Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2019 15:44

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 188ο)

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 188ο)

 

«Ομιλών επί της μελλοντικής δράσεως των επιτροπών των Μεσσηνίων και Ηλείων παραγωγών τονίζει ότι πρέπει το ζήτημα το σταφιδικόν και ιδία το ζήτημα του παρακρατήματος να τύχη λεπτομερούς εξετάσεως, διότι είναι ζήτημα πολύ σοβαρόν.

Υπάρχουν, λέγει, οι υποστηρίζοντες με πολύ πειστικά επιχειρήματα ότι το παρακράτημα πρέπει να υφίσταται. Διότι τούτου καταργουμένου πρέπει ασφαλώς να καταδικασθούν εις θάνατον τόσον οι Μεσσήνιοι όσον και οι Ηλείοι σταφιδοπαραγωγοί. Υπάρχουν όμως και οι υποστηρίζοντες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγομαι και εγώ, ότι καταργουμένου του παρακρατήματος, ο Μεσσήνιος σταφιδοπαραγωγός, εις τον οποίον πιθανόν να μην ισχύη η πειθώ, ισχύει όμως ο πειθαναγκασμός, πιεζόμενος από τα πράγματα και απειλούμενος από τον εκ πείνης θάνατον, να αναγκασθή να παρασκευάση σταφίδα αρίστης ποιότητος, την οποίαν και θα προσφέρη εις το εξωτερικόν εις την τιμήν πολύ μικροτέραν της των Πατρών, οπότε πλέον η Μεσσηνιακή σταφίς, λαμβάνει εις τας ξένας αγοράς την θέσιν της Πατρινής.

Και επάγεται, αναλύων τα έσοδα και τα έξοδα εκάστης παραγωγής ότι πριν παρέλθη τριετία, οι φωνασκούντες σήμερον Πατρινοί και Κορίνθιοι θα παύσουν ν’ απασχολούν το κράτος και τον Μεσσηνιακόν λαόν με τας εξωφρενικάς αξιώσεις των, διά τον απλούστατον λόγον ότι δεν θα έχουν σταφίδες.

Ο κ. Περ. Βενιζέλος λαμβάνων τον λόγον αποδεικνύει δι’ αριθμών ότι η σταφίς του Αιγίου, μολονότι πληρώνεται ακριβώτερον, εν τούτοις πληρώνει πολύ ολιγοτέρους φόρους από την Μεσσηνιακήν σταφίδα, κατεφέρθη δε κατόπιν δριμύτατα εναντίον των συγκροτουμένων κατά καιρούς επιτροπών προς μελέτην του σταφιδικού ζητήματος, αι οποίαι ουδέν μέχρι σήμερον έπραξαν μολονότι επληρώνοντο αδρότατα.

Ο κ. Γ. Δάλλας λέγει ότι προέχει το ζήτημα της οργανώσεως του αγώνος των σταφιδοπαραγωγών προς αναθεώρησιν των αποφάσεων του ΑΣΟ και προτείνει την εκλογήν των αντιπροσώπων παρά τω συνεδρίω Κυπαρισσίας.

Η πρότασις του κ. Δάλλα γίνεται δεκτή και εκλέγονται ως αντιπρόσωποι των Κοινοτήτων και των Συνεταιρισμών των επαρχιών Καλαμάτας και Μεσσήνης οι κάτωθι:

Μικρομάνης Γ. Χρονάς. Μεσσήνης Κούτσικας και Παναγόπουλος. Μελιγαλά Ι. Θεοφιλόπουλος και Κ. Μαρούλης. Τέως Δήμου Εύας Π. Καψαλιάρης. Αριος Τζαφούλιας. Αλωνίων και Πλατύ Περ. Βενιζέλος. Αντικαλάμου Δ. Κασκούτης. Ασπροχώματος Θ. Σπηλιώτης. Θουσίας Γ. Δάλλας και Χ. Μανδηλάρης. Λυκοτράφου Μακαρούνης και Μαντούβαλος. Μαδαίνης Α. Φάκωνας και Θ. Φάκωνας. Στρέφι Π. Σκιαδάς. Διοδίων Ηλ. Ηλιόπουλος. Συνεταιρισμού Ασπροχώματος Δ. Ηλιόπουλος. Αβραμιού Μιχαηλίδης. Μοσχοχωρίου Ν. Παναγιωτακόπουλος. Αναλήψεως Δυρόγιαννης. Χάστεμης Γ. Δημητεακόπουλος. Μαυρομματίου Π. Κούβελας. Γεωργικής Τραπέζης Ανθείας Στ. Γκίζας. Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αναλήψεως Γ. Δαρόγιαννης και Π. Μάντζαρης.

Είτα προτάσει του κ. Περικλή Καψαλιάρη εξελέγη οργανωτική επιτροπή συλλαλητηρίου εν περιπτώσει ανάγκης καταρτισθείσα εκ των κ. κ. Καψαλιάρη. Δ. Παντελοπούλου, Δάλλα, Κασκούτη. Ι. Θεοφιλοπούλου, Μιχαηλίδου, Μανδηλάρη, Β. Μιχαλοπούλου, Τζαφούλια, Π. Βανιζέλου. Ν. Παναγιωτακοπούλου, Δ. Χρόνη. Λεμπέση και Σπηλιώτη.

Ολίγον μετά μεσημβρίαν συνήλθον εις σύσκεψιν οι εκλεγέντες ως αντιπρόσωποι παρά τω συνεδρίων Κυπαρισσίας. Ούτοι συνέταξαν και απέστειλαν το κάτωθι τηλεγράφημα:

“Πρόεδροι Κοινοτήτων και Συνεταιρισμών επαρχιών Καλαμών-Μεσσήνης, συνελθόντες σήμερον εν Μεσσήνη και εις κοινόν συνέδριον και ακούσαντες ρητόρων διεκτραγωδησάντων οικτράν οικονομικήν κατάστασιν Μεσσηνιακού λαού, ιδία κατόπιν εγκληματικής αποφάσεως ΑΣΟ, διαμαρτύρονται εντόνως κατ’ αντιπροσώπων των εν κοινοβουλίοις, μη σπευσάντων υποβάλλουν παραιτήσεις των και τάσσουν 24ωρον προθεσμίαν υποβάλλουν παραιτήσεις των και αποχωρήσουν πάραυτα εξ Αθηνών, άλλως αίρουν εμπιστοσύνην των, καθιστούν δε προσωπικώς υπεύθυνον πρωθυπουργόν περιλαμβάνοντα κόλπους κυβερνήσεως βουλευτάς ουδέν εκπροσωπούντας. Δηλούν κατηγορηματικώς ότι εν περιπτώσει μη αναθεωρήσεως αποφάσεων ΑΣΟ λαός εξεγειρόμενος ζητήση επιβάλη δικαίας απόψεις του διά συλλαλητηρίων.

Το τηλεγράφημα υπογράφουν άπαντες οι εκλεγέντες ως αντιπρόσωποι παρά τω συνεδρίω Κυπαρισσίας”.

Η επιτροπή αγώνος εξ άλλου, η οποία εξελέγη κατά την προχθεσινήν σύσκεψιν των Προέδρων Κοινοτήτων των Επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης, συνελθούσα και αύτη εις μακράν σύσκεψιν, ενέκρινε και απέστειλε το κάτωθι τηλεγράφημα:

“Πρωθυπουργόν, υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτάς και γερουσιαστάς Μεσσηνίας

Τα διά του Τύπου τηλεγραφήματα και δημοσιεύματά σας θεωρούμεν ως μη εξυπηρετικά των αξιώσεών σας και εμπαιγμόν. Εάν εντός 24 ωρών δεν αναθεωρηθούν αποφάσεις ΑΣΟ, αίρομεν εμπιστοσύνην μας κετερχόμενοι εις συλλαλητήρια, αναλαμβάνοντες ούτω μόνοι επίλυσιν ζητημάτων μας

Επιτροπή Προέδρων Κοινοτήτων Καλαμών-Μεσσήνης Μανδηλάρης, Μιχαλόπουλος, Θεοφιλόπουλος, Γεωργακόπουλος, Παντελόπουλος”.

Το απόγευμα της Κυριακής ελάβομεν το κάτωθι τηλεγράφημα:

“Ανακοινούμεν ότι απεστάλη το κάτωθι τηλεγράφημα εις συνέδριον Μεσσήνης: Ανακοινώσατε συνέδριον ότι αγωνιζόμεθα υπέρ καλλιτερεύσεως τιμών σταφιδοκάρπου, ουχί πιεζόμενοι παρ΄υμών αλλ’ έχοντες αντίληψιν ότι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι προς τούτο εκλεγόμενοι παρά λαού εκπροσωπούσι συμφέροντα συμπολιτών των και γενικώτερα κράτους. Κυβέρνησις Λαϊκού Κόμματος έπραξε και πράττει υπέρ αγροτικού πληθυσμού πλειότερα των όσων έπραξαν προηγούμεναι κυβερνήσεις. Μετά προσοχής εξετάζει ζήτημα σταφίδος διότι επήλθε οξύς διχασμός παραγωγών ποιοτήτων ουδέπότε μέχρι σήμερον παρουσιασθείς και ίνα μη παρουσιάζεται κατ’ έτος τοιαύτη εξέγερσις σταφιδικού κόσμου κατά εκάστοτε κυβερνήσεως χώρας, όλως αδίκως καθ’ όσον ΑΣΟ ανήκων παραγωγούς και παρ’ αντιπροσώπων παραγωγών διοικείται ευτυχής έσται κυβέρνησις και ημείς εάν διά του σημερινού συνεδρίου σας υποβάλητε κυβερνητικήν λύσιν προάγουσαν σταφιδικόν ζήτημα άνευ κινδύνου προϊόντος αγοράν εξωτερικού.

Εμ. Φεσσάς, Κριμπάς, Κάρτσωνας”.

Προχθές την εσπέραν απεστάλη προς τον κ. Αλεξ. Εμπ. Κουμουνδούρον το κάτωθι τηλεγράφημα:

“Σύμπας σταφιδικός κόσμος Μεσσηνίας επιδοκιμάζει και συγχαίρει ανδρικήν στάσιν δι’ ης ανεδείχθητε υπέρμαχος δικαίων απόψεών του και τασσόμενος παρά το πλευρόν σας παρακαλεί όπως διά την μέχρις εσχάτων εμμονής σας ολοκληρώσητε τα αιτήματά του.

Διά την επιτροπήν αγώνος προέδρων Μεσσηνίας Παντελόπουλος”» (1073).

 

Ομως δεν δίνεται καμία απάντηση από την πολιτική ηγεσία και τους βουλευτές του Νομού, γεγονός που εντείνει την ανησυχία και την κινητικότητα και μετά από παρώτρυνση της επιτροπής αγώνα αρχίζουν οι παραιτήσεις Προέδρων Κοινοτήτων και Κοινοτικών Συμβουλίων:

«Ολως απροόπτως από της χθες, το σταφιδικόν ζήτημα εισήλεθν εις την οξυτέραν αυτού φάσιν. Οι σταφιδοπαραγωγοί μολονότι εις την προχθεσινήν σύσκεψιν της Μεσσήνης είχαν αποφασισθεί όπως τελούν εν αναμονή του συνερχομένου την προσεχή Πέμπτην εν Κυπαρισσία συνεδρίου των επιτροπών προστασίας σταφίδος, εν τούτοις ενέτειναν την συλλαλητηριακήν των κίνησιν και εξεδήλουν την απόφασιν όπως συγκροτήσουν συλλαλητήριον προ της Πέμπτης.

Αλλά τον τόνον εις την νέαν ζωηράν κίνησιν, έδωκεν το εκδοθέν χθες την πρωίαν ανακοινωθέν της επιτροπής αγώνος των Προέδρων Κοινοτήτων των Επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης, έχων ως εξής:

“Η επιτροπή αγώνος των Προέδρων Κοινοτήτων Καλαμών-Μεσσήνης κατόποιν του αποσταλέντος τηλεγραφήματος μας προς την κυβέρνησιν και εκπροσώπους Νομού Μεσσηνίας και μηδεμιάς απαντήσεως ληφθείσης, καλούμεν τους προέδρους ίνα εντός της αύριον υποβάλλουν τας παραιτήσεις των μεθ’ ολοκλήρου κοινοτικού συμβουλίου κηρύσσοντας σταφιδικόν κόσμον εν διωγμώ.

Η επιτροπή αγώνος Μανδηλάρης Θουρίας, Θεοφιλόπουλος Μελιγαλά, Γεωργακόπουλος Βαλύρας, Μιχαλόπουλος Αλωνίων, Παντελόπουλος Ανδρούσης – διά την επιτροπήν Δημ. Παντελόπουλος”.

Κατόπιν τούτων υπέβαλον τηλεγραφικώς χθες την μεσημβρίαν τας παραιτήσεις των προς τον κ. Νομάρχην οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Θουρίας κ. Μανδηλάρης και Ανδρούσης κ. Παντελόπουλος, μεθ’ ολοκλήρου του κοινοτικού τους συμβουλίου. Εντός δε της ημέρας αναμένονται και αι παραιτήσεις των Προέδρων Μελιγαλά, Αλωνίων, Βαλύρας, Καλάμου, Ασπροχώματος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Οιχαλίας, Αντικαλάμου και άλλων μεθ’ ολοκλήρων των κοινοτικών των συμβουλίων. Οι παραιτηθέντες τονίζουν ότι εξηναγκάσθησαν να προβούν εις τούτο κατόπιν της παρελκυστικής τακτικής των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων Μεσσηνίας, δηλούν δε ότι εκήρυξαν τον σταφιδικόν κόσμον Μεσσηνίας εν διωγμώ.

Ο κ. Νομάρχης ευθύς ως έλαβε γνώσιν των παραιτήσεων, έσπευσε ν’ απαντήση τηλεγραφικώς προς αυτούς ότι η κυβέρνησις μελετά εισέτι το σταφιδικόν ζήτημα εις το οποίον ασφαλώς θα δώση μίαν λύσιν ικανοποιητικήν. Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης κατέστησε γνωστόν εις τους προέδρους των κοινοτήτων, ότι αι παραιτήσεις των έδει να υποβληθούν συμφώνως προς τα καθοριζόμενα υπό του σχετικού Νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων.

Περί την μεσημβρίαν ο κ. Νομάρχης επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά του κ. επί των Εσωτερικών υπουργού, τον οποίον κατέστησεν ενήμερον της δημιουργηθείσης καταστάσεως και από τον οποίον εζήτησε σχετικάς οδηγίας. Κατά τας πληροφορίας μας, ως και ανωτέρω γράφομεν θα υποβληθούν εντός της σήμερον αι παραιτήσεις των άλλων προέδρων κοινοτήτων Καλαμών, Μεσσήνης και Πυλίας» (1074).

 

(1073) “Σημαία” 4/9/1934

(1074) “Σημαία” 4/9/1934

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER