Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2019 21:30

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 200ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 200ο)

 

Η “Σημαία” σηκώνει για τα καλά τη... σημαία του αντικομμουνισμού, κατηγορώντας τους βενιζελικούς για σύμπλευση και τους αγροτιστές ότι είναι... καμουφλαρισμένοι κομμουνιστές, και ζητάει έμμεσα από τους δικαστές της Κυπαρισσίας αυστηρή τιμωρία των συλληφθέντων για την... προστασία του αστικού καθεστώτος:

«Οταν η “Σημαία” χωρίς την ελπίδα της αναθεωρήσεως των αποφάσεων του ΑΣΟ υπεστήριξεν ότι πρέπει οι σταφιδοπαραγωγοί να μη παρασύρονται από τας υπόπτους κραυγάς των κομμουνιστών και των βενιζελικών, εδέχθη σφοδρότατας επικρίσεις από μίαν συνάδελφον, ήτοις μάλιστα είχε την αβρότητα να χαρακτηρίσει την εφημερίδα ταύτην χαλκείον ψευδολογημάτων. Τα πράγματα όμως έρχονται επικαίρως να μας δικαιώσουν απολύτως. Τα διαδραματισθέντα εν Κυπαρισσία προσεπικυρούν την γνώμην μας, ότι εις όλην αυτήν την υπόθεσιν δρα με σκοπούς καταχθόνιους ο κομμουνισμός και ο βενιζελισμός. Ο πρώτος διά λόγους ανατρεπτικούς και προπαγανδιστικούς, ο δεύτερος διά λόγους κομματικούς. Οι κομμουνισταί ενθαρρυνόμενοι από την οξυτάτην πολιτικήν των βενιζελικών και εκμεταλλευόμενοι την παράδοξον στάσιν μερικών ομοφρόνων παραγωγών, καλοπίστως παρασυρθέντων, ωργίασαν και οργιάζουν. Εφθασαν μέχρι του σημείου να προκαλέσουν αιματηράς σκηνάς, να υβρίσουν, να προκαλούν και να δηλητηριάσουν τον αγροτικόν κόσμον της Μεσσηνίας ως ομοφώνως αποδοκιμάζοντα την αστικήν κυβέρνησιν, διά να τους δοθεί η ευκαιρία να εξυμνήσουν τα αγαθά της αναρχίας. Κατόπιν όμως των εν Κυπαρισσία διαδραματισθένων έχουν καθήκον οι Μεσσήνιοι σταφιδοπαραγωγοί, αντιλαμβανόμενοι τον κατήφορον, προς ον τους παρέσυρεν αλόγιστον κομματικόν πείσμα, συνδυασμένον με τας ανατρεπτικάς διαθέσεις των κομμουνιστών, όχι μόνον να θέσουν τέρμα εις τα συλλαλητήρια και τα συνέδρια και τα ψηφίσματα αλλά και να παύσουν εφεξής γινόμενοι όργανα της αναρχίας, εφ’ όσον μάλιστα είναι πεπεισμένοι ότι η κυβέρνησις ευρίσκεται εις πλήρη αδυναμίαν να ικανοποιήση γενναιότερον τους παραγωγούς. Εάν ήτο δυνατή η αναθεώρησις, ο κ. Στεφανόπουλος δεν θα εσταύρωνε τας χείρας του και δεν θα ηνείχετο την ζημίαν των συμπολιτών του. Θα ενέμενεν εις την παραίτησίν του και θα επροχώρει ίσως και περαιτέρω. Μελετήσας όμως τα πράγματα και βεβαιωθείς περί της οικονομικής αδυναμίας του ΑΣΟ, απέσυρε την παραίτησίν του και προετίμησε να γίνη αντιδημοτικός, παρά να καταδημαγωγήση τους συμπολίτας του.

Η “Σημαία” εμμένει πάντοτε εις την άποψιν ότι αι γνώμαι των συμβούλων της παραγωγής του ΑΣΟ αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα και ότι επομένως υπήρχε στάδιον να γείνουν δεκταί αι απόψεις της από την κυβέρνησιν και τα λοιπά μέλη του συμβουλίου. Εν τοσούτω αρνείται να γίνη όργανον των κομμουνιστών. Εύχεται την πραγματοποίησιν των Μεσσηνιακών πόθων, αλλά και συγχρόνως θεωρεί καθήκον της να στηλιτεύση τους εξ επαγγέλματος θορυβοποιούς και τους διαταράσσοντας την τάξιν και την ησυχίαν των παραγωγών κομμουνιστάς και να συστήση εις τους Μεσσήνιους σταφιδοπαραγωγούς απόλυτον ψυχραιμίαν. Οι διάφοροι αγροτοπατέρες, οι εκ των διαφόρων μερών της Μεσσηνίας εκστρατεύσαντες εις την Κυπαρισσίαν προσφέρουν χειρίστην εκδούλευσιν και εις εαυτούς και εις τους παραγωγούς. Δεν δύνανται οι κύριοι αυτοί υπό την μάσκαν του φιλαγρότου να κρύψουν την κομμουνιστικήν των ιδιότητα. Αν θέλουν ας ησυχάσουν, διότι επιτέλους θα εύρουν αντιμέτωπον τον Νόμον. Η Δικαιοσύνη της Κυπαρισσίας θα επιτελέσει εις ακέραιον το καθήκον της και δεν θα διστάση να πλήξη αμειλίκτως τους από συστήματος διαταράσσοντας την τάξιν και υπονομεύοντας το καθεστώς» (1098).

Το φιλοβενιζελικό “Θάρρος” στην αντιδικία του με τη “Σημαία” μπαίνει στο χορό, καταγγέλλοντάς την για εμπάθεια αλλά ζητώντας ταυτόχρονα από τα μέλη της συλλαλητηριακής επιτροπής να ξεκαθαρίσουν δημοσίως αν... είναι κομμουνιστές ή όχι, και αν η απάντηση είναι θετική να απομακρυνθούν(!) από την ηγεσία των κινητοποιήσεων:

«Παρασυρόμενοι από εμπάθειαν και από μίσος προς τους ηγουμένους της κινήσεως των σταφιδοπαραγωγών, οι άνθρωποι της ιδίας εφημερίδος εις το χθεσινόν των φύλλον, κατηγορούν όλους συλλήβδην τους αναμιγνυόμενους εις την σταφιδικήν κίνησιν ως κομμουνιστάς διά της εξής απροκαλύπτου φράσεως: “Οι διάφοροι αγροτοπατέρες οι εκ των διαφόρων μερών της Μεσσηνίας εκστρατεύσαντες εις την Κυπαρισσίαν προσφέρουν χειρίστην εκδούλευσιν εις εαυτούς και εις τους παραγωγούς. Δεν δύνανται οι κύριοι αυτοί υπό την μάσκαν του φιλαγρότου να κρύψουν την κομμουνιστικήν των ιδιότητα. Αν θέλουν ας ησυχάσουν κλπ.”. Και ημείς μεν δι’ αυτήν την βαρείαν κατηγορίαν, την απευθυνομένην ως ελέχθη, εναντίον όλων των μελών των συλλαλητηριακών επιτροπών και των συνέδρων της Κυπαρισσίας, δεν θα γράψωμεν τίποτε. Αλλ’ οι ίδιοι αυτοί σύνεδροι έχουν καθήκον να εκκαθαρίσουν την θέσιν των. Δεν δύνανται να μένουν αναπολόγητοι ενώπιον μίας τοιαύτης κατηγορίας. Ή είναι ψευδής η κατηγορία και πρέπει ν’ αναγνωρισθή επισήμως τούτο, διά να ησυχάσει ο σταφιδοπαραγωγικός πληθυσμός, ή είναι αληθής και τότε πρέπει ν’ απομακρυνθούν οπωσδήποτε της ηγεσίας του αγώνος. Μέση λύσις δεν χωρεί» (1099).

Η “Σημαία” επανέρχεται και σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της χαρακτηρίζοντας “δηλητηριασμένους κομμουνιστές” εκείνους που ηγούνται των κινητοποιήσεων και ζητάει μέτρα επισείοντας τον κίνδυνο αιματηρών ταραχών, ενώ δεν λείπουν οι αναφορές στον... Λένιν και τον Στάλιν:

«Συνεχίζεται δυστυχώς η σταφιδολογία, η άκαρπος και η ελάχιστα γόνιμος σταφιδολογία. Και εάν μεν επρόκειτο από τα αλλεπάλληλα συνέδρια και συλλαλητήρια να προκύψη τι ωφέλιμον και να επιτευχθή η αναθεώρησις των αποφάσεων του ΑΣΟ, θα εδικαιολογείτο ο αντικυβερνητικός θόρυβος και δεν θα εδιστάζωμεν ούτε ημείς να ρήξωμεν κραυγήν διαμαρτυρίας διά τας αδίκους αποφάσεις. Εφ’ όσον όμως δεν υπάρχει τοιαύτη ελπίς και ο κ. πρόεδρος της κυβερνήσεως, αδιάφορον αν πλανάται ή όχι, με την χαρακτηρίζουσαν αυτόν ευθύτητα και ειλικρίνειαν, δηλοί κατηγορηματικώς ότι δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν αι ειλημμέναι αποφάσεις, κάθε περαιτέρω θόρυβος αποτελεί προβεβουλευμένην προσπάθειαν, όπως διασυρθή η κυβέρνησις, όπως διαβληθή ως ακολουθούσα αντιαγροτικήν τακτικήν, όπως μειωθή το γόητρον του ΑΣΟ αποτελεί ανίερον προσπάθειαν, εις την οποίαν δυστυχώς συνεργούν και αρκετοί ομόφρονες. Αλλ’ εάν προσέξη κανείς, θα ιδή ότι εκείνοι που διευθύνουν και προκαλούν την σταυροφορίαν αυτήν δεν είναι παρά δηλητηριασμένοι κομμουνισταί, άνθρωποι επιδιώκοντες την αναρχίαν και την καταρράκωσιν και τον εξευτελισμόν παντός προσώπου και πάσης αξίας που εκπροσωπεί το καθεστώς. Τα γεγονότα της Κυπαρισσίας δεν αφίνουν περί τούτου καμίαν αμφιβολίαν. Οι κομμουνισταί και οι υπεραριστερίζοντες αγροτοπατέρες –δεν εννοούμεν τον κ. Λούλην Τσικλητήραν– εκμεταλλευόμενοι την κομματικήν μανίαν των βενιζελικών προσπαθούν εκ παντός τρόπου να καταρρίψουν την κυβέρνησιν εις την συνείδησιν του αγροτικού κόσμου και να μειώσουν το γόητρον αυτής.

Ηδη όμως δεν πλανώμεθα, οι ανίεροι σκοποί των αναρχικών στοιχείων και των μετ’ αυτών συνεργαζομένων βενιζελικών, εγένοντο γνωστοί. Η μεγάλη πλειονότης των Μεσσηνίων σταφιδοπαραγωγών αντελήφθη την αλήθειαν και πείθεται εκ των υστέρων ότι όλος ο θόρυβος, όλος ο σάλος, όλα τα συλλαλητήρια και τα συνέδρια, δεν ήτο παρά μια κολοσσιαία προπαγανδιστική προσπάθεια υπέρ του κομμουνισμού. Και ήτο καιρός γιατί οι περίφημοι αυτοί “αναμορφωτάδες της πάσχουσας φτωχολογιάς”, οι Λενίνιδες και οι Στάλιδες της Μεσσηνίας, ήσαν ικανοί να μην αρκεσθούν μόνον εις θορύβους και αντάρας αλλά και να προκαλέσουν και αιματοχυσίας.

Οπως όμως και αν έχη το πράγμα τολμώμεν να επιστήσωμεν την προσοχήν των αρμοδίων αρχών εις ό,τι συντελείται εν τη υπαίθρω Μεσσηνία. Εκείνοι οίτινες διά προπαγανδιστικούς σκοπούς απεπειράθησαν να διασαλεύσουν την τάξιν και να προκαλέσουν ταραχάς αιματηράς, πρέπει να διωχθούν ποινικώς και να υποστούν ταχέως τα επίχειρα της κομμουνιστικής των φούριας. Είναι καιρός να απαλλαγούν οι Μεσσήνιοι αγρόται από την πληγήν υπόπτων κηδεμόνων» (1100).

Οι ημέρες περνούν, φουντώνουν οι συζητήσεις για ένοπλα συλλαλητήρια και η “Σημαία” κάνει νέα παρέμβαση προκειμένου να δημιουργήσει προστριβές μεταξύ των μελών της συλλαλητηριακής επιτροπής:

«Αύριον ως γνωστόν είναι η τελευταία ημέρα της ταχθείσης εις την κυβέρνησιν προθεσμίας, όπως αποδεχθή ή όχι τας αποφάσεις του συνεδρίου Κυπαρισσίας. Αν και μέχρις της αύριον η κυβέρνησις δεν απαντήση τότε θα συνέλθουν την Δευτέραν τα μέλη της εκλεγείσας προς τούτο επιτροπής, ίνα λάβουν σχετικάς αποφάσεις. Κατά πληροφορίας μας θα καταβληθή προσπάθεια υπό των σταφιδοπαραγωγών όπως οργανωθή το ταχύτερον το Πανσταφιδικόν συνέδριον εν Αθήναις τον προσεχή Οκτώβριον ίνα εκεί ληφθούν αποφάσεις περί της ριζικωτέρας αντιμετωπίσεως του σταφιδικού ζητήματος.

Οσον αφορά τα γραφόμενα περί ενόπλων συλλαλητηρίων καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν και την Ηλείαν, πληροφορούμεθα εκ θετικής πηγής ότι ταύτα δεν ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Οι σταφιδοπαραγωγοί εξαντλήσαντες τας ενέργειάς των, δεν έχουν καμίαν όρεξιν να εκτραπούν της νομίμου οδού. Το μόνον πιθανόν είναι να υποβάλουν τις παραιτήσεις των οι πρόεδροι των κοινοτήτων μετά των κοινοτικών συμβουλίων. Αλλ’ η ιδέα αυτή εγκατελήφθη φαίνεται, κατόπιν της τελευταίας εγκυκλίου διαταγής του Νομάρχου προς τους προέδρους κοινοτήτων των σταφιδοφόρων κέντρων. Γενικώς η κίνησις των σταφιδοπαραγωγών, καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν, ευρίσκεται εν υφέσει, πλήρης δε και απόλυτος τάξις επικρατεί παντού.

Προχθές ανεχώρησεν εις Αθήνας ο κ. Δ. Τζάνες, ίνα αναπτύξη και προφορικώς εις τους αρμοδίους το ψήφισμα του σταφιδικού συνεδρίου Κυπαρισσίας.

Κατά τας πληροφορίας μας, ουδεμίαν εξουσιοδότησιν έχει λάβει ο κ. Τζάννες, όπως έλθη εις επαφήν μετά των αρμοδίων, οι δε αντιπρόσωποι των επαρχιών Μεσσήνης και Πυλίας εκφράζουν την κατάπληξίν των διά την αυθαίρετον αυτήν ενέργειαν του κ. Δ. Τζάνε.

Κατά πληροφορίας μας, αι περαιτέρω ενέργειαι προς επίλυσιν του σταφιδικού ζητήματος ανήκουν εις την εκλεγείσαν προς τούτο επιτροπήν εν τω συνεδρίω Κυπαρισσίας και ουχί εις άτομα μεμονωμένα, όπως ο κ. Δ. Τζάννες όστις πλην του εαυτού του, ουδένα άλλον εκπροσωπεί εν προκειμένω. Δεν αποκλείεται επομένως οι αντιπρόσωποι των σταφιδοπαραγωγών Μεσσήνης, Καλαμών και Πυλίας ίνα εκδώσουν και σχετικήν ανακοίνωσιν υπό το ανωτέρω πνεύμα» (1101).


(1098 ) “Σημαία” 14/9/1934

(1099 ) “Θάρρος” 15/9/1934

(1100) “Σημαία” 15/9/1934

(1101) “Σημαία” 15/9/1934

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER