταφιδοπαραγωγών

Ο Πρόεδρος Δημ. Τζάννες, ο γεν. γραμματεύς Σωτ. Σταυρόπουλος”.

Χθες αφίκετο εις Πύργον ο εκ της επιτροπής Φιλιατρών κ. Σωτ. Σταυρόπουλος όπως συνεννοηθεί μετά του κ. Βρεττού Μιχόπουλου προς συντονισμόν των ενεργειών. Καθ’ α μας ανεκοίνωσεν ο κ. Σταυρόπουλος σήμερον συγκροτείται εις Φιλιατρά νέον συλλαλητήριον, το οποίον δεν αποκλείεται να λάβη και την μορφήν ενόπλου τοιούτου» (1033).

Συλλαλητήριο πραγματοποιείται και στην Κυπαρισσία, στο οποίο τίθεται για πρώτη φορά το αίτημα κατάργησης της εγγείου φορολογίας στη σταφίδα αλλά και η εξομοίωση των σταφίδων Τριφυλίας με τις σταφίδες ευγενών ποιοτήτων:

«Πάνδημον συλλαλητήριον συνεκροτήθη ενταύθα με συμμετοχή συν γυναιξί και τέκνοις των κατοίκων των πέριξ χωρίων, οίτινες προσήλθον με μαύρας σημαίας, ενώ τα καταστήματα έκλειον. Ωμίλησεν ο δικηγόρος κ. Σωτ. Αναγνωστόπουλος, όστις ανέπτυξε την δημιουργηθείσαν κατάστασιν και μετ’ αυτόν εξεδόθη το κάτωθι ψήφισμα εγκριθέν διά βοής υπό του συγκεντρωθέντος πλήθους:

“Λαός Κυπαρισσίας και περιχώρων συνελθών σήμερον πάνδημον συλλαλητήριον συν γυναιξί και τέκνοις μετά επαγγελματιών εμπόρων κλεισθέντων απάντων καταστημάτων κρουομένων πενθίμως κωδώνων όλων εκκλησιών ενέκριναν ψήφισμα διά βοής με ομιλητήν δικηγόρν Σωτήριον Αναγνωστόπουλον.

1. Διαμαρτύρεται κατά πάσης αποπείρας υποτιμήσεως εξαγοράς πλεονασμάτων όθεν δήποτε προερχομένης, αξιοί ευρισκομένων οοπουδήποτε μέσων άμεσον εξαγοράν τρισχιλίοις πεντακοσίας χιλιόλιτρον.

2. Αξιοί παντελή κατάργησιν εγγείου φορολογίας σταφίδος τεσσαράκοντα εκατομμυρίων και συναλλαγματικού παρακρατήματος 3%.

3. Κρατικοποίησιν εργοστασίων οινοπνευματοποιΐας.

4. Αναστολήν μεταφοράς σταφίδος εκτός ορίων περιοχής, απαγορευομένης πάσης φορτώσεως εις λιμένας εξαγωγής, αναγνώρισιν σημασίας σταφίδος εκάστης περιφερείας, εξομοίωσιν Τριφυλλιακής σταφίδος με ευγενείς τοιαύτας.

5. Τάσσεται αλληλέγγυος συμπενθούντας Μεσσηνίους αδελφούς Ηλείας Ολυμπίας αποστέλλει εγκάρδιον χαιρετισμόν.

6. Προκαλεί οργανώσεις, συλλόγους ενίσχυσιν σταφιδικού αγώνα κατά εκμεταλλευτών απομυζητών Πατρινών σταφιδεμπόρων.

7. Εν περιπτώσει μη αποδοχής αιτημάτων, εντέλλεται βουλευτάς γερουσιαστά όχι μόνον Τριφυλλίας αλλά ολοκλήρου Μεσσηνίας και αντιπροσώπους σταφοργανώσεως όπως παραιτηθώσιν αξιωμάτων των, ηγηθώσι δε ημών σταφιδοπαραγωγών.

8. Απεκδύεται πάσης δημιουργηθησομένης τυχόν εκρύθμου καταστάσεως, εντέλλεται επιτροπήν συνεργασθή μετά επιτροπών Ηλείας, Μεσσηνίας, Ολυμπίας και μας καλέση εντονώτερον αποφασιστικώτερον ένοπλον συλλαλητήριον.

Η επιτροπής Σωτηρ. Αναγνωστόπουλος, Ιωαν. Σταθούλης, Γεωρ. Αγγέλινας, Γεωρ. Γκουντούνας, Σωτ. Κατσαρέλος, Νικ. Κανελλόπουλος» (1034).

Στη Μεσσήνη δεν πραγματοποιείται συλλαλητήριο αλλά συνεδριάζει η συλλαλητηριακή επιτροπή και προειδοποιεί για εξέγερση: Εξ άλλου συνήλθεν προχθες η συλλαλητηριακή επιτροπή Μεσσήνης η οποία ενέκρινε το κάτωθι τηλεγράφημα αποσταλέν προς τον Πρωθυπουργόν:

“Λαός Μεσσήνης και περιχώρων αποδοκιμάζει μετ’ αγανακτήσεως συμβούλιον ΑΣΟ καταδικάσαν εις θάνατον πείνης ολόκληρον Νομόν Μεσσηνίας δι’ εγκληματικής αποφάσεως καθορισμού τιμής παρακρατήματος εις γλισχρόν ποσόν δρχ. 3.000. Αξιοί παρ’ αντιπροσώπων Νομού Μεσσηνίας εγκαταλείψουν παθητικήν στάσιν των έναντι Κυβερνήσεςως σφαγιαζούσης συμφέροντα Νομού των και υπόθεσιν, υποβάλλοντες παραιτήσεις των, άλλως διά ψηφισμάτων σύμπας Λαός άρη εμπιστοσύνην του, κηρύσσων τούτους εχθρούς του Λαού. Αξιοί παρά κυβερνήσεως λύσιν σταφιδικού ζητήματος και επωφελούς διά σταφιδοπαραγωγούς διά του καθορισμού τιμής παρακρατήματος 3.400. Αλλως εξεγειρόμενος ζητήση επιβάλλει απόψεις του δι’ άλλων μέσων. Καθιστών προσωπικώς υπεύθυνον Πρωθυπουργόν διά μέλλοντα επακολουθήσουν σοβαρώτατα γεγονότα.

Συλλαλητηριακή Επιτροπή: Πολυδούρης Πρόεδρος Κοινότητος Μεσσήνης. Χρόνης Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών. Λεμπέσης Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου, Κούτσικας ιατρός, Ζαλμάς δικηγόρος, Παναγόπουλος σταφιδοκτηματίας, Πατρίκης σταφιδοκτηματίας”.

Παρόμοια τηλεγραφήματα απεστάλησαν προς τον κ. Πρωθυπουργόν και τους βουλευτάς και γερουσιαστάς Μεσσηνίας εξ όλων των σταφιδικών κέντρων του Νομού μας» (1035).

 

(1032) “Σημαία” 28/8/1934

(1033) “Πατρίς” 26/8/1934

(1034) “Πατρίς” 28/8/1934

(1035) “Θάρρος” 28/8/1934

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER